Р Е Ш Е Н И Е  277

 

гр. Монтана, 10 юли 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 30.06.2017 г. в състав:

                                                                  Председател: Огнян Евгениев

                                                                         Членове: Момчил Таралански

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: А. А*** и Прокурор: Г. Александрова, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, АдмДело № 176 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по Протест на Галя Александрова – прокурор при ОП Монтана срещу  чл. 1, ал. 2, чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Лом /Наредбата/, приета с Решение № 217 от Протокол № 20 от 06.10.2008 г. на Общински съвет Монтана.

С Протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорените текстове на цитираните разпоредби с текстове на нормативен акт от по-висока степен, а именно: Закона за пътищата. Моли съда да отмени оспорените текстове като незаконосъобразни, като присъди на ОП Монтана направените в производството разноски. 

            Ответната страна Общински съвет Лом счита протеста за основателен и заявява, че в Общината се изготвя изцяло нова Наредба за пътищата, която да бъде съобразена със закона. Същевременно прави искане за отлагане на делото, тъй като в Народното събрание е внесен проект за изменение на ЗП и предстоящата промяна на Наредбата следва да бъде извършена след влизане в сила на промяната на Закона за пътищата.    

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана поддържа протеста по съображенията и доводите изложени в него.     

Доказателствата по делото са писмени.

Настоящият състав при Административен съд Монтана след като обсъди сочените в Протеста основания във връзка със събраните по делото доказателства и становища на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

С Разпореждане от 03.05.2017 г. е разпределена доказателствената тежест между страните, а при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК са дадени допълнителни указания на административния орган.

По делото са представени като доказателства оспорената Наредба, ведно с Протокола, с който е прието Решението на Общински съвет Лом за приемане на Наредбата, обявления за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 42, на информационното табло на съда и на сайта на ВАС.

 

По отношение предмета на делото.

Протеста е подаден против чл. 1, ал. 2, чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Лом /Наредбата/, поради което и предмет на настоящото производство са единствено тези подзаконови текстове.  

По отношение допустимостта на Протеста.  

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване на подзаконов нормативен акт. Оспорените подзаконови разпоредби са действащи такива, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението, поради което е налице годен предмет на оспорване и намира Протеста за допустим за разглеждане по същество.  

По отношение законосъобразността на оспорените разпоредби.

Съгласно чл. 18, ал. 5 от ЗП специалното ползване на пътищата се извършва при условия и по ред, определен с наредба на Министерския съвет. Съгласно чл. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата гласи, че специалното ползване на общинските пътища се извършва при условията и по реда на тази наредба и нардеббите по чл. 23 от ЗП.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Лом, тази наредба не се прилага за селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; горските пътища и частните пътища.

Съгласно  чл. 1, ал. 2 от ЗП, този закон не се прилага за улиците и населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища; селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; горските пътища и частните пътища, неотворени за обществено ползване.

При съпоставката на двете разпоредби се установява различието, което е констатирал оспорващият Прокурор при ОП Монтана, а именно: непълнота на изброените с местната наредба изключения. Изброяването е извършено в една правна норма, изчерпателно е и липсата на което и да е, води до противоречие с текста от по-висока степен.

Съгласно  29, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет Лом предвижда наказание глоба от 50 до 100 лева на физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени, изчерпателно изброени в нормата, дейности в обхвата на пътя. В ал. 2 е предвидено, че при повторност на нарушението глобата е в размер от 100 до 250 лв. В Закона за пътищата за аналогични нарушения чл. 52 предвижда друг размер на наказанията, т.е. законодателят императивно е уредил този въпрос, който не подлежи на преуреждане от общинските съвети.

Аналогично е положението и с текста на чл. 30 от Наредбата на Общински съвет Лом, която също предвижда наказания в размери различни от предвидените в чл. 53, ал. 1 от ЗП, което е недопустимо, тъй като е извън компетентността на този колективен административен орган. Същевременно деянията, за които е предвидено административно наказание са различни, което също е недопустимо, след като тези деяния са определени от законодателя, без същият да е делегирал в тази връзка правомощия на общинските съвети.

Съгласно чл. 31 от Наредбата на Общински съвет Лом, в случаите на нарушения по чл. 29 и 30 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в посочените в текстовете размери. От една страна отново общинският съвет е приел други размери, които са различни от законовите, а от друга е поставил равенство между деянията по двата правни текста, което също е неправилно.

Безспорно е и страните не спорят, че оспорените текстове от Наредбата противоречат на правни норми от по-висока степен, в който смисъл е изразеното становище от председателя на Общински съвет Лом. В тази връзка изготвянето на нов закон за пътищата не променя констатираните към момента противоречия, поради което няма основание да се продължава времевото действие на незаконосъобразни разпоредби, като същевременно това е неприемливо и от гледна точка на правовия ред. Доколко и когато бъдат приети нови разпоредби със закон, то Общинският съвет, в случай че констатира противоречие с подзаконови такива, разполага с правната възможност да предприеме действия по тяхната промяна, респ. отмяна на действащата наредба и приемането на изцяло нова такава.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира че оспорените текстове от Наредбата противоречат на нормативна регламентация от по-висок ранг, поради което същите следва да бъдат отменени.

 По отношение на искането за разноски.

Искането на Окръжна Прокуратура Монтана за присъждане на разноските по водене на производството е направено в хода на делото, поради което се явява допустимо. С оглед изхода на делото искането се явява и основателно, поради което съдът следва да осъди Община Лом, в качеството й на юридическо лице да заплати на Окръжна прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща две такси по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело, поради насрочването му два пъти в закрито съдебно заседание.  

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 от АПК съдът 

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ по Протест на Галя Александрова – Прокурор при ОП Монтана чл. 1, ал. 2, чл. 29, чл. 30 и чл. 31 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Лом, като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА Община Лом да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана сумата от 20 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

ЧЛЕНОВЕ :