Акт № 574

П Р О Т О К О Л

 

 гр. Монтана, 11 ноември 2015 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Монтана, ІV състав в открито съдебно заседание на единадесети ноември, две хиляди и петнадесета година, в състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕРКА БОЙЧЕВА

                          

при секретаря …………           

Д.Д.

................ и с участието

на прокурора .................

Галя А. .......

..изслуша докладваното

от съдията ………………

 БИСЕРКА БОЙЧЕВА

………………………….

по адм. д. № 554/2015 г.

..... по описа на Административен съд  - Монтана

 

На поименното повикване в 14,00  часа в съдебна зала се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:  С.Г.И. в качеството на кандидат за кмет, издигнат от БСП, известен в предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява;

 

ОТВЕТНИК: Общинска избирателна комисия Георги Дамяново чрез Председателя, известени в предходно съдебно заседание, се явява адв. Н.А. с пълномощно от преди;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

Ц.Г.А., издигната от ПП ГЕРБ, известена в предходно съдебно заседание, не се явява и  не се представлява;

К.Ж.И., издигнат от местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, известен в предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява;

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА: Известени в предходно съдебно заседание,  се явява прокурор А..

 

По даване ход на делото:

 

Постъпила е писмена молба вх. № 1955 от 11.11.2015 г. от ад. К.А., като пълномощник на жалбоподателят С.Г.И., с която същата заявява, че оттегля жалбата си против Решение № 142–МИ от 26.10.2015 г. на ОИК, с което до втори тур за избор на кмет на община Георги Дамяново са допуснати двамата кандидати, Ц.Г.А., издигната от ПП ГЕРБ и получила 876 действителни гласове и К.Ж.И., издигнат от местна Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО", получил 397 действителни гласове.

 

АДВ. Н.А.: Да не се дава ход на делото, а същото да бъде прекратено, тъй като жалбата така, както е депозирана пред Вас е оттеглена и поради тази причина няма причина да се гледа делото.  Моля да ми бъде присъдено адвокатско възнаграждение за ОИК Георги Дамяново. 

 

ПРОКУРОР:  При положение, че жалбата е оттеглена от оспорващия,  делото остава без предмет, поради което производството следва да бъде прекратено.

 

СЪДЪТ имайки предвид постъпилата молба, с която жалбоподателят оттегля жалбата си срещу Решение № 142–МИ от 26.10.2015 г. на ОИК Георги Дамяново, с което до втори тур за избор на кмет на община Георги Дамяново са допуснати двамата кандидати, Ц.Г.А., издигната от ПП ГЕРБ и К.Ж.И., издигнат от местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО намира, че в конкретния случай, приложим е чл. 155, ал. 1 АПК, във връзка с чл. 159, т. 8 от АПК. Налице е десезиране от правния спор, поради което Съдът не може да разгледа делото, а е длъжен да го прекрати.

От друга страна според правилото на чл. 159 от АПК, Съдът е длъжен служебно да провери допустимостта  на жалбата, с която е сезиран съобразно предпоставките, възведени във въпросния текст от процесуалния закон. В тази насока, следва да се съобрази, че според чл. 459, ал. 1 от ИК – „Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решението.“.Съгласно чл. 452, ал. 2 от ИК - Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за кметове по партии, коалиции и независими кандидати и издава удостоверения на избраните кметове, като според чл. 452, ал. 3 от ИК - Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове, а респективно съобразно чл. 452, ал. 6, изр. първо  от ИК - На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. Несъмнено с оглед конкретиката на текущия казус е, че целеният резултат от произвеждането на местни избори е определянето на избран за кмет на общината кандидат, измежду всички участвали в избора кандидати. В този контекст, съотнасянето на последно цитираните текстове от Изборния кодекс, очевидно налага да се приеме, че „…решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите по смисъла на чл.459, ал.1 от ИК е не нещо друго, а решението на ОИК по чл. 452, ал. 2 от ИК с което се обявява избраният за кмет кандидат, получил повече от половината от действителните гласове, по смисъла на чл. 452, ал. 3 от ИК или този получил най-много действителни гласове на втория тур на изборите, по смисъла на чл. 452, ал. 6 от ИК.Следователно, решението на Общинската избирателна комисия по чл. 452, ал. 4 от ИК  за допускане до участие във втори тур на изборите на първите двама кандидати, получили най-много от действителните гласове на първият тур, не представляват решение за определяне на изборния резултат по смисъла на чл. 459, ал. 1 от ИК и не подлежи на обжалване пред Съда.

При направено искане за присъждане на разноски от процусалният представител на ответната страна, същите му се следват на основание чл. 143, ал. 3 от АПК.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 155 във връзка с чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 159, т. 1 (липса на предмет)  СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.И. ***,  в качеството му на кандидат за кмет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в община Георги Дамяво, издигнат от БСП против Решение № 142-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК Георги Дамяново, с което са допуснати до участие до втори тур Ц.Г.А., издигната от ПП ГЕРБ и К.Ж.И., издигнат от местна Коалиция ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 554/2015 г. по описа на Административен съд Монтана.

 

ОСЪЖДА  С.Г.И. *** в качеството му  на кандидат за кмет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в община Георги Дамяво, издигнат от БСП ДА ЗАПЛАТИ  на ОИК Георги Дамяново - Председател, сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски за адвокат

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните пред Върховен административен съд, в 7 дневен срок от днес за присъстващите страни, за неприсъстващите от дата на получаване на съобщението.

 

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, приключи в 14,09 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        СЕКРЕТАР: