Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

253/21.06.2017 г.

 

гр. Монтана

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Административен съд – Монтана, административен състав по чл.191, ал.2 от АПК, в публичното заседание на девети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                             Председател: Момчил Таралански

                                                                                     Членове: Бисерка Бойчева

                                                                                                     Рени Цветанова                                                                                                    

 

при секретаря А.А., при участието на прокурора Галя А., като разгледа докладваното от съдия Таралански административно дело № 118 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, с който се оспорва подзаконов нормативен акт на Общински съвет – Бойчиновци с правно основание чл.185, ал.2, предл.ІІ от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.186, ал.2 от АПК и чл.127, ал.1, чл.128, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ); чл.175, ал.1 от Закона за ветеринарномедининската дейност (ЗВД); чл.15, ал.1 и чл.16, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл.16, ал.1, т.1 и чл.186, ал.2 от АПК.

           Прокурор Камелия Цветкова при Окръжна прокуратура – Монтана с протеста, инициирал настоящето дело, оспорва подзаконов нормативен акт на Общински съвет – Бойчиновци в частта на чл.4, ал.1, т.4; чл.44, т.3; чл.47 и чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойчиновци, приета с решение № 429 по протокол № 43 от заседание, проведено на 22.12.2014 г. (Наредбата). В протеста се поддържа, че оспорените разпоредби на визирания подзаконов нормативен акт от местно значение противоречат на действащите норми от по-висш юридически ранг – ЗМДТ и ЗВД, които императивно уреждали материята и несъответствието на посочените текстове от Наредбата със съответните текстове от закона съставлявали основание за отмяната им като незаконосъобразни. Претендират и разноските по делото.

Общински съвет – Бойчиновци, чрез Председателя на съвета, редовно призовани за участие в съдебно заседание, не вземат становище по протеста.

Окръжна Прокуратура – Монтана, чрез представителя си в съдебно заседание, поддържат, че протеста е основателен, респективно, че оспорените разпоредби от Наредбата страдали от порок – противоречие с материално-правни норми и поради това в тази й част Наредбата била незаконосъобразен административен акт, при което предлага същата да бъде отменена в оспорената й част, като претендира и направените по делото разноски.

 

По допустимостта на протеста за оспорване на подзаконовия нормативен акт (ПНА).

 

Протестът на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана за оспорване на разпоредби от подзаконовия нормативен акт от местно значение е подаден, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.2 във връзка с чл.185, ал.2, предл. 2 от АПК от орган, който е оправомощен за упражни това процесуално право без ограничение във времето, съгласно разпоредбата на чл.187, ал.1 от АПК, поради което е допустим за разглеждане.

 

По основателността на протеста за оспорване на ПНА.

 

 

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа страна следното:

С решение № 429 по протокол № 43 от заседание на Общински съвет – Бойчиновци, проведено на 22.12.2014 г. е приета Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойчиновци (Наредбата). Приемането на Наредбата е извършено от Общинския съвет при предварително обявен дневен ред и при  наличие на кворум – от общ брой 13 общински съветници, 13 са присъствали на заседанието, от които при вземането на решението за приемането на Наредбата за приемането й са гласували 12 общински съветници, а 1 съветник е бил против.

Наредбата от приемането й до настоящия момент е изменяна с решение № 433 по протокол № 44/29.01.2015 г. и решение № 490 по протокол от 13.05.2015 г., като протестираната разпоредба на чл.4, ал.1, т.4 от същата, има следното съдържание: „Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги.“.

Разпоредбата на чл.43, т.3 има следното съдържание: „Освобождават се от такса собствениците на 3.ловни кучета.“.

Разпоредбата на чл.47 има следното съдържание: „За нарушаване разпоредбите на тази Наредба, на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 100 лева, а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 200 лв до 1000 лв.“.

Разпоредбата на чл.48 има следното съдържание: „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.“.

 

 

Приложими правни норми:

 

чл.5, ал.1; чл.16, ал.1; чл.76, ал.3; чл.185, ал.2; чл.186, ал.2 от АПК

чл.8, ал.1; чл.127, ал.1; чл.128, ал.1 от ЗМДТ

чл.175, ал.1 от ЗВД

чл.15, ал.1 и ал.3 и чл.16, ал.2 от ЗНА

 

От правна страна, съдът след цялостната проверка на оспорения акт по основанията на чл.146 АПК, намира следното:

Подзаконовият нормативен акт (ПНА) е издаден от компетентен орган – Общински съвет, който, съгласно разпоредбата на чл.76, ал.3 от АПК има процесуално-правна компетентност по чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1 от ЗМСМА, да издава подзаконови нормативни актове, с които да урежда, съобразно с нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, какъвто акт без съмнение е Наредбата.

ПНА е издаден в установената писмена форма със съответните реквизити (чл.24-35 от Указ № 883/24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА), при надлежно отбелязване на фактическите и правните основания за издаването му, които се съдържат и в подготвителния акт – докладна записка на Кмета на Община Бойчиновци – л.46 по делото.

При издаването на оспорения акт не са допуснати съществени нарушения на административно-производствени правила – предварително обявен за обсъждане акт, предварително обявен дневен ред и при наличие на законоустановения по ЗМСМА кворум. Освен това е спазено и изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА за публикуване на Интернет страницата на Община Бойчиновци на проекта на Наредбата.

По отношение на оспорената с протеста разпоредба на чл.4, ал.1, т.4 от Наредбата е налице поддържаното в протеста противоречие с материално-правни разпоредби – основанието по чл.146, т.4 от АПК. Както правилно се поддържа и от протестиращия прокурор, Наредбата на ОбС-Бойчиновци е приета на основание чл.9 от ЗМДТ. Съгласно Закона общинският съвет е оправомощен да определи и да администрира местните такси и цени на услугите. В тази си дейност местният орган на власт не може да напуска пределите на конституираната власт. Оспорената разпоредба излиза от рамките, очертани от съответния текст от нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата размерът на местните такси и цени на услуги се определят при спазване, освен на принципите в чл.8, ал.1 от ЗМДТ, но и на принципа за ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги. Налице е противоречие между двата текста, като разпоредбата на местната наредба неоправдано, без изрична законова делегация, разширява кръга на принципите, посочени в закона, поради което оспорването в тази му част е основателно и текста на чл.4, ал.1, т.4 от Наредбата следва да се отмени като незаконосъобразен – наличието на основание за отмяна по чл.146, т.4 от АПК.

По отношение на оспорената с протеста разпоредба на чл.4, ал.1, т.4 от Наредбата е налице поддържаното в протеста противоречие с материално-правни разпоредби – основанието по чл.146, т.4 от АПК. Обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, както и правата и задълженията на собственици на домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели, са регламентирани първично в ЗВД. В нормата на чл.175, ал.1 от ЗВД е въведено задължение за заплащане на ежегодна такса от собствениците на кучета. В ал.2 на същата разпоредба изчерпателно са изброени случаите, при които те са освободени от заплащане на таксата, а именно когато кучетата са собственост: на инвалиди и служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; когато са използвани за опитни цели и от Българския червен кръст; за кастрирани кучета и за кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. С текста на чл.42 от общинската наредба е въведено задължението за собствениците на кучета да заплащат годишна такса в размер на 5 (пет) лева. В чл.44 са посочени изключенията, при които таксата не се заплаща. Съгласно т.3 на чл.44, от такса са освободени собствениците на ловни кучета. При съпоставка със чл.175, ал.2 от ЗВД е видно, че законодателят не е в включил сред лицата, освободени от такса, тези притежаващи ловни кучета. Следователно е налице несъответствие на чл.44, т.3 от местната наредба с текст от по-висока степен, което е недопустимо, съгласно правилата, въведени в чл.76, ал.З от АПК и чл.8 от ЗНА, поради което оспорването в тази му част е основателно и текста на чл.44, т.3 от Наредбата следва да се отмени като незаконосъобразен – наличието на основание за отмяна по чл.146, т.4 от АПК.

По отношение на оспорената с протеста разпоредба на чл.47 от Наредбата е налице поддържаното в протеста противоречие с материално-правни разпоредби – основанието по чл.146, т.4 от АПК. В текста на чл.47 от Наредбата са уредени административните санкции за извършени нарушения, като за физически лица е предвидена глоба в размер от 20 до 100 лева, а за юридически лица – имуществена санкция от 200 до 1000 лева. Първичната законова регламентация се съдържа в нормата на чл.127, ал.1 от ЗМДТ, съгласно която виновно лице се наказва с глоба в размер от 20 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция от 100 до 500 лева. При съпоставка между санкционните норми в закона и в наредбата се установява, че вторите излизат извън законовата рамка, като в първата хипотеза максималния размер е по-нисък от законовия, а при втората – и минимума, и максимума са по-високи от посочените в ЗМДТ. По този начин Наредба (в частта на чл.47) противоречи на нормативна регламентация от по-висока степен. Това противоречие с императивна законова норма е основание за отмяната й във връзка с чл.146, ал.4 от АПК, като незаконосъобразна.

По отношение на оспорената с протеста разпоредба на чл.48 от Наредбата е налице поддържаното в протеста противоречие с материално-правни разпоредби – основанието по чл.146, т.4 от АПК. Общинската наредба, в този си текст – чл.48, регламентира кръга от лица, които съставят актове за установяване на нарушение. Това са определени от кмета длъжностни лица, а само кметът издава наказателните постановления. В чл.128, ал.1 in fine ЗМДТ законодателят предоставя правомощие на кмета или на упълномощени от него лица да издават наказателни постановления. Непредвиждането на упълномощаване за издаване на наказателни постановления в наредбата не съответства на нормативен акт от по-висока степен, в случая на норма от ЗМДТ т.е. в случая текста от местната Наредба неоправдано, в разрез със изричната законова делегация на чл.128, ал.1 от ЗМДТ, ограничава правомощията на кмета, респективно стеснява кръга от длъжностни лица, които биха имали санкционна компетентност. В тази й част Наредбата също следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

С оглед на изложеното, съдът приема, че протестираните разпоредби на чл.4, ал.1, т.4; чл.44, т.3; чл.47 и чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойчиновци, приета с решение № 429 по протокол № 43 от заседание, проведено на 22.12.2014 г., поради противоречие с материално-правни разпоредби следва да се отменят, а с оглед на искането за заплащане на разноски, същите – такса за публикация на протеста в Държавен вестник, следва да бъдат присъдени, затова съдът                                                        

 

Р     Е     Ш     И:

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4; чл.44, т.3; чл.47 и чл.48 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойчиновци, приета с решение № 429 по протокол № 43 от заседание, проведено на 22.12.2014 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОСЪЖДА Общински съвет – Бойчиновци, представляван от Председателя М***Д***, да ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Монтана разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за страните.                            

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: