Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

88/12.02.2018 г.

 

гр. Монтана

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Монтана, касационен състав, в публично заседание на девети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                           Председател: Огнян Евгениев

                                                                                              Членове: Соня Камарашка

                                                                                                               Бисерка Бойчева

 

при секретаря А*** А*** и с участието на прокурор Галя А*** при Окръжна прокуратура - Монтана, като разгледа докладваното от съдия Камарашка административно дело № 12 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Раздел ІІІ, глава Х от АПК

 

Административното производство е образувано по подаден протест на Галя А*** – прокурор при Окръжна Прокуратура – Монтана, на основание чл.146, т.4 от АПК, чл.185, ал.2, предл. второ във вр. с ал.1, чл.186, ал.2 във вр. с чл.16, ал.1,т.1, предл. първо от АПК и чл.145, ал.6, изр. първо от ЗСВ против разпоредбата на чл.18, ал.1, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №10 от Протокол №3/08.12.2011 год., изм. и доп. с Решение №14 от Протокол №3 от 17.12.2015год. на Общински съвет Бойчиновци. Моли за нейната отмяна, като незаконосъобразна и за присъждане на сторените разноски по делото. В открито съдебно заседание протестиращия прокурор при ОП - Монтана се явява.

Ответникът – Общински съвет Бойчиновци чрез неговия председател, не се явява, не изпраща процесуален представител и не взема становище по подадения протест.

Представителят на Окръжна прокуратура - Монтана в съдебно заседание поддържа протеста и моли същия да бъде уважен, като бъдат присъдените сторените разноски по производството.

Подаването на протеста е съобщено по реда на чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, като обявление е публикувано в бр. 8 от 23.01.2018 година на „Държавен вестник” /л. 18/, обявено е на таблото на Административен съд – Монтана /л. 16/ и интернет страницата на Върховен административен съд /л. 20/. Не са постъпвали искания за присъединяване или встъпване по реда на чл. 189, ал. 2 от АПК от други лица.

Касационния състав на Административен съд Монтана, след анализ на събраните по делото писмени доказателства, становищата на страните и въз основа на закона, намери за установено следното:

Протестът е процесуално допустим за разглеждане в настоящето производство по реда на чл.185 - 196 от АПК във вр. чл.18, ал.1, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като подаден от прокурор при Окръжна прокуратура гр.Монтана осъществяващ правомощието си по чл.16, ал.1, т.1 от АПК и по чл.186, ал.2 от АПК. Същият е подаден срещу разпоредба от подзаконов нормативен акт визиран в нормата на чл.21 ал.3 от ЗМСМА, с ограничен обхват на регулираната сфера на обществените отношения в материалноправен и териториален аспект по смисъла на чл.75, ал.1 във вр. с чл.76 ал.3 от АПК, която подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.185, ал.2 от АПК, като упражняването на това право не е обвързано с преклузивен срок, съгл. чл.187, ал.1 от АПК.

Разгледан по същество се явява основателен.

Предмет на осъществявания съдебен контрол е разпоредбата на чл.18, ал.1, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №10 от Протокол №3/08.12.2011 год., изм. и доп. с Решение №14 от Протокол №3 от 17.12.2015год. на Общински съвет Бойчиновци. Твърди се, че същата е в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси. Съгласно протестираната разпоредба Председателя на съвета ....упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет.

Видно от представената от ответника административна преписка Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приета с Решение № 10 от 08.12.2011г. по Протокол № 3 от заседание, проведено на 08.12.2011г. на Общински съвет на Община Бойчиновци. Последвало е изменение на Правилника, което не е засегнало съдържанието на оспорената разпоредба на чл.18, ал.1, т.11. С Решение №2 от Протокол №1/14.11.2011год. на Общински съвет Бойчиновци е избрана временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /наричан кратко Правилника/. Проектът за Правилник, е внесен в Общински съвет Бойчиновци с предложение от един от членовете на временната комисия, в което са посочени като мотиви осигуряването на по-ефективна организация на работата на ОбС за осъществяване на местното самоуправление, даване на възможност за участие на гражданите при решаване на въпросите от местно значение, гарантиране честност и прозрачност в процеса на вземане на решения, да гарантира добро взаимодействие между органите на местната власт.

С оглед препращащата норма на чл.196 от АПК, съдът преценява законосъобразността на правилника съобразно критериите по чл.146 от АПК. Същият е приет от Общински съвет Бойчиновци, който като орган на местното самоуправление притежава нормативно предвидена компетентност за това /арг. чл.21 ал.3 ЗМСМА/, т.е. правилника е издаден от орган с териториална и материална компетентност. Заседанието на Общински съвет на Бойчиновци е законно проведено. Присъствали са повече от половината общински съветници, които с необходимото мнозинство са гласували за приемане на Правилника. Спазени са изискванията на чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Съгласно чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА – Общинският съвет ...приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. В чл.44, ал.1,т.5 от ЗМСМА е предвидено, че кметът организира изпълнението на общинския бюджет, което е залегнало и в разпоредбите на чл.7, ал.5 и чл.122, ал.1 от Закона за публичните финанси.

Решението, че Председателя на съвета ....упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет не намира опора в правомощията на Председателя на съвета, изчерпателно изброени от законодателя в материално правната разпоредба на чл. 25 от ЗМСМА. Правата и задълженията на кмета на общината в отношенията му спрямо съответния общинския съвет са законово определени по императивен начин, доколкото се касае за регулиране на публичноправни отношения. Общинският съвет е орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18 от ЗМСМА, а кметът на общината - териториален орган на изпълнителната власт съгласно чл. 38 от ЗМСМА. Кметът на общината "организира изпълнението на общинския бюджет", съгласно нормата на чл.44, ал.1 от ЗМСМА и на чл. 122, ал.1 от ЗПФ, но задълженията на кмета на общината, във връзка с изпълнението на бюджета, са със законово установено предметно съдържание. Действително в чл.44, ал.1, т.6 е предвидено общинският съвет да изпълнява контрол за изпълнението на бюджета. Това обаче не означава, че общинският съвет има правото императивно да вменява задължения на Председателя на Общинския съвет, на действия на кмета на общината по изпълнението на бюджета, който са законово регламентирани в ЗПФ и ЗМСМА.

Съгласно чл.122, ал.2 от ЗПФ, в рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА общинският съвет приема правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно чл.76 ал.3 от АПК във връзка с чл. 7, ал.1 от ЗНА правилника е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА въвежда императивното изискване за съответствие на нормативният акт на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Видно от § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника, същият е издаден на основание чл. 21, ал.3 от ЗМСМА, поради което следва да съответства изцяло на него, тъй като е нормативен акт от по-висока степен.

Във връзка с изложеното, оспорената разпоредба противоречи и на чл.76, ал.3 от АПК, предвиждащ обществените отношения с местно значение, уреждани от нормативните актове, издадени от общинските съвети, да се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен.

В тази връзка следва да бъдат споделени изцяло доводите на Окръжна прокуратура гр.Монтана за противоречие на разпоредбата на чл.18, ал.1, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с чл.21, ал.1,т.6, чл.25, чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.7, ал.5; чл.22, ал.3; чл.45, чл.122 и чл.140 от Закона за публичните финанси, поради което същата се явява материално незаконосъобразна и следва да се отмени.

По направеното искане за разноски от протестиращия прокурор при ОП-Монтана същите му се дължат с оглед изхода на делото, на основание чл.143, ал.1 от АПК. Окръжна прокуратура - Монтана е внесла държавна такса за обнародване на протеста в Държавен вестник в размер на 20.00лв. /двадесет/, която следва да бъде присъдена, като поискана, направена и доказана.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд - Монтана, в троен състав:

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Монтана разпоредбата на чл.18, ал.1, т.11 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №10 от Протокол №3/08.12.2011 год., изм. и доп. с Решение №14 от Протокол №3 от 17.12.2015год. на Общински съвет Бойчиновци, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

ОСЪЖДА Общински съвет - Бойчиновци да заплати на Окръжна прокуратура гр.Монтана поискани, направени и доказани разноски по делото в размер на 20.00лева/двадесет/, представляващи държавна такса за обнародване в ДВ, както и 5.00лева /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в полза на Административен съд гр.Монтана.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и протест чрез Административен съд - Монтана пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

 

Решението след влизането му в законна сила да се обяви по реда, по който е обявен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно чл.194 от АПК.

 

На основание чл.138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: