О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 241 / 11.04.2013г., гр.Монтана

В името на народа

Административен съд Монтана, ІІ състав, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и  тринадесета година, в състав:

             

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М*** Н*** ,

като разгледа докладваното от съдия Н*** административно дело №213/2013г., установи следното:

 

                 Производство е образувано по жалба от Б.Ц.Б. *** и В.М.В. *** против решение №310 от протокол №34/15.03.2013г. на Общински съвет гр.Л*** , като същата е постъпила директно в Административен съд Монтана на 20.03.2013г., образувано е адм.дело №213/21.03.2013г.. С разпореждане на докладчика от 21.03.2013г., жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателите е указано да отстранят нередовностите в 7-дневен срок, а на административния орган да изпрати окомплектована административната преписка.

             В указания срок жалбоподателите не са отстранили нередовностите, само е внесена държана такса, което съгласно чл.158, ал.3 АПК е основание жалбата да бъде оставена без разглеждане.

             От изпратената административна преписка, съдът установи, че предмет на оспорването решение №310 от протокол №34/15.03.2013г. на Общински съвет Л*** , с което на основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА във вр.с.чл.51, ал.2 ЗОбС и чл.13, ал.1, т.6 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Л*** в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала,   е  решено

„..  прекратява действието на договор №227/27.12.2012г. за възлагане на управление, сключен между община Л*** , в качеството на възложител и д-р В. М*** В.,  в качеството на управител на „Св.Николай Ч*** ” ЕООД Л*** , поради системно неизпълнение на решенията на възложителя...”   

            Настоящият състав намира жалбата, с която е сезиран, за недопустима по   следните съображения:

            На първо място, съдът приема, че решение № 310 от протокол №34/15.03.2013г. на  Общински съвет Л*** няма характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, тъй като с него не се създават права, задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на жалбоподателите.

С атакуваното решение е „..  прекратява действието на договор №227/27.12.2012г. за възлагане на управление, сключен между община Л*** и д-р В. М*** В., поради системно неизпълнение на решенията на възложителя...” В този случай общинският съвет е действал като гражданскоправен субект в правоотношения по прекратяване на договор за възлагане на управление в качеството му на едноличен собственик на капитала на търговското дружество, макар да не са представени доказателства в тази насока, но този факт не се оспорва в производството.

         Правния спор, с който е сезиран съдът касае правоотношение във връзка с възлагане на управление на лечебно заведение, регистрирано като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. Общинският съвет, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала при прекратяване на договора за възлагане на управлението на дружеството и освобождаване на управителя на здравното заведение не действа като административен орган и не упражнява властнически функции.
Възлагането на управлението на търговското дружество е особен вид граждански договор, като страните по него са равнопоставени. Съгласно чл. 147, ал. 2 от ТЗ в еднолично дружество с ограничена отговорност, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, в т.ч. и тези по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ - да избира и освобождава управителя на дружеството, като съобразно чл. 141, ал. 7 от ТЗ отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик на капитала. Следователно, в случаите когато взема решения за избор и освобождаване на управител и съответно за сключване или прекратяване на договор за възлагане на управление, общинският съвет действа в качеството на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в търговското дружество. Това налага извода, че оспореното от жалбоподателката решение не представлява разпореждане на орган на власт в това му качество, а е волеизявление с гражданскоправен характер на собственика на капитала в еднолично търговско дружество, т. е. с този акт се прекратява гражданско правоотношение между равнопоставени субекти и в този смисъл същото не подлежи на контрол за законосъобразност по реда на административното правораздаване.

           По изложените съображения, жалбата е неоснователна и следва да се остави без разглеждане.

             Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

             Оставя без разглеждане жалбата  от Б.Ц.Б. *** и В.М.В. *** против решение №310 от протокол №34/15.03.2013г. на Общински съвет гр.Л*** .

 

            Прекратява производството по административно дело №213/20137 г. по описа на Административен съд  Монтана.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

 

                                                              Административен съдия: