Р Е Ш Е Н И Е  139

 

гр. Монтана, 6 март 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 23.02.2018 г. в състав:

                                                                  Председател: Огнян Евгениев

                                                                         Членове: Соня Камарашка

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: Ал. А*** и Прокурор: Галя Александрова, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, АдмДело № 14 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по Протест на Камелия Цветкова - Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана срещу срещу чл. 46, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2; чл. 49, ал. 2 в частта относно „безсрочно“; чл. 73, ал. 1, т. 4 и чл. 93, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета и изменена с Решения на Общински съвет Монтана.

Във връзка с дадени указания с Разпореждане от 11.01.2018 г. на касационен състав при Адм Съд Монтана, за уточняване на протестираните текстове, касаещи нормата на чл. 46 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с писмо изх. № 4015/2017 г. от 15.01.2018 г. на ОП Монтана, протестиращият Прокурор е направил уточнение, че оспорването на чл. 46 се отнася единствено до текста на ал. 1, т. 1 на цитираната правна норма.

В Протеста се твърди, че оспорените разпоредби несъответстват на нормативни актове от по-висока степен, а именно тези на Конституцията на Република България /КРБ/, на Закона за общинската собственост /ЗОбС/, Закона за собствеността /ЗС/ и на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Твърди се, че с нормите на подзаконов нормативен акт е недопустимо да се пренебрегва ограничението, въведено в чл. 8 от ЗНА, която правна норма гласи, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредените от тях обществени отношения с местно значение. Моли съда да отмени оспорените разпоредби като незаконосъобразни и противоречащи на акт от по-висока степен, както и да присъди на ОП Монтана направените в производството разноски. 

            Ответната страна Общински съвет Монтана не взема становище по Протеста.   

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана поддържа протеста по съображенията и доводите изложени в него. Моли присъждане на направените разноски в производството.     

Доказателствата по делото са писмени.

Настоящият състав при Административен съд Монтана след като обсъди сочените в Протеста основания във връзка със събраните по делото доказателства и становища на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

С Разпореждане от 11.01.2018 г. е разпределена доказателствената тежест между страните, а при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК са дадени допълнителни указания на административния орган, а именно да представи доказателства, установяващи всички обстоятелства визирани в чл. 28 от ЗНА.

По делото са представени като доказателства оспорената Наредба, ведно с Протоколи от Решения на Общински съвет Монтана, с които е приета и изменяна оспорената Наредбата, обявления за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 9 от 26.01.2018 г., на информационното табло на съда и на сайта на ВАС.

 

По отношение предмета на делото.

Протестират се правни текстове, както следва: чл. 46, ал. 1, т. 1; чл. 49, ал. 2 в частта относно „безсрочно“; чл. 73, ал. 1, т. 4 и чл. 93, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Наредбата/, поради което и предмет на настоящото производство са единствено тези подзаконови текстове, в оспорените им части.  

По отношение допустимостта на Протеста.  

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване на подзаконов нормативен акт. Оспорените подзаконови разпоредби са действащи такива, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението, поради което е налице годен предмет на оспорване и намира Протеста за допустим за разглеждане по същество.  

По отношение законосъобразността на оспорената разпоредба. 

Съгласно  чл. 46, ал. 1 от Наредбата - Продажбата на земя или идеални части от нея, частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината, без търг или конкурс, на лица придобили право на строеж върху нея за построяване на жилищни или вилни сгради.

Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОбС - Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон.

Съгласно  чл. 49, ал. 2 от Наредбата - Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗС - Правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1) се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Съгласно чл. 73, ал. 1, т. 4 от Наредбата - Участниците в търга представят на тръжната комисия  удостоверение за липса на задължения към Община Монтана от отдел "Местни приходи“.

Съгласно чл. 74, т. 1 от Наредбата – Основания за декласиране на физическо или юридическо лице са: липса на изброените документи в чл. 73, ал. 1.

Съгласно чл. 93, т. 2 от Наредбата - Комисията не класира участник, ако установи, че участникът е лице, неизправно по правоотношение с Общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ - Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Съгласно чл. 9б от ЗМДТ - Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Въпреки дадените, с Разпореждане от 11.01.2018 г., от съда изрични указания на ответната страна, за представяне на доказателства по изпълнението на чл. 28 от ЗНА – такива не са представени, което е самостоятелно основание за отмяна на протестираните текстове предвид допуснатите съществени процесуални нарушения по време на тяхното приемане.

В тази връзка § 5, изр. първо от ДР на ЗНА гласи, че доколкото друго не следва от този закон, той се прилага за всички нормативни актове, издавани от органите, предвидени от Конституцията, а Общинските съвети безспорно са такива органи. Текстовете на оспорената Наредба от местно значение не попадат в изброените изключения, предвидени в § 1а, т. 1 от ДР на ЗНА, в сила от 4.11.2016 г., за които не се прилагат условията на глави втора и трета. Следва да се отбележи, че дори да попадаха в този обхват, то предвидените в чл. 28, ал. 1 от с.з. мотиви, остават тяхно императивно изискване, което законодателят не е предвидил да отпадне.

Настоящият състав споделя изложените по същество съображения в Протеста на Прокурор Камелия Цветкова и намира същите за основателни.  

С акт от по-долна степен не може да се изменя, в т.ч. разширява кръгът на лицата, имащи право да придобият имот - частна общинска собственост при облекчени условия, а именно: без търг или конкурс, каквото е направено с протестирания текст на чл. 46, ал. 1 от Наредбата, който влиза в противоречие със законовата норма на чл. 35, ал. 3 от ЗОбС.

Противоречие се установява и в текста на чл. 49, ал. 2 от Наредбата с чл. 67, ал. 1 от ЗС, в частта относно употребеното понятие „безсрочно“. След като законодателят е предвидил точно определен срок, в който следва да се реализира правото на строеж, то този срок не може да бъде променян, респ. разширяван, с акт от по-долна степен, поради което в тази част оспорената разпоредба и по отношение на понятието „безсрочно“, следва да бъде отмена.

Протестираните текстове на чл. 73, ал. 1, т. 4 и чл. 93, т. 2 от Наредбата, систематически попадат в Глава Пета, Раздел I и II на Наредбата, където са уредени условията за провеждане на търгове и конкурси, както и предпоставките за участие, респ. класиране/декласиране на участниците.

Основателно в Протеста се твърди, че с цитираните текстове се въвежда ограничение за лицата, които могат да кандидатстват при провеждане на търг или конкурс, като се изисква представяне на удостоверение за липса на задължения към Община Монтана от отдел „Местни приходи". Непредставянето на такова удостоверение, както и установяването на неизправност по правоотношение спрямо Общината, респ. системно нарушаване актове на Общинския съвет има за последица декласиране на участника – чл. 74, т. 1 и чл. 93, т. 2.

Безспорно е, че така приетите правни текстове предполагат по-благоприятно положение по отношение на едни заявители, такива без задължения към Общината, спрямо такива, които имат някакви неплатени в съответния срок задължения към Общината.

Основателно в Протеста е направен извод, че това разграничение води и до нарушаване на принципа на свободната стопанска дейност, което от своя страна нарушава чл. 19, ал. 2 от Конституцията, според която норма на всички граждани и юридически лица се гарантират еднакви правни условия за стопанска дейност.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 4 и чл. 9б от ЗМДТ, дължимите местни данъци и такси се събират по установения затова надлежен ред и със съответните от закъснението правни последици и това са единствените предвидени от законодателя неблагоприятни правни последици, които следва да търпят физическите или юридическите лица. Разширяването на кръга на тези последици се явява в противоречие със законовата воля.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира че оспорената норма, в частта, уреждаща режийните разноски от Наредбата противоречи на правни норми от по-висок ранг, поради което следва да бъде отменена.

По отношение на искането за разноски.

Искането на Окръжна Прокуратура Монтана за присъждане на разноските по водене на производството е направено в хода на делото, поради което се явява допустимо. С оглед изхода на делото искането се явява и основателно, поради което съдът следва да осъди Община Лом, в качеството й на юридическо лице да заплати на Окръжна прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело.  

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 от АПК съдът 

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по Протест на Камелия Цветкова - Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана чл. 46, ал. 1, т. 1; чл. 49, ал. 2, В ЧАСТТА относно „безсрочно“; чл. 73, ал. 1, т. 4 и чл. 93, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

ОСЪЖДА Община Монтана да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ :