О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                               № 300 / 03.06.2016г., гр.Монтана

Административен съд Монтана, в закрито заседание на трети юни две хиляди и  шестнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: О*** Е***

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  М*** Н***

                                                                                     М*** Т***

 като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №152/2016г., установи следното:

            Делото е образувано по протест от районен прокурор при РП Б*** , с който се протестира чл.42 от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община В*** /Наредбата/, приета с решение №87/29.03.2012г., доп.  и изм. последно с решение №631/02.04.2015г. на ОбС В*** . Протестът е изпратен направо в Административен съд Монтана на 21.03.2016г. След изпълнение на разпореждане на съда от 28.03.2016г. С писмо вх.№660/12.04.2016г., в становище на председателя на Общински съвет В*** , е прието, че протестът е изцяло основателен и посочено, че ще бъде изготвен проект за изменение на Нарадбата, като бъде отменена в протестираната част чл.42 /л.27-28 от делото/. Впоследствие е изпратено внесеното в ОбС В*** предложение от кмета на община В*** – вх.№881/25.05.2016г. /л.97-99 от делото/. С вх.№955/03.06.2016г./л.121 от делото/, е депозиран препис – извлечение от протокол №10/31.05.2016г., с решение №227  на Общински съвет В*** , с което е отменен  текста на протестирания чл.42 от Наредбата, като е приет нов, макар в решението да е посочено изменя и допълва : „ Чл.42 „ (1) За разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно - квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) се определят следните депозити гарантиращи възстановяване на разрушени настилки, както следва: На зелени площи: а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели - 3.00 лв./лин.м.; б/ За разкопаване за водопровод и канализация - 5.00 лв./лин.м.;

На тротоарни настилки: а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели - 10 лв./лин.м.; б/ За разкопаване за водопровод и канализация - 15 лв./лин.м.; На улични настилки: а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели - 22 лв./лин.м.;  б/ За разкопаване за водопровод и канализация - 30 лв./лин.м.; (2) Депозитите се внасят в брой, в касата на община В*** или по банков път, по сметка на община В*** , преди издаване на разрешението за строеж.;

(3)Връщането на депозита се извършва в 10 /десет/ дневен срок след възстановяване на настилката констатирано с протокол по надлежния ред от експерти от отдел „Устройство на територията" при Общинска администрация - В*** .; (4) Усвояването на сумата от депозита от община В*** се извършва при невъзстановяване на настилките в 30 /тридесет/ дневен срок, след изтичане на срока за възстановяване, определен в разрешението за строеж.”

 Настоящият състав намира, че е налице  надлежно уведомяване на съда, че с това  решение Общински съвет В*** е отменил оспорения член и приел нов с такъв номер, но с различно съдържание, т.е. налице е изменение и допълнение на посочената Наредба, като протестирания член е отменен като съдържание.

В изпълнение на задължението си за проверка на допустимостта на оспорването и след като се запозна с материалите по делото, както и новото решение №227 от протокол №10/31.05.2016г. на Общински съвет В*** , съдът намира, че е налице оттегляне на оспорвания административен акт, както и че същият е отменен преди първото по делото заседение. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административния орган може да оттегли  изцяло оспорения акт. Съгласно ал.2 на чл.156 за оттегляне на акта след първото по делото заседение е необходимо съгласие и на оспорващия. Като в конкретния случай това оттегляне е преди първото по делото заседение, поради което съгласие от оспорващия не е необходимо. Оттеглянето на административния акт изцяло, отмяна на оспореното решение, в случая Наредба, е процесуално действие на административния орган, с което същият изразява волята си за прекратяване на делото, налице е фактическо десезиране на съда, разглеждането на отменения акт е недопустимо поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в законосъобразно оттегляне на акта.

            Предвид изложеното, на основание чл.159, т.3 и т.4 АПК във връзка с чл.156, ал.1 АПК, съдът 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

            ОСТАВЯ без разглеждане протест от районен прокурор при РП Б*** , с който се протестира чл.42 от Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община В*** /Наредбата/, приета с решение №87/29.03.2012г., доп.  и изм. последно с решение №631/02.04.2015г. на ОбС В*** .

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №152/2016г.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    Председател:

                                                           Членове: