O   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 555

 

            Административен съд – Монтана, V състав в закрито заседание на 3 ноември 2015 г. в състав:

Председател : Рени Цветанова

 

като разгледа докладваното от съдия Цветанова административно дело № 552/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на Р.И.Б., С.М.С. и С.В.С., кандидати за общински съветници, издигнати от листата на ПП Герб против ОИК Монтана.

            Видно от оспореното решение, същото е издадено при условията на чл. 87, ал. 1, т. 22, във връзка с ал. 1 от ИК, а съгласно чл. 88, ал. 1 от с.к. решенията на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

За пълнота следва да се посочи, че пред АС Монтана е образувано адм.д. № 542/2015 г. против решението на ОИК за определяне на резултатите от изборите, чиято жалба е с идентични оплаквания, поради което дори и да се приеме, че

           

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Б., С.М.С. и С.В.С., кандидати за общински съветници, издигнати от листата на ПП Герб против ОИК Монтана.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 552/2015 г. по описа на АС Монтана.

ИЗПРАЩА административно дело № 552/2015 г. по описа на Административен съд гр. Монтана на Върховен Административен съд за разглеждане по компетентност. 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: