Акт № 494

 

П Р О Т О К О Л

 

 гр. Монтана, 30 септември 2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Монтана в открито съдебно заседание на тридесети септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИЦОВА

   ЧЛЕНОВЕ: МОМЧИЛ ТАРАЛАНСКИ

               БИСЕРКА БОЙЧЕВА

 

при секретаря …………..

Д.Д.……

………….. с участието

на прокурора …………..

Галя Александрова ……….

изслуша докладваното

от съдията ………………

БИСЕРКА БОЙЧЕВА…….

…………………………

по Адм. д. № 366/2016 г.

…… по описа на Административен съд  - Монтана

 

На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 ГПК, на второ четене в 10,39 часа в съдебна зала се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА: Прокурор при Окръжна прокуратура Монтана, редовно призовани, се явява прокурор Галя Александрова;

 

ОТВЕТНИК: Общински съвет Георги Дамяново, чрез Председателя, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.  Постъпила е молба от Общински съвет Георги Дамяново, чрез адв. К*** .

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА: Редовно призовани, се явява прокурор Галя Александрова.

 

По даване  ход на делото:

 

ПРОКУРОР: Предвид направената от Общински съвет Георги Дамяново промяна на оспорваният текст на наредбата, същият вече не противоречи на нормативен акт от по-висока степен и делото остава без предмет, поради което предлагам същото да бъде прекратено. Моля на ОП Монтана да бъдат присъдени разноските по делото.

 

Делото е образувано по Протест на Галя Александрова - прокурор при Окръжна прокуратура Монтана против чл.38а, ал. 8, изр. второ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 32 по Протокол №5 от 18.02.2008г., доп. прието с Решение № 97 по Протокол № 10 от 26.06.2012г. на Общински съвет Георги Дамяново.

На ответника е изпратен препис от протеста, в отговор на което от същия е постъпило писмо вх. № 1571 от 27.09.2016г., ведно с новоприето Решение № 119 по Протокол № 14 от 30.08.2016г. на ОбС Георги Дамяново, с което оспореният текст е отменен.

Затова, след съвещание и във връзка със становищата на страните в днешно съдебно заседание, делото следва да бъде прекратено, тъй като с отмяната на оспорения текст от Наредбата липсва предмет на оспорване, при което протеста следва да се остави без разглеждане и делото да се прекрати на основание чл.159, т. 1 от АПК. На практика с отмяната на текста, ОбС Георги Дамяново  е оттеглил акта си при условията на чл.156 АПК при което налице е още едно основание за прекратяване на делото - чл. 159, т. 3 от АПК.

Във връзка със заявеното в днешно съдебно заседание искане от Окръжна Прокуратура за присъждане на разноски по делото, същите им се следват, на основание чл. 143, ал.2 от АПК.

Водим от гореизложеното и на основание  чл. 159, т. 1 и т. 3 АПК, СЪДЪТ

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Монтана  Галя Александрова против чл.38а, ал. 8, изр. второ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № 32 по Протокол № 5 от 18.02.2008г., доп. прието с Решение № 97 по Протокол №10 от 26.06.2012г. на Общински съвет Георги Дамяново, КАТО НЕДОПУСТИМ.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 366/2016г. по описа на Административен съд Монтана.

 

 ОСЪЖДА Общински съвет Георги Дамяново, да заплати на ОП Монтана разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева за Обявлението в Държавен вестник.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните в седем дневен срок от съобщението пред ВАС.

 

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, приключи в 10,43 часа.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

        СЕКРЕТАР: