О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                                      581

 

Административен съд – М*** , ІІІ състав в закрито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                  

                                                                Председател: М*** Т***

 

като взе предвид постъпилата жалба, инициирала административно дело № 551 по описа за 2015 г., констатира следното:

 

 

Жалбата от Т.Н.Б. до Председателя на Ц*** избирателна комисия е срещу „окончателно решение на Общинска избирателна комисия – В*** “. Поддържа, че бил водач на листата на общинските съветници от ПП „Д*** за права и свободи“ – Община В*** и като такъв имал съмнение за манипулиране на изборните резултати. Иска повторно преброяване на бюлетините.

С разпореждане от 03.11.2015 г. съдът остави без движение жалбата с оглед изясняване на съществени обстоятелства относно предмета на обжалване и органа, към който прави искането, като жалбоподателя следваше да посочи кой е оспорения от него административен акт; в какво се състои незаконосъобразността на акта, както и какво е неговото искане до съда; да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани; както и поради това, че в жалбата не са посочени адреса на подателя, телефон за контакт и евентуално електронен адрес да посочи същите, ако поддържа жалбата си за съдебно оспорване на административен акт. Жалбоподателят следваше да установи правния си интерес, като посочи доказателства за качеството си на кандидат за общински съветник.

Съдът констатира, че разпореждането е съобщено на жалбоподателя чрез неговата съпруга К*** Б*** , на 05.11.2015 г. (л.8) на адреса, който фигурира в Национална база данни население – гр. В*** , ул. „Б*** “ № * . В седмодневния срок за отстраняване на нередовностите на жалбата, изтекъл на 12.11.2015 г., жалбоподателя Б. не ги е отстранил. Нередовната жалба не може да инициира съдебен контрол за законосъобразност. Налице са, по разбиране на съда, предпоставките на чл.158, ал.3 във връзка с чл.150, ал.1, т.1, т.2, т.5, т.6 и т.7 и ал.2 от АПК и чл.459, ал.1 от ИК, при което нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, като производството по делото се прекрати, поради което съдът

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Б. срещу окончателно решение на Общинска избирателна комисия – В*** , поради неизпълнение от жалбоподателя на указанията за отстраняване на нередовностите в жалбата в 7-дневен срок от съобщението.

ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 551/2015 г. по описа на Административен съд – М*** .

           

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщението за жалбоподателя, на адрес – гр. Вълчедръм, ул. „Битоля“ № 10.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: