Р Е Ш Е Н И Е  №218

 

гр. Монтана, 1 юни 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 19.05.2017 г. в състав:

                                                                  Председател: Огнян Евгениев

                                                                         Членове: Бисерка Бойчева

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: А. А. и Прокурор: Александров, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, КАД № 634 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по Протест на Галя А. - Прокурор при Окръжна Прокуратура Монтана срещу чл. 14 и чл. 36, ал. 4, във връзка с чл. 31, т. 11 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община Георги Дамяново, приета и допълвана с Решения на Общински съвет Георги Дамяново, с който моли разпоредбите да се отменят като незаконосъобразни.

С протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорените разпоредби с текстове на закона за закрила на детето, респ. на закона за движение по пътищата.

            Ответната страна Общински съвет Георги Дамяново не взема становище по протеста.      

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана заявява, че поддържа протеста, поради противоречие на оспорените текстове с по-горестоящ нормативен акт.  

По делото са представени като доказателства оспорената наредба, Решения  на Общински съвет Георги Дамяново, с които е приета и изменяна наредбата, обявление на АС Монтана за образуване и насрочване на делото ведно с протокол за поставянето му на информационното табло на съда, извадка от ДВ бр. 12/2016 г. с обявление за образуваното дело и обявление от сайта на ВАС.   

 

Настоящият състав при административен съд Монтана след като обсъди наведените в жалбата възражения и при извършената служебна проверка, съгласно чл. 146 от АПК намира следното.

По отношение допустимостта на протеста.

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване, респ. протестиране на подзаконов нормативен акт. Оспорените подзаконови разпоредби са действащи норми, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението – няма представени доказателства за обратното, поради което съществува годен предмет на оспорване, а от там и правен интерес.    

 С оглед на изложеното настоящият състав намира протеста за допустим за разглеждане по същество.  

По отношение законосъобразността на протестираната разпоредба.

Съгласно чл. 14 от оспорената наредба, родител или настойник, който не придружи или не осигури за придружител пълнолетно дееспособно лице на детето си, ненавършило 16 години, след 22.00 ч., се наказва с глоба от 100 до 300 лева, а при повторно нарушение от 300 до 500 лева.

От една страна в закона за закрила на детето е дадено легално определение какво се има предвид под понятието „Дете“ или това е всяко физическо лице до навършването на 18, а не 16-годишна възраст - чл. 2 от ЗЗДет. В тази връзка и в текстовете на чл. 8, ал. 3 и 4 от с.з., в зависимост от възраста на децата е предвидено и различно часово време, в което същите да бъдат задължително придружавани на обществени места от пълнолетно лице, а именно: децата ненавършили 14 год. – след 20.00 ч., а децата навършили 14 и ненавършили 18 годишна възраст – след 22.00 ч. Това диференциране не е направено в подзаконовия нормативен акт, а това поставя тези текстове в противоречие със законовите.  

От друга страна в разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗЗДет., глобата за нарушение на чл. 8 от с.з., при първо нарушение е от 300 до 500, а при повторно от 500 до 1000 лева, докато в наредбата са предвидени различни размери, което е още едно противоречие на текста на подзаконовата норма със законовата такава.  

По отношение на текста на чл. 36, ал. 4, във връзка с чл. 31, т. 11 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община Георги Дамяново, който гласи, че при нарушаване разпоредбите на останалите членове на Наредбата /в частност на забраната за паркиране и преминаване на МПС в благоустроените зелени площи – чл. 31, т. 11/, на физическите лица се налага глоба от 20 до 200 лева, а при повторно нарушение – от 30 до 300 лева; на юридическите лица се налага имуществена санкция от 50 до 500 лева, а при повторно нарушение – от 100 до 1000 лева.

В чл. 178е от закона за движение по пътищата е предвидена една единствена хипотеза, при която се налага административно наказание и това е само на лице, което паркира ППС в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места. Нормата на закона определено включва благоустроените зелени площи, а наказанието е едно – „глоба“ и е единствено за конкретното физическо лице - нарушител, без предвидена възможност за повторност, и е в размер от 50 до 200 лева.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира, че оспорените текстове на правни норми, противоречат на акт от по-горестояща степен, поради което и протеста се явява основателен.

                                              

При този изход на делото основателно е искането на Окръжна Прокуратура за присъждане на направените в производството разноски, които са в размер на 20 лева за обнародване на съобщение за образуваното дело в ДВ.

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 193 и 172 от АПК съдът 

 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ, по Протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Монтана като незаконосъобразни, нормата на чл. 14 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община Георги Дамяново, както и чл. 36, ал. 4, по отношение на частта, касаеща текста на чл. 31, т. 11 от същата Наредба.

ОСЪЖДА Община Георги Дамяново, съгласно чл. 14 от ЗМСМА, във връзка с чл. 143, ал. 1 от АПК, да заплати на Окръжна прокуратура гр. Монтана сума в размер на 20 лева, представляваща такса за обнародване в ДВ.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :