Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      

  351/13.09.2017г.

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Монтана в съдебно заседание на тринадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав :  

 

                                                         Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                  Членове: МАРИЯ НИЦОВА

                                                                             РЕНИ ЦВЕТАНОВА

 

при секретар       А*** А***                        и с участието

на прокурора      Галя Александрова                                                     разгледа

Адм.дело №204/2017г. по описа на   

Административен съд Монтана

 

 

            Производството е по реда на чл.185 Административно процесуален кодекс (АПК) във вр. с чл.191, ал.2 АПК

         Образувано е по повод Протест на Камелия Цветкова, Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана, с които се иска да се бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.3, ал.1, т.4; Раздел V, чл.5, т.4, чл.19, ал.5, чл.22, ал.2, т.1, т.2 и т.5 и чл.38а, ал.8, изр.второ  от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на Община Георги Дамяново (Наредбата). В протеста се поддържа, че протестираните разпоредби от Наредбата противоречат на по-висок по степен нормативен акт, което налага като незаконосъобразни да бъдат отменени, като се претендира и присъждане на разноски по делото. По същество на спора протестиращият прокурор с нарочна моли присъждане на деловодни разноски.

         Ответникът по оспорването не изпраща процесуален представител и не вземе становище по спора.

         Представителят на Окръжна Прокурора дава заключение, че протеста е основателен и следва да бъде уважен изцяло при доводите изложени в него.

 Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид развитите доводи в протеста, доводите на страните, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 АПК, прокурора може да подава протест срещу подзаконов нормативен акт, а съгласно чл.187, ал.1 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорвани без ограничение във времето, тоест протеста на Камелия Цветкова, Прокурор в Окръжна Прокуратура Монтана е процесуално допустима. Разгледан по същество е ОСНОВАТЕЛЕН.

Настоящата съдебна инстанция, въз основа на събраните доказателства, като взе предвид становищата на страните формира следните правни изводи по същество на спора:

        Основателно в протеста се поддържа, че разпоредбите на чл.3, ал.1, т.4; Раздел V, чл.5, т.4, чл.19, ал.5, чл.22, ал.2, т.1, т.2 и т.5 и чл.38а, ал.8, изр.второ  от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на Община Георги Дамяново (Наредбата), което обуславя наличието на основание за отмяна им. 
            По отношение на разпоредбите на чл.3, ал.1, т.4, Раздел V, чл.29-33 от Наредбата :
            С разпоредбата на чл.3, ал.1, т.4 от Наредбата е предвидено събирането на местни такси за добив на кариерни материали, а в раздел Раздел V, чл.29-33 от Наредбата е регламентиран реда по който се определя техният размер. Така описаните разпоредби са в противоречие с разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), която изчерпателно е регламентирала дейностите за който съответните общини са овластени да събират мести такси, тъй като в нея не е предвидена възможност за събиране на местни такси за добив на кариерни материали. Налице е и противоречие с разпоредбата на чл.60 от Закона за подземните богатства, който изрично редът, размера и сроковете за събиране на такси за добив на кариерни материали се определя с акт на Министерски съвет, тоест не е налице компетентност на общинските съвети да приемат подзаконови актове, който да регламентират събиране на местни такси за тези дейности.
            По отношение на чл.5, т.4 и т.5 от Наредбата :
            С разпоредбата на чл.5, т.4 от Наредбата е предвидено, че размера на местните такси се определя при спазване на принципа на ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на цени на услугите, а с разпоредбата на чл.5, т.5 от Наредбата е предвидено, че размера на местните такси се определя при спазване на принципа, че за услуга, при която дейностите могат да се разграничават една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите. Така приетите принципи за определяне на размера на местните такси са в противоречие с принципите, който са регламентирани в разпоредбата на чл.8, ал.1, т.1 от ЗМДТ, който не могат да бъдат разширявани от органите на местното самоуправление с приемане на подзаконови актове. Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.8, ал.2 ЗМДТ, която изрично е регламентирала, че за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите, не регламентира принцип за определяне на размера на местната такса, а дава основание за събиране на местна такса за всяка отделна дейност.
            По отношение на чл.19, ал.5 от Наредбата:
            С разпоредбата на чл.19, ал.5 от Наредбата е предвидено, че такса не се събира за: сметосъбиране и сметоизвозване – за имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общинската администрация - Георги Дамяново от лицата по чл.16 от Наредбата до 30 ноември на предходната година, като тази преференция не се прилага за жилищните имоти, които са декларирани като основни жилища. Така разписаната разпоредба се явява в противоречие с разпоредбата на чл.71, т.1 ЗМДТ, който предвижда, че такса не се събира за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. В случая противоречието с нормативен акт от по-голяма степен е налице по отношение на ограничението, което е въведено с подзаконовия акт по отношение на жилищните имоти, които са декларирани като основни жилища. Това налага да се отмени изцяло така приетата разпоредба на чл19, ал.5 от Наредбата, като настоящият съдебен състав отбелязва, че до актуализиране на подзаконовия акт не е налице пречка определянето и събирането на местните такси да се осъществява от Община Георги Дамяново при съобразяване на разпоредбата на чл.71 ЗМДТ. В тази връзка следва да се посочи, че не е налице нищожност на разпоредбата на чл.19, ал.5 от Наредбата, тъй като по аргумента на чл.9 ЗМДТ е налице компетентност на Общински съвет Георги Дамяново да приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
              По отношение на чл.22, ал.2, т.1, 2 и т.5 от Наредбата

Съгласно разпоредбата на чл.22, ал.2, т.1, 2 и 5 от Наредбата се отнема разрешението за ползване на пазари, тържища, събори, улични платна и терени с друго предназначение, в случай, че лицето не заплати дължимата такса, мястото не се ползва, при неспазване на посоченото място и площи. Тези разпоредби са в противоречие на разпоредбата на чл.80 ЗМДТ, в която е предвидено, че общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това. В случая с чл.22, ал.2, т.1, 2 и 5 от Наредбата, незаконосъобразно са въведени допълнителни основания за отнемане на издадено разрешение, което се явява в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, който изрично е регламентирал основанията за отнемане на издаденото разрешение.

         По отношение на чл.38а, ал.8 от Наредбата:

С разпоредбата на чл.38а, ал.8 от Наредбата е предвидено, че не се заплаща такса на от държавата и общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавен и общински поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или общинска собственост. В изречение второ на чл.38а, ал.8 от Наредбата е предвидено, че при внасяне искане за разглеждане от Общински съвет Георги Дамяново за изразяване на предварително съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физическите и юридическите лица се заплаща еднократно такса в размер на 20 лева. Така приетата разпоредба в подзаконовия акт е в противоречие с разпоредбата на чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, в която е предвидено, че при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4, за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет, което налага да се отмени изцяло като противоречаща с нормативен акт от по-висока степен, тъй като е въведено задължение за заплащане на такса за разглеждане и за изразяване на съгласие, която не е изрично регламентира.

При този изход на делото и направеното искане от протестиращият прокурор за присъждане разноски по водене на съдебното производство и съгласно разпоредбата на чл. 143, ал.1 АПК, ответника Общински съвет Георги Дамяново, следва да бъде осъден да заплати в полза на Окръжна Прокуратура Монтана разноски по делото изразяващите се в разноски за платена държавна такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник (л.31 по делото) в размер на 20 (двадесет) лева.

Съобразно гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че  протестираните разпоредби на чл.3, ал.1, т.4; Раздел V, чл.5, т.4, чл.19, ал.5, чл.22, ал.2, т.1, т.2 и т.5 и чл.38а, ал.8, изр.второ  от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на Община Георги Дамяново са незаконосъобразни и протеста следва да се уважи като основателен, предвид което на основание чл.193, ал.1 АПК и чл.143, ал.1 АПК Административен съд Монтана

 

                                                Р Е Ш И

 

         ОТМЕНЯ чл.3, ал.1, т.4; Раздел V, чл.5, т.4, чл.19, ал.5, чл.22, ал.2, т.1, т.2 и т.5 и чл.38а, ал.8, изр.второ  от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на Община Георги Дамяново.

         ОСЪЖАДА Общински съвет Георги Дамяново да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана разноски по воденото съдебно производство в размер на 20 (двадесет) лева.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дни срок от съобщаването му на страните.

Съгласно чл.194 АПК, след влизането му в сила настоящето съдебно решение подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на Община Георги Дамяново.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: