За съда

Състав

Председател

Заместник-председател

Съдии

Бисерка Бойчева

Мария Ницова

Рени Цветанова

Съдебна администрация

Административен секретар

Силвия Коларова

Главен счетоводител

Бисерка Ангелова

Деловодство

Васка Василева

Нели Величкова

Катя Гидионова

Съдебни секретари

Антоанета Лазарова

Димитрана Димитрова

Александрина Александрова

Петя Видова

Системен администратор

Венетка Арсова

Управител сгради

Пепа Николова

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа”

Надя Петкова

Служба “Архив”

Евелина Давидова