Най-често задавани въпроси

Задължително ли е явяването по дело пред Административен съд?

Отговор: Явяването по дела пред Административен съд – Монтана не е задължително за страните, в това число жалбоподатели, ответници по жалбите, заинтересованите страни.
Задължително е явяването, когато лицето е призовано като свидетел или вещо лице, което му качество е отразено изрично в призовката.

Къде могат да се получат преписи от документи, приложени по делата и да се депозират вносните бележки за дължимите държавни такси?

Отговор: Депозиране и получаване на документи/преписи от документи по разглежданите дела става в служба “Деловодство”, а по дела с влезли в сила съдебни актове в служба “Архив”.