О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 510 / 10.10.2016г., гр.Монтана

                                                                                      

 

Административен съд Монтана, тричленен състав в закрито заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:  

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : О*** Е***

                                             ЧЛЕНОВЕ: М*** Н***

                                                                  М*** Т***

 

като разгледа Административно дело №403/2016г. по описа на Административен съд Монтана, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл.159, т.3 и т.4от Административно процесуален кодекс /АПК/ във вр. с чл.156, ал.1 и ал.2 АПК

 

Образувано е по протест от прокурор в Окръжна прокуратура Монтана, с които се прави искане за отмяна на чл.16 и чл.37, ал.2, т.3 от Наредба №17 на Общински съвет В*** за реда за издаване на разрешения за  разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно чл.56, 57 ЗУТ на територията на Община В*** .

Настоящият съдебен състав установява, че подаденият от прокурора в Окръжна прокуратура Монтана, протест е недопустим при следните доводи:

По делото са постъпили писмо вх.№1601/04.10.2016, с което е представен препис извлечение от решение №132 от протокол №14 от заседание на Общински съвет В*** , проведено на 16.09.2016г., с което са изменени или отменено разпоредбите на чл.16 и чл.37, ал.2, т.3 от Наредба №17 на Общински съвет В*** за реда за издаване на разрешения за  разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно чл.56, 57 ЗУТ на територията на Община В*** . С постъпило по делото становище вх.№1636/10.10.2016г., протестиращият прокурор е изразил становище, че така приетите изменения не противоречат на нормативен акт от по-висока степен и е заявил искане за присъждане на разноски в полза на Окръжна прокуратура Монтана. При наличието на тези обстоятелства, които установяват оттегляне на оспорения административен акт и обуславят липса на правен интерес от протестиране на разпоредби на подзаконов нормативен акт, които са отменени след подаване на протеста на прокурора,  са налице основания за прекратяване по чл.159, т.3 и т.4 АПК във вр. с чл.156, ал.1 и ал.2 АПК и условията на чл.143, ал.2 АПК за присъждане в полза на Окръжна прокуратура Монтана на разноски за внесена такса за обнародване на оспорването.

Предвид което настоящият състав на Административен съд Монтана

 

                                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от прокурор в Окръжна прокуратура Монтана, с които се прави искане за отмяна на чл.16 и чл.37, ал.2, т.3 от Наредба №17 на Общински съвет В*** за реда за издаване на разрешения за  разполагане на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи, съгласно чл.56, 57 ЗУТ на територията на Община В*** .

ОСЪЖДА Община В*** да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана разноски по воденото съдебно производство в размер на 20 /двадесет/ лева.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №403/2016г. по описа на Административен съд Монтана.

         Да се известят страните, с препис от определението, да не се явяват за ОСЗ насрочено на 14.10.2016г.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаване му на страните.

 

 

                                                          Председател:

                                              

                                                                    Членове: