Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

586/15.12.2017 г.

 

гр. Монтана

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Монтана, касационен състав, в публично заседание на осми декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                           Председател: Огнян Евгениев

                                                                                      Членове: Соня Камарашка

                                                                                                      Бисерка Бойчева

 

при секретаря А*** А*** и с участието на прокурор Галя Александрова при Окръжна прокуратура - Монтана, като разгледа докладваното от съдия Камарашка административно дело № 461 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Раздел ІІІ, глава Х от АПК

 

Административното производство е образувано по подаден протест на Камелия Цветкова – прокурор при Окръжна Прокуратура – Монтана, на основание чл.146, т.4 от АПК, чл.185, ал.2, предл. второ във вр. с ал.1, чл.186, ал.2 във вр. с чл.16, ал.1,т.1, предл. първо от АПК и чл.145, ал.6, изр. първо от ЗСВ против разпоредбата на чл.42, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Монтана, приета с Решение №51 от 20.03.2008год., изменена с Решение №1179 от 27.01.2015год., допълнена с Решение №1246 от 30.04.2015год., с Решение №1378 от 23.07.2015год. и с Решение №311 от 27.10.2016год. В протеста се твърди, че оспорената разпоредба от Наредбата противоречи на Конституция на Република България/КРБ/ и Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Моли за нейната отмяна, като незаконосъобразна и за присъждане на сторените разноски по делото. В открито съдебно заседание протестиращия прокурор при ОП - Монтана не се явява.

Ответникът – Общински съвет Монтана чрез неговия председател, не се явява, не изпраща процесуален представител и не взема становище по подадения протест.

Представителят на Окръжна прокуратура - Монтана в съдебно заседание поддържа протеста и моли същия да бъде уважен, като бъдат присъдените сторените разноски по производството.

Подаването на протеста е съобщено по реда на чл. 188 във връзка с  чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, като обявление е публикувано в бр. 88 от 13.11.2017 година на „Държавен вестник” /л. 84/, обявено е на таблото на Административен съд – Монтана /л. 81/ и интернет страницата на Върховен административен съд /л. 85/. Не са постъпвали искания за присъединяване или встъпване по реда на чл. 189, ал. 2 от АПК от други лица.

Касационния състав на Административен съд Монтана, след анализ на събраните по делото писмени доказателства, становищата на страните и въз основа на закона, намери за установено следното:

Протестът е процесуално допустим за разглеждане в настоящето производство по реда на чл.185 - 196 от АПК във вр. чл.42, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Монтана, като подаден от прокурор при Окръжна прокуратура гр.Монтана осъществяващ правомощието си по чл.16, ал.1, т.1 от АПК и по чл.186, ал.2 от АПК. Същият е подаден срещу разпоредба от подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.75, ал.1 във вр. с чл.76 ал.3 от АПК, която подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.185, ал.2 от АПК, като упражняването на това право не е обвързано с преклузивен срок, съгл. чл.187, ал.1 от АПК.

Разгледан по същество се явява основателен.

Предмет на осъществявания съдебен контрол е разпоредбата на чл.42, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Монтана, приета с Решение №51 от 20.03.2008год., изменена с Решение №1179 от 27.01.2015год., допълнена с Решение №1246 от 30.04.2015год., с Решение №1378 от 23.07.2015год. и с Решение №311 от 27.10.2016год. Твърди се, че същата е в противоречие с КРБ и ЗМДТ. Съгласно протестираната разпоредба при разпореждане с недвижими имоти, физическите и юридическите лица заплащат на общината следните суми: 1. режийни разноски от 2 % върху продажната стойност на имотите и вещите.

Видно от представената от ответника административна преписка Наредбата е приета с Решение № 51 от 20.03.2008г. по Протокол № 8 от заседание, проведено на 20.03.2008г. на Общински съвет на Община град Монтана. Последвали са множество изменения на Наредбата, които не са засегнали съдържанието на оспорената разпоредба на чл.42, ал.1. Мотивите за приемането на Наредбата са изложени в Докладна записка на кмета на общината, но в тях не се съдържат конкретни съображения за приемане на дължимите от физически и юридически лица плащания, наречени „режийни разноски“.

При така установеното от фактическа страна съдът намира, че заседанието на Общински съвет на град Монтана е законно проведено. Присъствали са повече от половината общински съветници, които с необходимото мнозинство са гласували за приемане на Наредбата. Спазени са изискванията на чл.27, ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Под понятието „режийни разноски“ се има предвид такса, която се заплаща на Общината за извършване на даден вид услуга. По дефиниция таксата е възмездна форма на потребление на публична услуга, на услуга в общ интерес. Данъкът от своя страна е публично задължение, породено от фактическа и правна власт, която правният субект има върху обекта на облагане. Данък е дължим само и единствено по силата на правна връзка между лицето и конкретния обект.

Правилно и законосъобразно протестиращия прокурор поддържа в протеста, че съобразно практиката на Конституционния съд /КС/ разграничителния критерий между данък и такса е елементът „услуга“, като основание за извършване на плащането.

Принципно такса се заплаща срещу извършена услуга, а размера на таксата се определя с оглед разходите за нейното извършване.

В конкретния случай такса под формата на „режийни разноски“ е определена без Общината да престира, каквато и да била насрещна услуга. Претендирането на таксата се явява последица само от придобиване на недвижим имот от лицето, като в този случай така определената „такса“ под формата на режийни разноски би следвало да се именова като „данък“, доколкото основание за заплащане на данък е възникване на правна връзка между субекта и обекта на облагане. При липса на каквато и да е насрещна услуга от страна на Община - Монтана, плащането е лишено от правно основание, което прави протестираната разпоредба незаконосъобразна и води до нейната отмяна.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл.76 ал.3 от АПК във връзка с чл.8 от ЗНА всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Поради това следва да се приеме, че наредбата е приета от компетентен орган и в съответната форма.

Съгласно чл.7, ал.2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА въвежда императивното изискване за съответствие на нормативният акт на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Видно от § 1 от ДР на Наредбата, същата е издадена на основание чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.22, ал.1 във вр. с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, поради което следва да съответства изцяло и на него, тъй като е нормативен акт от по-висока степен. В тази връзка следва да бъдат споделени изцяло доводите на Окръжна прокуратура гр.Монтана за противоречие на разпоредбата на чл.42, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Монтана с чл.60, ал.1; чл.141, ал.3 и ал.4 от КРБ, чл.11, ал.1; чл.13; чл.14, ал.1; чл.15, ал.1 и чл.28, ал.5 от ЗМДТ поради което същата се явява материално незаконосъобразна и следва да се отмени.

Протестът е основателен и поради липса на мотиви.

В представената административна преписка по приемането й липсват мотиви. Затова не става ясно на какво основание е прието да се събират „режийни разноски“, какви разходи се включват в тях и как е определен размерът им от 2 % върху продажната стойност на имотите и вещите, т.е няма финансова обосновка на заложения разход за гражданите и юридическите лица при сключваните от тях договори с предмет - управление и разпореждане с общински имоти. Липсата на мотиви и финансова обосновка е винаги съществено процесуално нарушение и основание за отмяна на подзаконовия нормативен акт.

По направеното искане за разноски от протестиращия прокурор при ОП-Монтана същите му се дължат с оглед изхода на делото. Окръжна прокуратура - Монтана е внесла държавна такса за обнародване на протеста в Държавен вестник в размер на 20.00лв. /двадесет/, които следва да бъдат присъдени, като поискани, направени и доказани.

По изложените съображения и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд - Монтана, в троен състав:

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр.Монтана разпоредбата на чл.42, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Монтана, приета с Решение №51 от 20.03.2008год., изменена с Решение №1179 от 27.01.2015год., допълнена с Решение №1246 от 30.04.2015год., с Решение №1378 от 23.07.2015год. и с Решение №311 от 27.10.2016год., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Общински съвет - Монтана да заплати на Окръжна прокуратура гр.Монтана поискани, направени и доказани разноски по делото в размер на 20.00лева/двадесет/, представляващи държавна такса за обнародване в ДВ, както и 5.00лева /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в полза на Административен съд гр.Монтана.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и протест чрез Административен съд - Монтана пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

 

Решението след влизането му в законна сила да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл.194 от АПК.

 

На основание чл.138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ: