Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 99/14.02.2018 г.

 

 Административен съд - Монтана, в публичното съдебно заседание на  девети февруари  ,през две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                          Членове: СОНЯ КАМАРАШКА

                                                                                            БИСЕРКА БОЙЧЕВА

 

при секретаря……...А.А*** и с участието на прокурора……..Галя А*** ………като разгледа...............докладваното от съдията………….БИСЕРКА БОЙЧЕВА....КАНД№554/2017г. по описа на Административен съд-Монтана............................. взе предвид следното:

 

 Съдебното производство е по раздел ІІІ ,глава 10 от АПК/чл.185-196 от АПК/ във връзка с Наредбата №3 за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община В*** .

                Делото е образувано по протест на Камелия Цветкова –прокурор в Окръжна Прокуратура-Монтана срещу чл.38,ал.2, чл.55,т.7,чл.56,ал.1,т.6 ,пр.2 ,чл.78,т.2 и чл.81,ал.2 от Наредба№3 за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество ,приета с Решение№253 от Протокол№35/10.05.2010г.,изм. и доп. с Решение№363 по Протокол№49/01.07.2011г.,изм с Решение№73 по Протокол№11/ 22.06.2012г.,изм.с Решение №216по Протокол№30 /13.09.2013г.,изм. и доп. с Решение№309 по Протокол№38/ 04.04.2014г., доп. с Решение№433 по Протокол №52/29.04.2015г.,изм.и доп.с Решение №465 по Протокол №56/28.08.2015г.,изм.и доп. с Решение №111 по Протокол №13/ 26.08.2016г. и изм. с Решение№260 по Протокол №29/27.10.2017г. на ОС-В*** .С определение от 07.02.2018г. протеста е оставен без разглеждане и делото е прекратено в тази му част ,в частта за разпоредбите на чл.38,ал.2, чл.55,т.7 и чл.81,ал.2 от Наредба№3 за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество ,поради отмяната им с Решение №288 по протокол№34/01.02.2018г. на ОС-В*** .В частта за останалите разпоредби- чл.56,ал.1,т.6 ,пр.2 и чл.78,т.2 протеста е разгледан по същество.Поддържа се в протеста на ОП-Монтана ,че двете разпоредби противоречат на Конституцията на РБ и ЗОАРАКСД.Иска се отмяната им като незаконосъобразни.Моли и за присъждане на разноските по делото.В съдебно заседание протестиращия прокурор при ОП-Монтана не се явява.

 

 Ответникът-ОС-В*** ,чрез неговия председател -не се явява и не изпраща процесуален представител ,но в  писмени становища, вх.№6/03.01.2018г. и вх.№296/07.02.2018г.,излага доводи ,че оспорените разпоредби от наредбата не противоречат на цитираните в протеста законови разпоредби и счита протеста за неоснователен.

 В съдебно заседание Окръжна прокуратура-Монтана ,чрез прокурор Галя А*** поддържа протеста и счита същия за основателен.Моли на ОП да бъдат присъдени разноските по делото.

 Административен съд Монтана , след преценка на събраните по делото писмени доказателства , становищата на страните и въз основа на закона, приема следното:

Доколкото оспорването на подзаконовите нормативни актове не е ограничено със срок, на основание чл.187,ал.1 от АПК и доколкото законът дава право на прокурора да  протестира същите,на основание чл.186,ал.2 от АПК ,протеста е подаден от легитимирано лице и е  допустим за разглеждане. Разгледан по същество е основателен, като съображенията за това на съда  са следните:

 По разбиране на настоящата инстанция,основателно в протеста се поддържа,че разпоредбите на  чл.56,ал.1,т.6 ,пр.2 и чл.78,т.2  от Наредбата са в противоречие с КРБ и ЗОАРАКСД.Съгласно  въпросната разпоредба на чл.56,ал.1,т.6 пр.2 от Наредбата , в закрито заседание комисията обсъжда съответствието на приложените документи от участниците и изискванията ,посочени в обявата за провеждане на търга ,като комисията отстранява от по-нататъшно участие в търга всеки участник който е неизправен по правоотношение с общината –има непогасени задължения за местни данъци и такси.Подобно е разписан и чл. 78,т.2 от наредбата ,който гласи:комисията не класира участник,ако установи ,че е неизправен по правоотношение с общината или има задължения към общината за местни данъци и такси.Създава се ограничение за една категория лица да вземат участие в търгове и конкурси на общината ,като по този начин се облагодетелстват други заявители /тези без задължения към общината,дори и тези ,които не живеят на територията на общината/.По този начин се нарушава принципът на свободната стопанска дейност.Законодателят свързва свободната стопанска инициатива на участниците в икономическия живот с гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност./чл.19,ал.1 и ал.2 от КРБ/.Законът трябва да е еднакъв за всички граждани и юридически лица ,независимо какви са икономическите им възможности.В тази насока е Решение №3/13.04.2006г. по конст.дело№4/2006г.Чрез отстраняване от възможността за стопанска дейност  на неизправни страни реално се достига до недопустимо положение-едно нарушение да предизвика повече от една неблагоприятни последици/договорна отговорност и изключване на стопанска дейност/.Съгласно чл.3,ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Съгласно чл.1,ал.2 от ЗОАРАКСД Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление.Няма спор, че чрез протестираните две разпоредби се цели да се изключат от възможността да участват в търгове и конкурси на общината лица ,които не са изпълнили задължения към общината,в това число за местни данъци и такси и са длъжници. В този смисъл двете разпоредби на наредбата , като противоречащи на КРБ и ЗОАРАКСД следва да се отменят,като незаконосъобразни.

Съгласно чл.21,ал.2 от ЗМСМА в  изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.В този смисъл ,наредбата е приета от компетентен орган,в предвидената от закона форма и не е нищожна.Доколкото протестирани разпоредби от наредбата противоречат на законови норми от по-висока степен ,същите се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят.Протестът,като основателен следва да бъде уважен.

При направено искане за разноски от протестиращия прокурор при ОП-Монтана същите му се дължат с оглед изхода на делото.ОП-Монтана е внесла държавна такса за обнародване на протеста в ДВ в размер на 20лв. ,които следва да й бъдат присъдени.

Водим от гореизложените мотиви, административният съд

 

Р      Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор при ОП-Монтана разпоредбите на чл.56,ал.1,т.6 ,пр.2 и чл.78,т.2  от Наредба№3 за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Общински съвет-В*** да заплати на ОП-Монтана разноски по делото в размер на 20/двадесет/лв. ,представляващи държавна такса за обнародване в ДВ.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба/протест/ пред ВАС  в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването му.

                                                     

                                                                               

 

 

                                                                         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.