П Р О Т О К О Л

 

 гр. Монтана, 8 март 2013 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДгр. Монтана в открито съдебно заседание на осми март две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                       

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

         

  ЧЛЕНОВЕ:   МАРИЯ НИЦОВА

                          РЕНИ ЦВЕТАНОВА

                            

при секретар

А. Л.

с участието

 

 

 

на прокурора               К. ЦВЕТКОВА              изслуша докладваното

 

от съдията

ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

 

 

по АДМ. Д. № 81/2013 г. по описа на Административен съд – Монтана

 

На поименното повикване в 10,06 часа в съдебна зала се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩ: РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ЛОМ, редовно призован, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРУСАРЦИ, редовно призовани, не се явяват и не изпращат процесуален представител. От същия е постъпила Молба вх. № 431 от 05.03.2013 г. с приложено към нея Решение № 146 от Протокол № 21 от 25.02.2013 г. на ОбС гр. Брусарци, с което е отменена изцяло Наредба за регулиране броя на безстопанствените кучета и котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на община гр. Брусарци, приета с Решение № 91 от Протокол № 12 от 31.07.2012 г. на ОбС – Брусарци

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА: Окръжна прокуратура – Монтана, редовно призовани, се явява прокурор К. Цветкова.

По даване  ход на делото:

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

 

След съвещаване, СЪДЪТ като съобрази постъпилата молба и заявеното от протестиращия прокурор искане за присъждане на разноски и на основание чл. 159, т. 3 от АПК и чл. 143, ал. 2 от АПК, като счете, че е налице прекратително основание, тъй като протестирания подзаконов акт е оттеглен от ответника, СЪДЪТ счита, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даван и същото следва да бъде прекратено, предвид което

 

На основание чл. 159, т. 3 и чл. 143, ал. 2 от АПК,


О П Р Е Д Е Л И :

 

Оставя без разглеждане протест на Районен прокурор при Районна прокуратура Лом, с който е оспорена законосъобразността на Наредба за регулиране броя на безстопанствените кучета и котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на община гр. Брусарци, приета с Решение № 91 от Протокол № 12 от 31.07.2012 г. на ОбС – Брусарци.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 81/2013 г. по описа на Административен съд – Монтана.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Брусарци да заплати на Районна прокуратура Лом разноски по воденото производство в размер на 20,80 лв. /двадесет лева и осемдесет ст./

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 /седем/-дневен срок от съобщаването му за Районен прокурор при Районна прокуратура гр. Лом и Общински съвет Брусарци и в 7 /седем/-дневен срок от днешно съдебно заседание за Окръжна прокуратура – Монтана.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,09 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: