Вакантни длъжности


ОБЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -МОНТАНА
КОНКУРС ЗА РАБОТА


На основание чл.135 и чл.138 от Правилник за администрацията на съдилищата и в съответствие със Заповед № 98/07.09.2018г., Административен съд - Монтана обявява конкурс за длъжността: „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” - (1 работно място) по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.


Кратко описание на длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” –

Съдебният секретар изготвя протоколите от открити съдебни заседания на съда и води кореспонденцията по делата в изпълнение на разпорежданията и резолюциите на председателя на съда и председателите на съдебните състави.


Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Съдебен секретар”:


Лицето, кандидатстващо за длъжността трябва:

 • да има българско гражданство;
 • да е пълнолетно;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е поставено под запрещение;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 • да не е народен представител;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
 • да притежава минимални образователни изисквания: завършено средно образование;
 • квалификационни изисквания: компютърна грамотност и умения за работа с WORD и EXCEL. Умението за работа с деловодни информационни програми, „АПИС” и „СИЕЛА” е предимство;
 • да притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • много добра езикова и правописна култура;
 • личностни качества: умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност;

Специфични изисквания за заемане на длъжността, чл.140, ал.1, т.3 от ПАС:

 • Отлични комуникативни умения и лични качества.
 • Много добро познаване на нормативната уредба.
 • Много добри умения за работа с граждани и в екип.
 • Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители.
 • Познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.
 • Да притежава познания относно основните длъжностни задължения на длъжността, за която кандидатства.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „Съдебен секретар” – 621,00 лева.

Необходими документи, за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от кандидатите:

 1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага:
 2. Подробна автобиография – тип CV – подписана от кандидата.
 3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност.
 4. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл. 141, ал.2, т.2 от Правилника за администрацията в съдилищата (чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда).
 5. Копия от документи за придобити образователни или квалификационни степени (заверени от кандидата за вярност).
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (заверени от кандидата за вярност).
 7. Медицинско свидетелство за започване на работа – оригинал
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал

*Забележка: 
1.Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.
2.Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители са публикувани на сайта на ВСС http://www.vss.justice.bg.Начин на провеждане на конкурса:

До участие в конкурса да се допускат единствено кандидатите, които напълно отговорят на посочените изисквания. С допуснатите кандидати ще се проведе оценяване по документи, оценяване на бързина на набиране на текст и след събеседване. Оценяването на допуснатите кандидати да се извърши по шестобалната система с точност до 0,5 точки  


Обявяване на конкурса: обявление се публикува в един местен ежедневник, на интернет страницата на съда и се поставя на общодостъпно място - в сградата на Административен съд – Монтана на информационното табло.


Срок на подаване на документи : 7-дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.


Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на съда не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.


На информационното табло и на интернет страницата на съда ще се обявяват всички съобщения във връзка с конкурса.


Документи за участие ще се приемат на адрес: Административен съд – Монтана, гр.Монтана, пл. “Жеравица” № 3 ет.3 при Административен секретар на съда, от 08:30 до 17:00 часа.


Декларациите и типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са публикувани на интернет страницата на Административен съд Монтана.


Дата на публикуване на обявата: 10.09.2018 г.

 

Приложения:

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.136 от ПАС

Декларация по чл.137 от ПАССписък на кандидатите, допуснати до конкурса

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурсаПротокол РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - МОНТАНА