Вакантни длъжности


ОБЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -МОНТАНА

КОНКУРС ЗА РАБОТА

На основание чл.138, ал.1 и чл.141 от Правилник за администрацията на съдилищата и в съответствие със Заповед №19/05.02.2018г., Административен съд - Монтана обявява конкурс за длъжността: „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР” - (1 работно място) по чл.67,ал.1,т.1 от КT.

Кратко описание на длъжността „Системен администратор” –
Подпомага Председателя на съда, главния счетоводител за въвеждането и подържането на информационните и компютърни системи и техника в Административен съд – Монтана; Осъществява програмното и технологично осигуряване на компютърната техника в съда; Разработва и изпълнява програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в съда и организира изпълнението им; Администрира и контролира достъпа на потребители до базата данни, осигурява и контролира защитата на мрежата от неоторизиран достъп; Организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда, проверява в електронната папка на делото сканираните и съхранени документи, проверява оповестените на сайта на съда протоколи от проведените открити съдебни заседания и дава сведения за тях, изготвя сведения за изпратените електронни съобщения и призовки;

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Системен администратор”:

Лицето, кандидатстващо за длъжността трябва:

 • да има българско гражданство;
 • да е пълнолетно;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е поставено под запрещение;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 • да не е народен представител;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
 • да притежава минимални образователни изисквания: завършено висше образование магистър в областта на информационните или комуникационните технологии;
 • квалификационни изисквания: квалификационна степен магистър и не по-малко от 3 г. стаж в областта на информационните или комуникационните технологии
 • да притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • отлична езикова, правописна и обща култура, поддръжка на интернет потребители, актуализиране на нормативно-справочни системи, да притежава знания и умения да инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows 2003 Server;
 • отлични умения и познания на съвременни офис – процедури, работа със стандартно офис оборудване, инсталиране на локални, мрежови принтери и др. периферни устройства, администрира и контролира TCP/IP мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства;
Специфични изисквания за заемане на длъжността, чл.140, ал.1, т.3 от ПАС:
 • Отлични комуникативни, организационни умения и лични качества.
 • Много добро познаване на нормативната уредба.
 • Много добри умения за работа с граждани и в екип.
 • Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители.
 • Познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.
 • Да притежава познания относно основните длъжностни задължения на длъжността, за която кандидатства.
Минимален размер на основната заплата за длъжността „Системен администратор” – 1030,00 лева. Необходими документи, за участие в конкурса, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) от кандидатите:
 1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага:
 2. Подробна автобиография – тип CV – подписана от кандидата.
 3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност.
 4. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелства по чл. чл. 141, ал.2, т.2 от Правилника за администрацията в съдилищата (чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда).
 5. Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен (заверени от кандидата за вярност).
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (заверени от кандидата за вярност).
 7. Медицинско свидетелство за започване на работа – оригинал
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал
*Забележка:  Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители са публикувани на сайта на ВСС http://www.vss.justice.bg.

Начин на провеждане на конкурса:
До участие в конкурса да се допускат единствено кандидатите, които напълно отговорят на посочените изисквания.
С допуснатите кандидати ще се проведе оценяване по документи и след събеседване. Оценяването на допуснатите кандидати да се извърши по шестобалната система с точност до 0,5 точки   

Обявяване на конкурса: обявление се публикува в един местен ежедневник, на интернет страницата на съда и се поставя на общодостъпно място - в сградата на Административен съд – Монтана на информационното табло.

Срок на подаване на документи 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на съда не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

На информационното табло и на интернет страницата на съда ще се обявяват всички съобщения във връзка с конкурса.

Документи за участие ще се приемат на адрес: Административен съд – Монтана, гр.Монтана, пл. “Жеравица” №3 ет.3 при Административен секретар на съда, от 08:30 до 17:00 часа.

Декларациите и типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са публикувани на интернет страницата на Административен съд Монтана.


Публикувана на 06.02.2018г.

 

Приложения:

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.136 от ПАС

Декларация по чл.137 от ПАС