О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 513 / 12.08.2013г., гр.Монтана

В името на народа

 

Административен съд Монтана, ІІ състав, в закрито заседание на девети август две хиляди и  тринадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: О*** Е***

                                                                                    Мария Н***

                                                                                    Момчил Т***

 като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №474/2013г., установи следното:

            Делото е образувано по протест на районен прокурор Л*** при РП Л*** против чл.59 от Наредба за обществен ред на територията на община Б*** , приета с решение №47  по протокол №7/28.03.2012г. от заседание на Общински съвет Б*** . Протестът, депозиран директно в Административен съд Монтана и с разпореждане от 22.072013г. изпратен на Общински съвет Б*** за окомплектоване на административната преписка. С писмо вх.№1439/31.07.2013г. председателят на Общински съвет Б*** е представил административната преписка, съдържаща и  препис – извлечение с  решение №195 по протокол №26/29.07.2013г, с което Общински съвет Б*** на свое заседание на 29.07.2013г. е отменил  чл.59 от Наредба за обществен ред на територията на община Б*** , приета с решение №47  по протокол №7/28.03.2012г. от заседание на Общински съвет Б*** .

            В изпълнение на задължението си за проверка на допустимостта на оспорването и след като се запозна с материалите по делото, както и новото решение №195 по протокол №26/29.07.2013г. от заседание на Общински съвет Б*** , съдът намира, че е налице отмяна/оттегляне на оспорвания член 59 от цитираната Наредба на общински съвет Б*** , както и че е оттеглен преди първото по делото заседание. Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли  изцяло оспорения акт. Съгласно ал.2 на чл.156 за оттегляне на акта след първото по делото заседение е необходимо съгласие и на оспорващия. Като в конкретния случай това оттегляне е преди първото по делото заседение, поради което съгласие от оспорващия/протестиращия не е необходимо. Оттеглянето на оспорения член е процесуално действие на административния орган, с което същият изразява волята си за прекратяване на делото, налице е фактическо десезиране на съда, разглеждането на отменение член от цитираната Наредба е недопустимо поради наличието на отрицателна процесуална предпоставка, изразяваща се в оттеглянето му с решение №195/29.07.2013г. на общински съвет Б*** .

           С оттеглянето на оспорения член от Наредбата,   за оспорващата/протестираща страна вече няма правен интерес от оспорването му.

           Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 АПК подателят на жалбата, респективно протеста има право на разноски по ал.1 и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения акт. В случая от страна на РП Л*** претендират направени разноски в производството - на 25.07.2013г. внесена такса за публикуване на съобщение за оспорването в размер на 20 лева и такса за кореспондентска пратка – писмо, таксувано съгласно цените на услугата от „Б*** пощи” ЕАД в размер на 0.65 лева.

           За прецизност само следва да се посочи, че внесената такса на 25.07.2013г. за обнародване на съобщението по оспорването в размер на 20 лева, преведена по сметка на „Държавен вестник”, всъщност няма да бъде използвана, предвид приетото решение №195/29.07.2013г.. Поради което има възможност да бъде поискано възстановяването и,  след  надлежно оправено искане до администрацията на „Държавен вестник” или използвана за публикуване на  друго предстоящо обявление/съобщение в „Държавен вестник”.

          Предвид изложеното, на основание чл.159, т.3 и т.4  АПК във връзка с чл.156, ал.1 АПК, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                  ОСТАВЯ без разглеждане  протеста на районен прокурор при РП Л*** против чл.59 от Наредба за обществен ред на територията на община Б*** , приета с решение №47  по протокол №7/28.03.2012г. от заседание на Общински съвет Б*** .

                ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №474/2013г. по описа на Административен съд Монтана.

                Осъжда общински съвет Б*** от бюджета си, да възстанови направените в производството разноски от РП Л*** в размер на 20.65 лева.

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                      Председател:

 

                                                                             Членове: