О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 199 / 26.03.2013г., гр.Монтана.

 

В името на народа

  Административен съд Монтана, втори състав, в закрито заседание на двадесет и шести март  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*** Н***

като разгледа докладваното от  съдия Н*** адм. дело №222 по описа за 2013 год. на Административен съд Монтана , за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр.с.чл.12, ал.4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/

             Образувано е по жалба от П.Н.М. /а в уведомленията М*** / от гр.Л*** , ул.С*** .Караджа №* , вх.* , ап.* против заповеди № 157/22.03.2013г. и №158/22.03.2013г. на кмета на община Л*** , с които е разрешен мирен протест на 23.03.2013г. и на 25.03.2013г.

            След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата, съдът констатира, че същата е недопустима, макар да е депозирана 3-дневния срок  по чл.12, ал.4 ЗСММ /виж известие за пратка на л.7 от делото/.

             От представените доказателства е видно, че се касае за извършване на протест на 23.03.2013г. и от 25.03. 2013г., който по данни от средствата за масово осведомяване са проведени в гр.Л*** на посочените  две дати. След като протестът, по отношение на който се търси защита от съда по реда на специалния закон, вече е проведен, то за жалбоподателя липсва правен интерес от оспорване на административния акт, с който протеста е разрешен. Наличието на правен интерес от оспорването е предпоставка от категорията на абсолютните за допустимост на съдебното производство и липсата й води до недопустимост на същото.

            На второ място следва да се отбележи, че липсва и предпоставката по чл. 159, ал.1 от АПК – оспорения административен акт не подлежи на оспорване,  и  за двете  посочени заповеди. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал.4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите на съдебно обжалване подлежат единствено забраната на кмета за провеждане на събрание, митинга или манифестацията. В конкретния случай кметът на община Л*** , с писмена заповед за двете дати 23.03.2013г. и 25.03.2013г., разрешава провеждането на искания протест, поради което тези заповеди не подлежат на обжалване. Не може да се възприеме становището на жалбоподателя, че промяната на времето и  мястото на провеждане на протеста, е незаконосъобразно и необосновано. Времето и мястото на провеждане на протеста е само един от елементите, за които организаторът на събитието, следва да уведоми кмета на общината, като последния може да предложи промяна на същото. В специалния закон липсва изрична уредба за необходимостта от издаване на нарочен акт, с който кметът на общината да разрешава събрание, митинг или манифестация, което по аргумент на противното означава, че такъв не е необходим за провеждането им. Единствената компетентност на кмета на общината е да забрани провеждането на посочените събития, поради което и издадените заповеди за разрешаване на протеста с посочено време и място не ангажира нито организаторите, нито други лица, а само обективира предложението за промяна на времето и  мястото на провеждането на протеста, което не представлява подлежащ на обжалване административен акт.

           Предвид изложеното, съдът намира, че образуваното пред него производство е недопустимо и следва да бъде прекратено.

           Предвид, че настоящото производство е неотложно и жалбоподателя не е внесъл държавна такса в размер на 10 лв. съгласно АПК, съдът намира, че следва да го осъди с настоящото определение.

              На основание гореизложеното и  на основание чл. 159, т.1 и т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от П.Н.М./а в уведомленията М*** / от гр.Л*** , ул.С*** .Караджа №* , вх.* , ап.* против заповеди № 157/22.03.2013г. и №158/22.03.2013г. на кмета на община Л*** , с които е разрешен мирен протест на 23.03.2013г. и на 25.03.2013г.

          ОСЪЖДА  П.Н.М. /а в уведомленията М*** / от гр.Л*** , ул.С*** .Караджа №* , вх.* , ап.* ,   в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заплати държавна такса в размер на 10 лв./десет лева/, по сметка на Административен съд Монтана .

         При неизпълнение на задължението за внасяне на такса в указания седмодневен           срок, ще бъде издаден изпълнителен лист.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от получаването му.

 

                                                                     Административен съдия: