Най-често задавани въпроси

Какъв е реда за подаване на жалби?

Отговор: Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта, или за които той поражда задължения. Жалбата се подава чрез органа, издал ИАА до съответния административен съд в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. Жалбата се подава в писмена форма и трябва да съдържа данните и приложенията по чл. 150, ал. 1 от АПК.

Къде се подава жалбата?

Отговор: Подаването може да стане в регистратурата на административния орган. Може и по пощата, като спазването на срока за оспорване е според момента на постъпването в пощата (доказателство за това е обратната разписка).

Какви такси се плащат?

Отговор: По жалби срещу административни актове се събира проста (твърда) такса, както следва:
- Юридически лица с нестопанска цел и физически лица, които не са търговци заплащат такса в размер на 10 /десет/ лева. (т. 2б, "а" от Тарифа № 1 ).
- Юридически лица, без посочените по-горе, и физически лица, търговци (ЕТ) по смисъла на Търговския закон заплащат такса в размер на 50 /петдесет/ лева. (т. 2б, "б" от Тарифа № 1 ).
- В отделни случаи (със специален закон) може да бъде предвиден друг размер на дължимата държавна такса.

Задължително ли е явяването по дело пред Административен съд?

Отговор: Явяването по дела пред Административен съд – Монтана не е задължително за страните, в това число жалбоподатели, ответници по жалбите, заинтересованите страни. Задължително е явяването, когато лицето е призовано като свидетел или вещо лице, което му качество е отразено изрично в призовката.

Къде могат да се получат преписи от документи, приложени по делата и да се депозират вносните бележки за дължимите държавни такси?

Отговор: Депозиране и получаване на документи/преписи от документи по разглежданите дела става в служба “Деловодство”, а по дела с влезли в сила съдебни актове в служба “Архив”.