Архив -новини и съобщения

П Р О Г Р А М А 

Ден на отворените врати

Административен съд – Монтана

09.06.2015 г.

09,00    – 17,00

Посещение на граждани и представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и  ученици в сградата на съда..

09,30    – 11,00

Среща на Председателя на съда с ръководители на административни органи, представители на органи на местното самоуправление (етаж 4, кабинет на Председателя) 

11,00    – 12,00

Среща на Председателя на съда с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” Монтана и разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за случайно разпределение на делата (етаж 4, кабинет на Председателя)

13,00    – 14,00

Среща на Председателя на съда с представители на медиите (етаж 4, кабинет на Председателя)

14,00    – 17,00

Свободен прием на граждани и представители на неправителствени организации при Председателя на съда (етаж 4, кабинет на Председателя)

 П Р О Г Р А М А

Ден на отворените врати
Административен съд – Монтана
20.06.2014 г.

09,00    – 17,00

Посещение на граждани    и представители на обществеността, неправителствени организации.

09,00    – 10,00

Среща на Председателя на съда с    ръководители на административни органи и представители на органи на местното    самоуправление

10,00    – 11,00

Среща на Председателя    на съда с медиите и разпределение на постъпилите за деня преписки чрез    електронната система за случайно разпределение на делата.(етаж    4, кабинет на Председателя)

10,15    – 11,00

Посещение на ученици    от ПМГ Монтана на открито съдебно заседание.

11,00    – 12,00

Посещение на граждани    и представители на обществеността.

13,00    – 17,00

Свободен прием на    граждани и представители на административните органи при Председателя на    съда.(етаж 4, кабинет на Председателя). Среща с ученици от ПМГ Монтана.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 13/2014 г.

Въз основа постъпил протест  вх. № 39/10.01.2014 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 13/14 г. по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Момчил Таралански. Страни по делото са протестираща страна Районен прокурор при Районна прокуратура – Лом и ответник Общински Съвет Брусарци.
След запознаване с доказателствата по делото, съдът се произнася с разпореждане от дата 13.01.2014 г., с което дава указания на страните и насрочва открито съдебно заседание за дата 14.02.2014 г. от 10.15 часа.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 731/2013 г.

Въз основа постъпила жалба вх. № 2065/05.12.2013 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 731/13 г. по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Рени Цветанова. Страни по делото са жалбоподатели Полина Василева Илиева и Станислава Петрова Стоянова срещу Ответник Общински Съвет Монтана.
След като се запозна с доказателствата по делото съдът се произнесе с Определение от 06.12.2013 г.,  с което оставя без уважение искането на жалбоподателките за спиране изпълнението на чл. 24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.
С разпореждане от 06.12.2013 г. съдът указва на Полина Василева Илиева и Станислава Петрова Стоянова, че следва в 7 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, да внесат по сметка на Държавен вестник такса в размер 20.00 лева, за публикуване на съобщение за оспорването, дължима на основание чл. 188 АПК, във вр. с чл. 181 от АПК, както и 10 лв. д.т. по сметка на АС - Монтана, като в същия срок представят банковото бордеро в съда, за да бъде публикувано оспорването. При неизпълнение на това процесуално задължение в указания срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.
След изпълнение на дадените указания, съдът насрочва открито съдебно заседание за дата 31.01.2014 г. от 10,40 часа.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 222/2013 г.

      Въз основа постъпила жалба вх. № 655/26.03.2013 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 222/13 г. по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Мария Ницова. Страни по делото са жалбоподател Пламен Николов Младенов срещу Ответник Кмета на Община Лом.
      След като се запозна с доказателствата по делото съдът се произнесе с Определение № 199/26.03.2013 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Пламен Николов Младенов /а в уведомленията Методиев/ против заповеди № 157/22.03.2013г. и №158/22.03.2013г. на кмета на община Лом, с които е разрешен мирен протест на 23.03.2013г. и на 25.03.2013г.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 218/2013 г.

      Въз основа постъпила жалба вх. № 541/22.03.2013 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 218/13 г. по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Момчил Таралански. Страни по делото са жалбоподател Васил Милутинов Василев срещу Ответник Кмета на Община Лом.
      След като се запозна с доказателствата по делото съдът се произнесе с Определение № 223/02.04.2013 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Васил Милутинов Василев – управител на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом срещу заповеди № 153/22.03.2013 г., № 154/22.03.2013 г., № 155/22.03.2013 г. на Кмета на община Лом, като недопустима и прекратява производството по административното дело.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 235/2013 г.

      Въз основа постъпила жалба вх. № 681/28.03.2013 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 235/13 г. по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Мария Ницова. Страни по делото са жалбоподател Васил Милутинов Василев срещу Ответник Кмета на Община Лом.
      След като се запозна с доказателствата по делото съдът се произнесе с Решение № 205/28.03.2013 г., с което бе отменена заповед № 170/27.03.2013 г. на кмета на Община Лом, с която на основание чл. 12, ал.2, т. 1 и 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/ е забранено провеждането на манифестация с маршрут община Лом – ПГ „Н. Геров” – Банка ДСК – Община Лом на дата 30.03.2013 г. от 11,00 до 12,00 часа. В решението си за отмяна на заповедта, съдът се позова както на нарушения  в материалния закон - ЗСММ, така и на нарушения в разпоредбите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЛО № 213/13 г.

      На дата 21.03.2013 г. в Административен съд – Монтана е образувано дело № 213 по описа на съда. С помощта на програмния продукт „Law Choice” делото е разпределено на случаен принцип на съдия-докладчик Мария Ницова. Страни по делото са жалбоподател Борислав Цветанов Борисов и Васил Милутинов Василев срещу Ответник Общински съвет Лом. Към момента делото е оставено без движение за отстраняване на нередности по жалбата и комплектоване на преписката.