Акт № 511

 

П Р О Т О К О Л

 

 гр. Монтана, 15 октомври 2015 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Монтана в открито съдебно заседание на петнадесети октомври, две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РЕНИ Ц.

                           

при секретаря ………..…

…Д.Д.

.……… докладвано       

от съдията ………………

….. РЕНИ Ц.

…………………..…

по Адм. д. № 423/2015 г.

по описа на Административен съд  - Монтана

 

На поименното повикване в 9,35 часа в съдебна зала се явиха:

 

ОСПОРВАЩАТА СТРАНА: К.Ц.Л., нередовно призована, не се представлява;

 

ОТВЕТНАТА СТРАНА: Общински съвет Монтана, редовно призовани, се явява юрк. Петкова с  пълномощно от днес;

 

По даване ход не делото:

 

ЮРК. ПЕТКОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден, а делото прекратено. Видно от жалбата и Удостоверение за настоящ адрес оспорващата К.Ц.Л. е родена на 5 юни, 2009 г., т. е. същата е под 14 годишна възраст, респ. малолетно лице, което не може да упражнява самостоятелно материалноправни и процесуалноправни права, съгласно чл. 3 от Закона за лицата и семейството. Извършването на правни действия се осъществява от техните законни представители – родителите или настойници. Изрични указания за привеждане на жалбата в съответствие с чл. 3 от ЗЛС са дадени на адв. К., чрез когото е подадена жалбата и който лично е поел задължение да предаде  полученото съобщение, респ. да приведе жалбата си съобразно изискванията на чл. 151, т. 2 от АПК като представи надлежно пълномощно, съгласно разпореждане на съда от 15.09.2015 г., с оглед на което Съдът намира жалбата за подадена от нелегитимна страна и без представителна власт, поради което и на основание чл. 159, т. 2 от АПК, респ. чл. 158, ал. 3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от К.Ц.Л., чрез адв. К.К. против Заповед № 1492 от 0508.2015 г. на Кмета на община Монтана.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 423/2015 г. по описа на Административен съд Монтана. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от днес. 

 

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, приключи в. 9,44 часа.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: