Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      

  120/27.02.2018г.

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Монтана в съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав :  

 

                                                         Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                  Членове: СОНЯ КАМАРАШКА

                                                                             БИСЕРКА БОЙЧЕВА

 

при секретар       А*** А*** и с участието

на прокурора      Галя А*** разгледа

Адм.дело №25/2018г. по описа на   

Административен съд Монтана

 

 

            Производството е по реда на чл.185 Административно процесуален кодекс (АПК) във вр. с чл.191, ал.2 АПК

         Образувано е по повод Протест на Камелия Цветкова, Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана, с който се иска да се бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.3, ал.1, т.10 и чл.10, ал.1, т.16 от  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Правилника). В протеста се поддържа, че протестираните разпоредби от Правилника противоречат на по-висок по степен нормативен акт, което налага като незаконосъобразни да бъдат отменени, като се претендира и присъждане на разноски по делото. По същество на спора протестиращият прокурор с нарочна моли присъждане на деловодни разноски.

         С писмена молба вх.№429/22.02.2018г., Председателят на Общински съвет Брусарци изразява становище, че протеста е частично основателен, като излага доводи, че следва да се отхвърли по отношение на  чл.3, ал.1, т.10 и да се уважи по отношение на чл.10, ал.1, т.16 от Правилника.

         Представителят на Окръжна Прокурора дава заключение, че протеста е основателен и следва да бъде уважен изцяло при доводите изложени в него, като моли да се присъдят разноски в полза на Окръжна прокуратура Монтана.

 Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид развитите доводи в протеста, доводите на страните, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 АПК, прокурора може да подава протест срещу подзаконов нормативен акт, а съгласно чл.187, ал.1 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорвани без ограничение във времето, тоест протеста на Камелия Цветкова, Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана е процесуално допустима. Разгледан по същество е ОСНОВАТЕЛЕН.

Настоящата съдебна инстанция, въз основа на събраните доказателства, като взе предвид становищата на страните формира следните правни изводи по същество на спора:

        Основателно в протеста се поддържа, че разпоредбите на чл.3, ал.1, т.10 и чл.10, ал.1, т.16 от  Правилник противоречат на по-висок по степен нормативен акт, което обуславя наличието на основание за отмяна им при следните доводи: 
            По отношение на разпоредбите на чл.3, ал.1, т.10, от Правилника :
            С разпоредбата на чл.3, ал.1, т.10 от Правилника е предвидено, че Общинския съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения на територията на Общината или за части от нея при условията и по реда на ЗУТ с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Така описаната разпоредба, с която е предвидено вземане на решения с мнозинство „повече от половината от общия брой на съветниците”, е в противоречие с разпоредбата на чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), която императивно предвижда, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Разписаното правомощие на Общински съвет Брусарци, което е дадено с разпоредбата на чл.3, ал.1, т.10 от Правилника е в съответствие с правомощието, което е дадено на Общинския съвет с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. По отношение на решенията по чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА не е предвидено изискване за мнозинство „повече от половината от общия брой на съветниците”, каквото е дадено с разпоредбата на чл.27, ал.4 ЗМСМА по отношение на решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3, които се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, тоест по отношение на тези решения е приложима общата разпоредба на чл.27, ал.3 ЗМСМА, която предвижда, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 
            За пълнота следва да се отбележи, че Общински съвет Брусарци се състои от 11 общински съветника, като редовно заседание може да провежда, ако присъстват поне 6 общински съветника, тоест налице е възможност в съответствие с разпоредбата на чл.27, ал.3 ЗМСМА да приеме решение по чл.21, ал.1, т.11 от Наредбата с мнозинство от 4 общински съветника. В момента, при действието на незакононосъобразната редакция на чл.21,ал.1, т.11 от Правилника, с разписаното мнозинство от  „повече от половината от общия брой на съветниците”, същото решение във всички случай следва да се взема с мнозинство от 6 общински съветника, което е в противоречие с разпоредбата на чл.27, ал.3 ЗМСМА, която е предвидила обикновено мнозинство за тези решения на общинския съвет.  
            По отношение на чл.10, ал.1, т.16 от Правилника :

С разпоредбата на чл.10, ал.1, т.16 от Правилника е предвидено, че Председателя на Общинския съвет упражнява контрол върху разходването на средства, разчетени по бюджета на Община Брусарци за издръжка на Общинския съвет. Така разписаната разпоредба е в противоречие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.6 ЗМСМА, съгласно която Общинския съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. В случая с протестираната разпоредба на чл.10,ал.1, т.16 от Правилника, незаконосъобразно на Председателя на Общинския съвет са дадени по-голям обем от правомощия от предвидените с разпоредбата на чл.25 ЗМСМА. Следва да се отбележи, че бюджета за издръжка на Общинския съвет е част от бюджета на съответната община, тоест по отношение на него не е налице възможност с подзаконов акт на органа на местно самоуправление да се урежда възможността Председателя на Общинския съвет да изземе правомощия на съответния Общински съвет, който е овластен с тези правомощия по силата на чл.21, ал.1, т.6 ЗМСМА. След като в ЗМСМА изрично е предвидено, че бюджета на съответната община се приема от Общинския съвет, само и единствено в неговите правомощия е да осъществява контрол по изпълнението му, което по силата на чл.44, ал.1, т.5 ЗМСМА се организира от Кмета на Общината.   

При този изход на делото и направеното искане от протестиращия прокурор за присъждане разноски по водене на съдебното производство и съгласно разпоредбата на чл. 143, ал.1 АПК, ответника Общински съвет Брусарци, следва да бъде осъден да заплати в полза на Окръжна Прокуратура Монтана разноски по делото изразяващите се в разноски за платена държавна такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник (л.17,18 по делото) в размер на 20 (двадесет) лева.

Съобразно гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че  протестираните разпоредби на чл.3, ал.1, т.10 и чл.10, ал.1, т.16 от  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са незаконосъобразни и протеста следва да се уважи като основателен, предвид което на основание чл.193, ал.1 АПК и чл.143, ал.1 АПК Административен съд Монтана

                                                Р Е Ш И

 

         ОТМЕНЯ чл.3, ал.1, т.10 и чл.10, ал.1, т.16 от  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

         ОСЪЖАДА Общински съвет Брусарци да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана разноски по воденото съдебно производство в размер на 20 (двадесет) лева.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дни срок от съобщаването му на страните.

Съгласно чл.194 АПК, след влизането му в сила, настоящето съдебно решение подлежи на обявяване по реда, по който е обявен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: