О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                               12 / 15.01.2015г., гр.Монтана

Административен съд Монтана, в закрито заседание на петнадесети януари две хиляди и  петнадесета година, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: О*** Е***

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  М*** Н***

                                                                                     Бисерка Б***

 като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №584/2014г., установи следното:

Делото е образувано по протест от районен прокурор при РП Л*** , с който се оспорва в цялост  подзаконов нормативен акт - Наредба  за  овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Л*** , приета с решение №497 от протокол №59 от 20.03.2014г. на Общински съвет Л*** . Протестът е изпратен направо в Административен съд Монтана на 20.11.2014г. След изпълнение на разпореждане на съда от 09.12.2014г., в ДВ, бр.105/19.12.2014г. е публикувано обявление на основание чл.188 във вр.с чл.181, ал.1 АПК, като разглеждането му е насрочено за 30.01.2015г. от 10 часа. С писмо вх.№60/14.01.2015г., подписано от председателя на Общински съвет Л*** , е представен препис – извлечение от протокол №80/13.01.2015г., с решение №616  на Общински съвет Л*** , с което е отменена оспорваната Наредба  за  овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Л*** , т.е.  надлежно уведомяват съда, че с това  решение Общински съвет Л*** е отменил оспорваната с протеста Наредба.

В изпълнение на задължението си за проверка на допустимостта на оспорването и след като се запозна с материалите по делото, както и новото решение №616 от протокол №80/13.01.2015г. на Общински съвет Л*** , съдът намира, че е налице оттегляне на оспорвания административен акт, както и че същият е отменен преди първото по делото заседение. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административния орган може да оттегли  изцяло оспорения акт. Съгласно ал.2 на чл.156 за оттегляне на акта след първото по делото заседение е необходимо съгласие и на оспорващия. Като в конкретния случай това оттегляне е преди първото по делото заседение, поради което съгласие от оспорващия не е необходимо. Оттеглянето на административния акт изцяло, отмяна на оспореното решение, в случая Наредба, е процесуално действие на административния орган, с което същият изразява волята си за прекратяване на делото, налице е фактическо десезиране на съда, разглеждането на отменения акт е недопустимо поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в законосъобразно оттегляне на акта.

С оглед на искането за заплащане на разноски, същите – такса за публикация в Държавен вестник, следва да бъдат присъдени на основание чл.143, ал.2 АПК.                                                        

Предвид изложеното, на основание чл.159, т.3 и т.4 АПК във връзка с чл.156, ал.1 АПК, съдът 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ОСТАВЯ без разглеждане протест от районен прокурор при РП Л*** , с който се оспорва в цялост  подзаконов нормативен акт - Наредба  за  овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Л*** , приета с решение №497 от протокол №59 от 20.03.2014г. на Общински съвет Л*** .

            ОСЪЖДА Община Л*** , да заплати на Районна прокуратура Л*** разноски по делото в размер на 20/двадесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №584/2014г.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                    Председател:

                                                           Членове: