Р Е Ш Е Н И Е  304

 

гр. Монтана, 21 юли 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 14.07.2017 г. в състав:

                                                                  Председател: Огнян Евгениев

                                                                         Членове: Мария Ницова

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: Ал. А*** и Прокурор: Г. Александрова, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, АдмДело № 223 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по Протест на Галя Александрова – прокурор при ОП Монтана срещу  чл. 54, чл. 95, ал. 1 и чл. 95, ал. 2 от Наредба за организация на движението на територията на гр. Монтана /Наредбата/, приета и изм. с Решения на Общински съвет Монтана.  

С Протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорените текстове на цитираните разпоредби с текстове на нормативен акт от по-висока степен, а именно: Закона за движение по пътищата. Моли съда да отмени оспорените текстове като незаконосъобразни, като присъди на ОП Монтана направените в производството разноски. 

            Ответната страна Общински съвет Монтана, чрез адв. Д*** в писмена молба счита протеста за частично основателен, без да сочи в коя част, при какви обстоятелства и на какво основание.

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана поддържа протеста по съображенията и доводите изложени в него.      

Доказателствата по делото са писмени.

Настоящият състав при Административен съд Монтана след като обсъди сочените в Протеста основания във връзка със събраните по делото доказателства и становища на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

С Разпореждане от 02.06.2017 г. е разпределена доказателствената тежест между страните, а при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК са дадени допълнителни указания на административния орган.

По делото са представени като доказателства оспорената Наредба, ведно с Протоколи и Решения на Общински съвет Монтана, с които е приета и изменяна, обявления за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 48, на информационното табло на съда и на сайта на ВАС.

 

По отношение предмета на делото.

Протеста е подаден против чл. 54, чл. 95, ал. 1 и чл. 95, ал. 2 от Наредба за организация на движението на територията на гр. Монтана, поради което и предмет на настоящото производство са единствено тези подзаконови текстове.    

По отношение допустимостта на Протеста.  

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване на подзаконов нормативен акт. Оспорените подзаконови разпоредби са действащи такива, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението, поради което е налице годен предмет на оспорване и намира Протеста за допустим за разглеждане по същество.  

По отношение законосъобразността на оспорените разпоредби.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

Съгласно разпоредбата на чл. 54 от Наредбата, при престояване на блокиран със скоба автомобил повече от два часа, той може да бъде отстранен от мястото на паркиране, като водачът или собственикът на авотомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. Размера им се предлага откмета на Община Монтана и се определя от ОбС.

Както правилно е посочено в протеста нормата е с характера на принудителна административна мярка, каквато правна фигура може да бъде предвидена единствено със закон или указ – чл. 23 от ЗАНН.

Принудителна административна мярка, от вида преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, е предвидена в чл. 171, т. 5, б. „а“, „б“ и „в“ от ЗДвП, където изчерпателно и императивно са изброени хипотезите, при които е възможно да се премести ППС без знанието на неговия собственик. В текстовете на законовата разпоредба са предвидени различни условия и предпоставки, които следва да бъдат налице, за да може да се пристъпи към прилагане на тази ПАМ, а която и да е липса на предвидено условие, е пречка да бъде приложена такава. В оспорената разпоредба на местната наредба не са предвидени условия, касаещи нейното приложение, извън обстоятелството, че същата е в раздела относим към паркираните МПС в „синя зона“. По този начин формулираното съдържание допуска приложимост на текста във всички случаи на неправилно престояване на МПС, без да държи сметка дали са налице и останалите условия предвидени в закона, а разширяване приложението на законово предвидените ПАМ е недопустимо.  

На следващо място нормата на чл. 95, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет Монтана предвижда, че за спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби на 50 лева. Втората алинея на същата норма предвижда, че за паркиране на ППС в нарушение на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания на извършителите се налагат глоби в размер на 30 лева.

Законът за движение по пътищата за аналогични нарушения в текстовете на чл. 178е и чл. 178д предвижда друг размер на наказанията, т.е. законодателят императивно е уредил този въпрос, който не подлежи на преуреждане от общинските съвети, поради което и оспорените текстове влизат в противоречие с нормите на закона. 

За пълнота на изложението следва да се отбележи обстоятелството, че въпреки дадените изрични указания с нарочно разпореждане, по делото не са представени доказателства, установяващи изпълнение на всички предвидени изисквания в текста на чл. 28 от ЗНА.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира Протеса за основателен.     

По отношение на искането за разноски.

Искането на Окръжна Прокуратура Монтана за присъждане на разноските по водене на производството е направено в хода на делото, поради което се явява допустимо. С оглед изхода на делото искането се явява и основателно, поради което съдът следва да осъди Община Монтана, в качеството й на юридическо лице да заплати на Окръжна прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело. 

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 от АПК съдът  

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по Протест на Галя Александрова – Прокурор при ОП Монтана чл. 54, чл. 95, ал. 1 и чл. 95, ал. 2 от Наредба за организация на движението на територията на гр. Монтана, като незаконосъобразни. 

ОСЪЖДА Община Монтана да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело. 

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

ЧЛЕНОВЕ :