О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                               № 244 / 21.04.2016г., гр.М***

Административен съд М*** , в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди и  шестнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: О*** Е***

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  М*** Н***

                                                                                     М*** Т***

 като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №210/2016г., установи следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по повод жалба от А.П.П. *** , общински съветник и гражданин в община Ч*** , „ срещу решение №64 от протокол №7/17.02.2016г. на Общински съвет Ч*** , с което е извършена промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, гр. Ч*** , чл.65” По изключение, извън заседанията на Общинския съвет и по предложение на кмета на общината или общински съветник, председателят на Общинския съвет може да организира вземането на неприсъствени решения от Общинския съвет по неотложни въпроси, чрез явно поименно гласуване, освен в определените от закона случаи, и саморъчно подписване..”/наричан по-нататък Правилника/.

            В жалбата се развиват доводи за противоречие на посочените разпоредби с тези на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, поради което следвало да бъдат обявени за нищожни и отменени. В подадената жалба и молба –уточнение няма обоснован правен интерес от оспорването. Не се твърди засягане на съществуващо право, законен интерес или създаване на задължение от атакуваните текстове на Правилника, приет с посоченото решение.

            Така подадената жалба сочи на производство по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

            С решение №64 от протокол №7/17.02.2016г. на Общински съвет, гр. Ч*** е приета промяна в  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, гр. Ч*** , който правилник представлява подзаконов нормативен административен акт по законовото определение на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове и по смисъла на чл. 75 от АПК и подлежи на оспорване по съдебен ред, съгласно чл. 185 от АПК. Компетентен да разгледа жалбата, според чл. 191, ал. 2 от АПК, е тричленен състав на съответния административен съд, в случая Административен съд М*** .

            Настоящият състав на Административен съд М*** , счита подадената жалба за недопустима, поради липса на правен интерес от страна на жалбоподателя.            Съображенията за това са следните:

            Според разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Заинтересоваността от оспорването трябва да е правомерна, лична и обоснована. Изискването за доказването на правен интерес от оспорването е императивно. То е и условие за допустимост на жалбата, според чл. 159, т. 4, във връзка с чл. 196 от АПК. При липсата на правен интерес от оспорването жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство да се прекрати.

            Общинският съвет, съгласно разпоредбата на чл. 18 от ЗМСМА, е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и ред, определени от закон. За да осъществява своята дейност, респ. предоставените му правомощия, Общинският съвет следва да разполага с възможност със свои актове, постановени на основание чл. 21 ЗМСМА, да управлява общинската собственост, да урежда отношенията, свързани с местното самоуправление и местната администрация, и да приема правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както е в конкретния случай.

            Общинският съветник е избран по надлежния ред член на съответния общински съвет и положил клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА, разполага с посочените в същия закон правомощия, но сред тях не е посочено правото еднолично/ самостоятелно да може да оспорва законосъобразността на приетите решения на Общинския съвет.

Съдебното оспорване на законосъобразността на административните актове винаги трябва да се основава на нормативно овластяване със закон. В приложимия ЗМСМА не се съдържа правна норма, която да допуска обжалване на решенията на Общинския съвет от общински съветник на основание  правомощията му на общински съветник.

Оспореният пред настоящата инстанция в посочената част акт от категорията на подзаконовите нормативни актове не засяга правната сфера на жалбоподателя, а с право на жалба разполага само общински съветник единствено в хипотезата на прекратяване на пълномощията му като такъв. Общинският съвет, както вече бе посочено, е колективен орган на местното самоуправление и приема своите решения съобразно правилата на чл. 27 от ЗМСМА. Общинският съветник не е индивидуален участник в административното правоотношение, което се развива, от една страна, между общинския съвет като колективен орган и от друга - субекта - адресат на административния акт. По общите правила общинският съветник може да обжалва само решения, които засягат негови лични права и интереси, но не и такива, които са били предмет на обсъждане и гласуване от колективния орган, в чийто състав са участвали. Следователно, при формирането на волята на колективния орган участва волята на всеки един от общинските съветници, изразено чрез неговото гласуване, което означава, че конкретният общински съветник няма правен интерес да обжалва приетото вече със съответното мнозинство решение на Общинския съвет.

За оспорване на съответната част от разпоредби на Правилника, приет с посоченото решение на Общински съвет, гр. Ч*** , не е налице пряк интерес от страна на жалбоподателя и в качеството му на гражданин. Правилникът се отнася за организацията и дейността на Общинския съвет като орган на местно самоуправление.

Конкретно, оспорената разпоредба от Правилника  не засяга правомощията му, дори напротив дава възможност на общинските съветници да правят предложения..”по неотложни въпроси..” Както вече бе посочено, Общинският съвет е колективен орган, чийто членове - общински съветници, са определен от закона брой лица, избрани при условия и ред, определени също в закон и положили клетва. От изложеното става ясно, че оспорените разпоредби не засягат, респ. не могат да засегнат права, свободи и законни интереси на гражданите, както и да породят задължения за последните.

            Предвид горното и на основание чл. 159, т. 4, във връзка с чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от А.П.П. *** , общински съветник и гражданин в община Ч*** , „ срещу решение №64 от протокол №7/17.02.2016г. на Общински съвет Ч*** ..”.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/2016 година по описа на Административен съд М*** .

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 

                                                                         Председател:                                              

 

 

                                                                                 Членове: