О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                               № 223 / 02.04.2013 год.

 

Административен съд – М*** , ІІІ състав в закрито заседание на втори април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                  Председател: М*** Т***

 

като разгледах постъпилата жалба от В.М.В., инициирала административно дело № 218/2013 г., установих следното:

 

Производството е по реда на чл.12, ал.4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите във връзка с чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Жалбата е от В.М.В. – управител на МБАЛ „С*** Н*** Ч*** “ ЕООД – Л*** срещу заповеди № 153/22.03.2013 г.; № 154/22.03.2013 г. и № 155/22.03.2013 г. на Кмета на Община Л*** . Със заповед № 153/22.03.2013 г. се разрешава провеждането на мирен протест пред сградата на МБАЛ „С*** Н*** Ч*** “ ЕООД – Л*** на 23.03.2013 г. от 10.30 часа. Със заповед № 154/22.03.2013 г. се забранява провеждането на манифестация с маршрут Община Л*** – ПГ „Н*** Г*** “ – Д*** – Община Л*** на 23.03.2013 г. от 10.30 часа, поради създаване на условия за нарушаване на обществения ред и възпрепятстване нормалното движение по улиците в централната част на град Л*** , като с таза заповед се разпорежда да се спазва заповед № 153/22.03.2013 г. Със заповед № 155/22.03.2013 г. се разрешава провеждането на мирен протест пред сградата на МБАЛ „С*** Н*** Ч*** “ ЕООД – Л*** от 25.03.2013 г. до 29.03.2013 г. от 17 часа.

Жалбите срещу тези заповеди са постъпили в деловодството на съда на 22.03.2013 г. (петък) в 17.00 часа. Делото е образувано на 25.03.2013 г. в 9,26 часа, след което е предадено на докладчика.

При тези обстоятелства съдът намира, че оспорването на административните актове е без правен интерес и като такова е недопустимо. На първо място заповедите не съдържат забраната по чл.12, ал.3 от З*** , която е необходим елемент от фактическия състав на чл.12, ал.4 от З*** . Заповеди № 153 и № 155 дават разрешение за провеждането на мирни протести и поради това настоящият съдебен състав приема същите като благоприятстващи молителя административни актове или в общ смисъл правен акт на държавен орган, а заповед № 154 макар да съдържа думата „забранявам“, по естеството си също е благоприятстващ правен акт – „Да се спазва заповед № 153“ т.е. благоприятния за молителя правен акт. Сама по себе си тази заповед, съдържаща взаимоизключващи се разпореждания на административния орган, е лишена от смисъл и по този начин е абсолютно недействителен акт, който не може да засегне интересите на молителя.

 

На следващо място, доколкото заповед № 154/22.03.2013 г. регулира административно обществени отношения за точно определен период – 23.03.2013 г. от 10.30 часа, не може да не се отбележи, че обжалването на заповедта след този ден и час (администрирането на делото реално се извършва едва на 25.03.2013 г.), е лишено от правен интерес.

С оглед на изложените съображения, настоящият съдебен състав на основание чл.159, т.4 от АПК във връзка с чл.12, ал.4 от З*** , намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното пред Административен съд – М*** дело следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.В. – управител на МБАЛ „С*** Н*** Ч*** “ ЕООД – Л*** срещу заповеди № 153/22.03.2013 г.; № 154/22.03.2013 г. и № 155/22.03.2013 г. на Кмета на Община Л*** , като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218/2013 г. по описа на Административен съд – М*** .

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: