Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                        № 301/19.07.2017 г.

        

           Административен съд - Монтана, в публичното съдебно заседание на  четиринадесети юли ,през две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                      Членове: МАРИЯ НИЦОВА

                                                                                      БИСЕРКА БОЙЧЕВА

                                                                       

при секретаря……...А*** А*** и с участието на прокурор Галя А*** …….като разгледа докладваното от съдията…БИСЕРКА БОЙЧЕВА адм.д.№99/2017г. по описа на Административен         съд-Монтана……………………

 

 Съдебното производство е по раздел ІІІ ,глава 10 от АПК/чл.185-196 от АПК/ във връзка с Наредбата №1 за поддържане на обществения ред,чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом .

                Делото е образувано по протест на Камелия Цветкова –прокурор при Окръжна Прокуратура-Монтана против чл.11,ал.4 и ал.5 ;чл.16, ал.1,предл.1 /санкционна част/  и предл.2;чл.16,ал.4/санкционна част/ ,чл.18/санкционна част/ и чл.36 от Наредба №1 за поддържане на обществения ред ,чистотата и опазването  на общественото имущество на територията на Община Лом,приета с Решение№132 от Протокол №20/28.05.2004г. ,влязла в сила от 01.07.2004г. ,изм. и доп. с Решение№231 от Протокол№26/24.11.2004г. ,с Решение№350 и 351 от Протокол №35/29.07.2005г. ,с Решение№ 559 от Протокол №56/ 31.07.2006г., с Решение№591 от Протокол №60/ 31.10.2006г., с Решение№600 от Протокол№61/30.11.2006г.,с Решение №185 от Протокол №13/28.06.2012г.,с Решение№396 от Протокол №45/19.08.2013г., с Решение №714 и 715  от Протокол№91/24.09.2015г. ,с Решение №57 от Протокол №9/29.02.2016г. на ОС-Лом.С разпореждане от 06.04.2017г. делото е насрочено в ОСЗ с призоваване на страните за 12.05.2017г.,10,30ч.С молба, вх.№650/02.05.2017г. П.Т.З. *** ,действащ чрез пълномощника си адв.Б. е  поискал присъединяване към протеста на ОП-Монтана по отношение на оспорването на чл.11,ал.4 от Наредбата.С определение  от втори май 2017г. същият е конституиран като страна по делото-оспорващ чл.11,ал.4 от цитираната по-горе Наредба.

 В протеста на прокуратурата се твърди ,че оспорените разпоредби от Наредбата противоречат на Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ ,Закона за закрила на детето/ЗЗД/,Закона за здравето/ЗЗ/,Закона за тютюна,тютюневите и свързаните с тях изделия /ЗТТСИ/,Закона за българските лични документи/ЗБЛД/.Моли за присъждане на разноските по делото.В съдебно заседание протестиращия прокурор при ОП-Монтана не се явява.

 В жалбата си/молбата за присъединяване/ оспорващия П.Т. твърди ,че като водач на МПС е пряко засегнат от разпоредбата на чл.11,ал.4 от Наредбата и иска нейната отмяна.Моли да му се присъдят и разноските по делото.В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът-ОС-Лом,чрез неговия председател -не се явява и не изпраща процесуален представител ,но депозира писмено становище вх.№707/11.05.2017г.,в което излага доводи ,че оспорените разпоредби от наредбата противоречат на цитираните в протеста законови разпоредби и счита протеста за основателен.Твърди ,че на следващо заседание на ОС-Лом същите ще бъдат отменени, но до настоящия момент същите не са отменени.

 В съдебно заседание Окръжна прокуратура-Монтана ,чрез прокурор Галя А*** поддържа протеста и счита същия за основателен.

 Административен съд Монтана , след преценка на събраните по делото писмени доказателства , становищата на страните и въз основа на закона, приема следното:

Доколкото оспорването на подзаконовите нормативни актове не е ограничено със срок, на основание чл.187,ал.1 от АПК и доколкото законът дава право на прокурора да  протестира същите,на основание чл.186,ал.2 от АПК,а също на граждани,чийто права ,свободи и законни интереси за засегнати от него,на основание чл.186,ал.1 от АПК ,протеста и жалбата са подадени от легитимирани лица и са  допустими за разглеждане. Разгледани по същество са основателни, като съображенията за това на съда  са следните:

 По разбиране на настоящата инстанция,основателно в протеста се поддържа,че разпоредбата на чл.11,ал.4 и ал.5 от Наредбата е в противоречие с чл.178е от ЗДвП.

С въпросните протестирани разпоредби се забранява паркирането с цел ремонтиране на обществени и лични МПС на улиците,тротоари,алеите,зелени площи и вътрешно-кварталните градини/чл.11,ал.4 от наредбата/ и паркирането по улиците ,обществените паркинги и тротоарите на бракувани и спрени от движение МПС и товарни автомобили ,като санкциите за нарушителите са ограничени от 100 до 500лв.Съгласно чл.178е от ЗДвП Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.Видно е ,че текстовете от наредбата предвиждат по-високи санкции от тези ,визирани в закона –от една страна ,а от друга-доуреждат обществени отношения ,които не са уредени в закона ,което противоречи на чл.8 от ЗНА.В този смисъл двете разпоредби на наредбата , следва да се отменят,като незаконосъобразни.

 Досежно разпоредбите на чл.16,ал.1 ,чл.18 и чл.36 от наредбата,същите противоречат на  чл.45 ,ал.1 от Закона за закрила на детето.В чл.16,ал.1 от наредбата се забранява продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца в търговски обекти и питейни заведения ,като е предвидена санкция за нарушителите от 1000лв до 2000лв..Предвидено е и при съмнение относно възрастта на децата да се изискват от обслужващите лица документи за самоличност на лицата.В чл.18 от наредбата се задължават ръководителите на фирми ,собствениците и съдържатели на питейни заведения да поставят на видно място в обектите си табела „В заведението не се продава алкохол и цигари на лица под 18г. възраст или в явно нетрезво състояние“.За нарушители предвидените санкции са от 1000лв до 2000лв. В чл.36 от наредбата са въведени санкции за нарушители по чл.16,ал.1 и ал.4 и чл.18 –за първо нарушение-глоба от 1000 до 2000лв.,з второ нарушение-от 2000лв. до 3000лв.и за трето нарушение-от 3000лв до 4000лв.и отнемане на лиценза за 1г. Съгласно чл.45 ,ал.1 от ЗЗД Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.Видно е ,че и в трите протестирани разпоредби се доуреждат обществени отношения ,които не са уредени в закона ,а и размера на санкциите е различен ,при което същите противоречат на ЗЗД и като незаконосъобразни следва да се отменят.Същите противоречат и на текста на чл.218,ал.1 от ЗЗ ,където е регламентирано ,че който наруши чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв.Втората и третата алинея на чл.218 от ЗЗ предвижда диференцирани санкции за еднолични търговци –от 1000 до 1500лв., а при повторност-от 1500лв до 3000лв.и за юридически лица-от 3000 до 5000лв. ,а при повторност- от 5000 до 10000лв.Законова регламентация тези обществени отношения имат и в ЗТТСИ-чл.46,ал.1 и ал.2 предвиждат санкции за съхранение ,предлагане и продажба в търговски складове или обекти тютюневи и/или свързани с тях изделия или нови тютюневи изделия в нарушение  на чл.30,ал.2 ,т.3/ забраняват се предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години/.За посоченото нарушение глобата е от 1000 до 3000лв. ,имуществената санкция-от 2000 до 5000лв.,а при повторност-глоба от 2000 до 5000лв.,имуществената санкция-от 4000 до 8000лв.Ясно е ,че ОС-Лом е преуредил санкционната част на чл.16,ал.1 ,чл.18 и чл.36 от наредбата,които норми  се явяват в противоречие с разпоредби от по-висока степен-чл.45,ал.1от ЗЗД,чл.218,ал.1-3 от ЗЗ и чл.46,ал.1 и ал.2 от ЗТТСИ.

