Добре Дошли

на сайта на Административен съд - МонтанаНа вниманието на адвокатите, явяващи се на дела в АС-Монтана:

  Считано от 01.03.2018г., в съответствие със Закона за адвокатурата, адвокатите следва да се явяват на съдебните заседания с адвокатски тоги. Има осигурено помещение за личен багаж и дрехи.  С разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, обн. в ДВ бр.30 от 11 април 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., се предвиди създаването на 28 административни съдилища. Новите административни съдилища са със седалища и съдебни райони, съвпадащи със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища. Един от новите административни съдилища е и Административен съд – Монтана. Кадровото изграждане на съда е въз основа на решение на ВСС, с което са определени броя на съдиите и съдебните служители. Административен съд – Монтана по щатно разписание разполага с щатни бройки за 5 съдии, 1 младши съдия и 18 съдебни служители. След проведения конкурс за съдии с решения № 49 от 28.11.2006 г. и решение № 51 от 29.11.2006 г. на Висшия съдебен съвет в Административен съд – Монтана са назначени петимата съдии – Огнян Евгениев, Бисерка Бойчева, Мария Ницова, Момчил Таралански и Рени Цветанова.

  Съобразно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, административните съдилища ще образуват дела от 01.03.2007г. Административните съдилища следва да осъществяват съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правосъдие. Административните съдилища ще разглеждат жалби и протести срещу административни актове, издавани от администрацията – ръководители на ведомства, областен управител, кметове на общини, актове на специализираните административни органи, включително и срещу отказите им (изрични или мълчаливи) да издадат искан от заинтересовано лице административен акт; жалби и протести срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията и срещу незаконно принудително изпълнение. Процесуална новост представлява възможността пред административния съд да се предяви иск за обезщетение за вреди от незаконосъобразните актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица, за вреди от принудително изпълнение, искания за установяване на неистинност на административни актове, за установяване на нищожност или унищожаване на споразумения, сключени пред административен орган. Административен съд – Монтана ще разглежда и жалби и протести срещу подзаконови нормативни актове, издавани от общинските съвети на територията на област Монтана.

  В настоящата Интернет страница предоставяме информация за дейността на Административен съд – Монтана. Желанието на съдиите и служителите от Административен съд – Монтана е с работата си да спечелим доверието на обществото в съдебната система като цяло и конкретно в нашия съд. Също така желанието на ръководството на съда е да постигне максимална прозрачност в работата си, като ще бъдем благодарни за сигналите на гражданите и юридическите лица – страни по делата, насочени към подобряване на работата на службите на съда.


  Какво трябва да знаем за дейността на административните съдилища   В АС-Монтана има възможност за извършване на безкасови плащания чрез ПОС терминал.