ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 6
Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., бр. 53 от 21.06.1996 г., в сила от 21.06.1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г.
ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)
Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., бр. 53 от 21.06.1996 г., в сила от 21.06.1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 10/92 г., стр. 241; кн. 4/93 г., стр. 165; кн. 5/93 г., стр. 142; кн. 8/93 г., стр. 290; кн. 7/94 г., стр. 309; кн. 3/96 г., стр. 448; кн. 7/96 г., стр. 394; кн. 2/97 г., стр. 352; кн. 5/97 г., стр. 380; кн. 3/98 г., стр. 557; кн. 9/98 г., стр. 567; кн. 11/2001 г., стр. 218; кн. 8/2003 г., стр. 598; кн. 2/2004 г., стр. 583; кн. 9/2004 г., стр. 611
Библиотека закони - АПИС, т. 3, р. 1, № 121
(*) (Бел. ред. - измененията и допълненията, направени с Постановление № 326 на Министерския съвет от 7.12.2006 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията , ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., влизат в сила от 1.07.2007 г., дотогава действа състоянието на акта от ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)
Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса
Размер на таксата
проста (лв.)
пропорционална %
 •   А. Такси, събирани от съдилищата    
 • 1 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г., изм.    
 •   с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.) По искови    
 •   молби, насрещни искови молби и молби    
 •  
   
  на трети лица със самостоятелни права върху  
   
   
   
 •   цената на иска   4
 •   но не по-малко от 15 лв.    
 • 2 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. и доп.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС    
 •   на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По неоценяеми    
 •   искове при предявяване    
 •   на иска се събира такса до 30  
 •   но не по-малко от 5 лв.    
 • 2a (Нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм.,    
 •   бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,    
 •   бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС    
 •   на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за промяна    
 •   на име се събира проста такса 8  
 • (Нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС    
 •   на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По жалби срещу административни актове    
 •   се събира проста такса, както следва:    
 •   а) от юридическите лица с нестопанска    
 •   цел и от физическите лица,    
 •   които не са търговци 10  
 •   б) от юридически лица, без посочените    
 •   в буква "а", и от физическите лица -    
 •   търговци по смисъла на Търговския    
 •   закон 50  
 •   в) за касационни жалби таксите се    
 •   събират в половин размер.    
 • 3 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,    
 •   изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,    
 •  
   
  бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС  
   
   
   