В противоречие с чл.76,ал. 3 АПК и чл.8 от ЗНА се явява и санкционната разпоредба на чл.16,ал.4 от Наредбата.С нея се въвеждат задължения за родители ,настойници, попечители и други лица ,които полагат грижи за дете ,да го придружават на обществени места след 20,00ч.,ако детето не е навършило 14г. възраст и след 22,00ч. ,ако е навършило 14г ,но не е навършило 18г.,като в последния  случай са длъжни да му осигурят придружител-пълнолетно дееспособно лице.Нарушението на това задължение е обвързано с административно наказание-глоба или имуществена санкция от 1000 до 2000лв.,а в чл.36 от наредбата санкциите за това нарушение са диференцирани-за първо ,второ и трето нарушение ,като при трето нарушение достигат до 4000лв. глоба и отнемане на лиценза за 1г.В чл.8,ал.3и ал.4  от ЗЗД за същите задължения на същите лица са предвидени по-ниски санкции-глоба или имушествена санкция –от 300 до 500лв.при първо нарушение,а при повторност-глоба или имуществена санкция от 500 до 1000лв./чл.45,ал.3 от ЗЗД/.Несъответствието със законовите текстове е по отношение размера на санкциите-много по-високи в наредбата,при което отново ОС-Лом си е позволил да преуреди по нов начин уредени със закон обществени отношения,което води до незаконосъобразност на чл.16,ал.4 /санкционна част/и чл.36 от наредбата.Несъответствие има и в нормата на чл.16,ал.1 от наредбата ,предложение 2,според която при съмнение от страна на обслужващите лица същите изискват документ за самоличност преди обслужването.В чл.45,ал.1 от ЗЗД се предвижда санкция за обслужващо лице ,което продава тютюневи изделия и алкохолни напитки на деца,като същото трябва да се увери ,че същото е пълнолетно. Изискването за представяне на документ за самоличност противоречи на нормата на чл.6 от ЗБЛД,който въвежда задължение за гражданите да представят такъв документ на компетентни длъжностни лица ,определени със закон ,където обслужващото лице в търговски обект не попада сред кръга от лица,визиран в чл.6 от ЗБЛД/длъжностни лица по ЗМВР,ЗМ,ЗВП,ЗЧОД/.Това противоречие със закона обуславя незаконосъобразност и на разпоредбата на чл.16,ал.1 от наредбата. Следователно ,протестираните разпоредби от наредбата следва да се отменят ,като незаконосъобразни ,поради противоречието им със законови норми от по-висока степен.

Съгласно чл.21,ал.2 от ЗМСМА в  изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.В този смисъл ,наредбата е приета от компетентен орган,в предвидената от закона форма и не е нищожна.Доколкото оспорените и протестирани разпоредби от наредбата противоречат на законови норми от по-висока степен ,същите се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят.Протестът и жалбата ,като основателни следва да бъдат уважени.

При направено искане за разноски от протестиращия прокурор при ОП-Монтана същите му се дължат с оглед изхода на делото.ОП-Монтана е внесла държавна такса за обнародване на протеста в ДВ в размер на 20лв. ,които следва да й бъдат присъдени.Досежно искането за разноски от  оспорващия П.Т. ,съгласно приложен списък на разноски/на л.58/и приложения договор за правна защита и съдействие /на л.57/същият е записал ,че е направил разноски за адвокат в размер на 500лв.,но предвид липсата на доказателство ,че същите са платени –чрез записване начина на плащане-в брой /в договора/ или по друг начин ,удостоверено с  банков документ ,съгласно ТР№6/2013г. на ОС на ГТК на ВКС ,същите не следва да му бъдат присъдени.

Водим от гореизложените мотиви, административният съд

 

Р      Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ по протест на прокурор при ОП-Монтана разпоредбите на чл.11,ал.4 и ал.5 ;чл.16, ал.1,предл.1 /санкционна част/  и предл.2;чл.16,ал.4/санкционна част/ ,чл.18/санкционна част/ и чл.36  от   Наредбата №1 за поддържане на обществения ред,чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.З. *** разпоредбата на чл.11,ал.4 от Наредбата №1 за поддържане на обществения ред,чистотата и опазването на общественото имущество на територията на община Лом ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 ОСЪЖДА Общински съвет-Лом да заплати на ОП-Монтана разноски по делото в размер на 20/двадесет/лв. ,представляващи държавна такса за обнародване в ДВ.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба/протест/ пред ВАС  в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването му.

                                                     

                                                                               

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   2.