О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  198 / 02.04.2014 г.

 

 

Административен съд – Монтана, в закрито заседание на 2 април през 2014 година в състав:                                                       

   Председател: О*** Е***

                                                                 Членове: Б*** Б***

                                                                                 Р** Ц***

 

като разгледа докладваното от съдия Ц*** адм. дело № 158/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по заповед № АК-04-12-/1/ от 24.03.2014 г. на Областен управител на област Монтана против решение № 357 от протокол № 35, прието на заседание на общински съвет Я*** , проведено на 13.02.2014 г., с което е приета Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Я*** с направените изменения и допълнения.   

С вх. № АК-01-23 от 20.02.2014 г. в Област Монтана е получен протокол № 35/13.02.2014 г., ведно с решение № 357 на общински съвет Я*** , което решение е върнато за ново разглеждане, съгласно заповед № АК-04-12 от 26.02.2014 г. на Областен управител на Област Монтана и писмо № АК-08-10 от 26.02.2014 г. на Областна администрация Монтана.

Видно от поставения печат на пощенската станция в Я*** , известие за доставяне № ИД PS 3400 00BSNG U, с което е изпратено писмо № АК-08-10 от 26.02.2014 г. и получател Общински съвет Я*** /л. 14 от делото/ е получено на 28.02.2014 г. Същата дата е отбелязана и като дата на получаване в известието, но е преправена на 04.03.2014 г.

С оглед изясняване на коректната дата по получаване на заповедта за връщане на решението за ново обсъждане, предвид спазване на процесуалните срокове за неговото обжалване, настоящият състав е изискал справка от Български пощи да представи копие – извадка от книга 242, пореден номер 8 където е описано ИД PS 3400 00BSNG U с получател Общински съвет Я*** и от което да е видно датата, името и длъжността на получателя на съответната доставка.

С писмо изх. № 66-08-439/31.03.2014 г., БП – областна пощенска станция Монтана е уведомила съда, че пратка с ИД № 3400 00BSNG U е получена на дата 28.02.204 г., като за целта е приложила и копие от опис на препоръчани пратки за разнос 242Е от 28.02.2014 г., от който е видно, че под пореден номер 8 е описана пратка ИД PS 3400 00BSNG U с получател Общински съвет Я*** и датата на получаване е 28.03.2014 г.

От приложения опис е видно още, че на дата 04.03.2014 г. самото известие за доставяне /ИД/ е върнато и описано в опис 269.

С оглед на така събраните доказателства настоящият състав намира, че крайният срок за оспорване на решение № 357 взето по протокол № 35 от 13.02.2014 г. на общински съвет Я*** изтича на 21.03.2014 г., който ден е присъствен.

Заповедта против това решение е изведена от областна администрация Монтана на 24.03.2012 г., получена е в Административен съд Монтана с вх. № 514 от 25.03.2014 г. /без данни за изпращане по пощата/ или същата е подадена четири дни след крайният срок, на който е следвало да бъде изпратена, поради което се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № АК-04-12-/1/ от 24.03.2014 г. на Областен управител на област Монтана против решение № 357 взето по протокол № 35 от 13.02.2014 г. на общински съвет Я*** .

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 158/2014 г. по описа на Административен съд Монтана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

   ЧЛЕНОВЕ :