За съда

Състав

Председател

Заместник-председател

Съдии

Бисерка Бойчева

Мария Ницова

Рени Цветанова

Съдебна администрация

Административен секретар

Ирена Тодорова

Главен счетоводител

Бисерка Ангелова

Деловодство

Васка Василева

Нели Величкова

Катя Гидионова

Съдебни секретари

Антоанета Лазарова

Димитрана Димитрова

Александрина Александрова

Системен администратор

Милена Иванова

Управител сгради

Пепа Николова

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа”

Надя Петкова

Служба “Архив”

Георги Попадински