О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 487

 

 

Административен съд – Монтана, в закрито заседание на 27 септември през 2016 година в състав:                                                     

   Председател: О*** Е***

                                                                 Членове: М*** Н***

                                                                                 Р*** Ц***

 

като разгледа докладваното от съдия Ц*** адм. дело № 409/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по протест на Г*** А*** - Прокурор при ОП - Монтана против чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане на Общински съвет Б*** , в частта „с нотарилна заверка на подписите” с искане в тази част текста на протестираната норма да бъде бъде отменена като незаконосъобразна.   

С решение № 80 взето по протокол № 13/09.09.2016 г. на Общински съвет Б*** текстът, в частта „с нотарилна заверка на подписите”, на чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане на Общински съвет Б*** , е отменен.

            С писмо изх. № 1218/16 г. от 16.09.2016 г., Прокурор Г*** А*** ОП - Монтана взема становище, че с извършената промяна от Общинския съвет протестираната разпоредба отговаря на чл. 56, ал. 5 от ЗУТ. Моли присъждане на направените в производството разноски.

            Настоящият състав намира, че извършената отмяна в съответната част на оспорената разпоредба представлява своеобразно оттегляне на протестирания акт, поради което са налице условия за прекратяване на производството по делото.

Направеното, с писмо изх. № 1218/16 г. от 16.09.2016 г. на ОП Монтана, искане за присъждане на направените в производството разноски, е допустимо и основателно, поради което заплатената сума в размер на 20 лв. такса за обнародване на оспорването в ДВ следва да им се присъди.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 3 и чл. 143, ал. 2 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при ОП - Монтана против чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане на Общински съвет Б*** , в частта „с нотарилна заверка на подписите”.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 409/2016 г. по описа на Административен съд Монтана.

ОСЪЖДА Общински съвет Б*** да заплати на ОП-Монтана 20 лв. разноски в производството, представляващи такса за обнародване на оспорването в ДВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

   ЧЛЕНОВЕ :