 •   на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за развод:    
 •   а) при завеждане на    
 •   исковата молба 10  
 •   б) при решаване на    
 •   делото съдът определя    
 •   окончателен размер на таксата до 40  
 •   но не по-малко от 15 лв.,    
 •   а при допускане развод по взаимно    
 •   съгласие до 15  
 •   По делата за развод, включително и по    
 •   взаимно съгласие, когато страните    
 •   постигнат споразумение относно    
 •   издръжката, както и относно    
 •   имуществените им отношения,    
 •   се присъжда държавна такса и за:    
 •   а) споразумението за имуществените    
 •   отношения - като по делба-спогодба   2
 •   б) споразумението за издръжката - върху    
 •   тригодишните платежи   2
 • 4 По делата за делба съдът определя    
 •   таксата върху стойността на дяловете по   4
 •   а при спогодба преди съставяне на    
 •   разделителния протокол -    
 •   върху стойността на всеки дял по   2
 • (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.,    
 •   отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 • (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.,    
 •   отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 • 5 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   При отхвърляне на молби за делба и    
 •   при прекратяване на дело за делба    
 •   не по спогодба се събира такса до 40  
 •   но не по-малко от 10 лв    
 • 6 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За подобрения, искани във форма    
 •   на възражение - върху признатите    
 •   с решението суми   4
 •   но не по-малко от 10 лв.    
 • 7 (Нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм.    
 •   и доп., бр. 2 от 1997 г., изм.,    
 •   бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,    
 •   бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295    
 •   на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за издаване на изпълнителни    
 •   листове, както и в случаите на    
 •   служебно издаване на такива 3  
 • (Предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15    
 •   от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.,    
 •   бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.,    
 •   бр. 66 от 2003 г., изм. с Решение № 295    
 •   на ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за издаване на изпълнителни    
 •   листове в случаите, когато не се    
 •   води състезателно производство -    
 •   върху интереса (сумата, за която    
 •   се иска листът)   2
 •   но не по-малко от 5 лв.    
 • (Нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г.,    
 •   предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от    
 •   1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20    
 •   от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за издаване на изпълнителни    
 •   листове въз основа на решения на    
 •   арбитражните съдилища върху сумата,    
 •   за която се иска листът -   0.2
 •   но не по-малко от 30 лв.    
 • (Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,    
 •   изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20    
 •   от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за признаване и допускане    
 •   изпълнение на решения на    
 •   чуждестранни арбитражни    
 •   съдилища върху сумата, за която се    
 •   иска допускане на изпълнение -   0.4
 •   но не по-малко от 40 лв.    
 • 8 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   Във всички неупоменати по-горе    
 •   случаи, когато се образуват дела    
 •   от граждански характер, се събира    
 •   такса 10  
 • (Нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г.,    
 •   отм., бр. 36 от 1997 г.)    
 • 9 Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36    
 •   от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За тъжби, по които се образуват    
 •   наказателни дела от частен характер 12  
 • 10 (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36    
 •   от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За граждански искове по наказателни    
 •   дела - върху уважения размер   4
 •   но не по-малко от 10 лв.    
 • 11 (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36    
 •   от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС на    
 •   РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За производство по финансови начети, по    
 •   които се образуват наказателни и    
 •   граждански дела - върху присъдения с    
 •   решението или присъдата размер   4
 •   но не по-малко от 10 лв.    
 • 12 (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   При обжалване пред по-горен съд и    
 •   по молбите за преглед по реда на    
 •   надзора таксите по т. 1 - 9    
 •   се събират в половин размер върху    
 •   обжалваната част, а по т. 10 и 11    
 •   се присъжда съответно такава    
 •   върху уважения от по-горната    
 •   инстанция размер    
 • 13 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За частни жалби по граждански дела 5  
 • 13а (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.,    
 •   отм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 • 14 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За частни жалби по наказателни    
 •   дела от частен характер 5  
 • 15 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за реабилитация, когато се    
 •   образува дело 6  
 • 16 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2    
 •   от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20    
 •   от 1998 г., бр. 66 от 2003 г., изм.    
 •   с Решение № 295 на ВАС на РБ, бр. 6    
 •   от 2004 г.)    
 •   По молби за осиновяване:    
 •   а) от български граждани 6  
 •   б) от чужди граждани 1500  
 •   в) от чужд гражданин, който осиновява    
 •   дете на свой съпруг - български    
 •   гражданин, или на свой роднина -    
 •   български гражданин, до 3 степен 10  
 • 17 (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36    
 •   от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66    
 •   от 2003 г., изм. с Решение № 295 на    
 •   ВАС на РБ, бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за отказ от наследство,    
 •   за приемане на наследство 5  
 • 18 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за:    
 •   а) обезпечаване на бъдещ иск 15  
 •   б) обезпечаване на доказателства 8  
 • 19 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За издаване на:    
 •   а) заповед, удостоверение,    
 •   включително свидетелство    
 •   за съдимост 2  
 •   б) препис от документи 1.5  
 •   а ако преписът е повече от    
 •   една страница - за всяка    
 •   следваща по 1  
 •  
    
    
    
  в)(нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи – за всяка страница 0,10 лв. , а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лв.  
    
    
    
   
    
    
    
 • 20 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от    
 •   1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от    
 •   2003 г., изм. с Решение № 295 на ВАС    
 •  
   
  на РБ, бр. 6 от 2004 г., отм., бр. 105 от 2006 г.)  
   
   
   
 • 21 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •   бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г.,    
 •   бр. 20 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   По молби за обявяване на    
 •   несъстоятелност на:    
 •   а) едноличен търговец 25  
 •   б) търговско дружество, 150  
 •   събирателно дружество    
 •   в) дружество с ограничена отговорност,    
 •   акционерно дружество 150  
 •   Когато производството започва по    
 •   предложение на прокурора или    
 •   председателя на банка, ако искането се    
 •   уважи, таксата се присъжда с решението    
 •   в тежест на ликвидираната фирма.    
 • 22 При обжалване пред по-горен съд таксите    
 •   се събират в половин размер.    
 • 22а 
    
    
    
    
    
   
  (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.)При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира половината от съответната такса по раздел IIа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.  
    
    
    
   
    
   
   
    
    
    
   
    
   
 • 23 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2    
 •   от 1997 г.,бр. 36 от 1997 г., бр. 20    
 •   от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.,    
 •   изм. с Решение № 295 на ВАС на РБ,    
 •   бр. 6 от 2004 г.)    
 •   За справки по търговския регистър:    
 •   а) устни справки 1  
 •   б) удостоверения 5  
 •  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
   
  Забележка.(Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Държавна такса се събира за справките за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. Държавна такса за удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се дължи.  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
   
 • 24 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г.,    
 •