Р Е Ш Е Н И Е  250

 

гр. Монтана, 13 юни 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 09.06.2017 г. в състав:

                                                                  Председател: Момчил Таралански

                                                                         Членове: Бисерка Бойчева

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: А. и Прокурор: А., като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, АдмДело № 618 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по Протест на Галя А. – прокурор при ОП Монтана срещу  чл. 26, ал. 5 и 6 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана /Наредбата/, приета и допълвана с Решения на Общински съвет Монтана.

С Протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорените текстове на цитираната разпоредба с текстове на Закона за закрила на детето. Моли съда да отмени оспорените текстове като незаконосъобразни, като присъди на ОП Монтана направените в производството разноски. 

            Ответната страна Общински съвет Монтана в с.з. адв. Б*** Ц*** счита протеста за основателен и заявява, че на следваща септемврийска сесия Общински съвет Монтана ще извърши изменения в оспорените разпоредби.  

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана поддържа протеста по съображенията и доводите изложени в него.     

Доказателствата по делото са писмени.

Настоящият състав при Административен съд Монтана след като обсъди сочените в Протеста основания във връзка със събраните по делото доказателства и становища на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

С Разпореждане от 16.12.2016 г. е разпределена доказателствената тежест между страните, а при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК са дадени допълнителни указания на административния орган.

По делото са представени като доказателства оспорената Наредба, ведно с решенията на Общински съвет Монтана, с които е приета и изменяна същата, обявления за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 8 и бр. 36/2017 г., на информационното табло на съда и на сайта на ВАС. Приета е и представената докладна записка на Кмета на Община Монтана до Общински съвет Монтана за изменение на оспорените текстове.

 

По отношение предмета на делото.

Протеста е подаден против чл. 26, ал. 5 и 6 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана, поради което и предмет на настоящото производство са тези подзаконови текстове.   

По отношение допустимостта на Протеста.

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване на подзаконов нормативен акт. Оспорените подзаконови разпоредби са действащи такива, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението, поради което е налице годен предмет на оспорване и намира Протеста за допустим за разглеждане по същество.  

По отношение законосъобразността на оспорените разпоредби.

Съгласно чл. 26, ал. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана, „Който допусне от 22.00 часа до 06.00 часа без придружител дете, ненавършило 16-годишна възраст, в управлявания от него търговски обект, или продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000.00 лева до 2000,00 лева.

Съгласно  чл. 26, ал. 6 от същата наредба, „Родители, които в нарушение на чл. 8, ал. 2 от настоящата наредба и в нарушение на чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето, не придружи или не осигури пълнолетно дееспособно лице за придружител на детето си, ненавършило 16-годишна възраст, след 22.00 часа, се наказва с глоба, както следва: за първо нарушение - глоба от 100.00 лева до 300.00 лева и за втора нарушение - глоба от 300.00 лева до 500.00 лева".

Съгласно  чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЗД „родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

Съгласно  чл. 45, ал. 2 и 3 от ЗЗД „който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 8, ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

Безспорно е и страните не спорят, че оспорените текстове от Наредбата противоречат на правни норми от по-висока степен, в който смисъл е изразеното становище от адв. Б*** Ц*** .  

От една страна Общинският съвет в своя акт не е отчел, че децата ненавършили 14 годишна възраст са малолетни, съгласно чл. 3 от ЗЛС, а от 14 до 18 години – непълнолетни, съгласно чл. 4 от с.з. и поради това законодателят е предвидил  различен правен режим по отношение присъствието им на обществени места и всяко друго решение е недопустимо, предвид императивните текстове на закона.

От друга страна доколко едно деяние съставлява нарушение на режима за присъствието на децата на обществени места, както и определяне на административната санкция за това, също е императивно уредено в закона и не подлежи на преуреждане с Наредба от Общинските съвети, каквото в случая е направено от Общински съвет гр. Монтана с текста на чл. 26, ал. 6 от последната.  

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира за основателно становището в Протеста, че оспорените текстове от Наредбата са в пряко противоречие с нормативна регламентация от по-висок ранг, поради което стореното е в нарушение на предвидената компетентност и е нетърпимо от гледна точка на правния ред. 

По отношение на искането за разноски.

Искането на Окръжна Прокуратура Монтана за присъждане на разноските по водене на производството е направено в хода на делото, поради което се явява допустимо. С оглед изхода на делото искането се явява и основателно, поради което съдът следва да осъди Община Монтана, в качеството й на юридическо лице да заплати на Окръжна прокуратура Монтана сумата от 40 лева, представляваща две такси по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело, поради насрочването му два пъти в закрито съдебно заседание.   

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 от АПК съдът 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ по Протест на Галя А. – Прокурор при ОП Монтана чл. 26, ал. 5 и 6 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана, като незаконосъобразни.

ОСЪЖДА Община Монтана да заплати на Окръжна Прокуратура Монтана сумата от 40 лева, представляваща такса по обнародване в ДВ на обявление за образуваното дело.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

ЧЛЕНОВЕ :