Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

239/14.04.2016 г.

 

гр. Монтана

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          Административен съд – Монтана, ІІІ състав в публичното заседание на дванадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:                               

 

                                                                          Председател:  Момчил Таралански

 

при секретаря А.Л., като разгледа докладваното от съдия Таралански административно дело № 187 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по жалба срещу решение на Общинска избирателна комисия за обявяване на изборни резултати за избор на общински съветници с правно основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

           Жалбоподателят В.Й.В., кандидат за общински съветник в Общински съвет – Монтана, издигнат от Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, с номер 8 на бюлетината, под номер 17 в листата на коалицията, обжалва решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Монтана за обявяване на изборните резултати от проведения избор за общински съветници. В жалбата си твърди, че в течение на изборите са извършвани редица нарушения на изборния процес, довели до незаконосъобразност на крайния акт на ОИК – решението, с което е обявен изборния резултат. Твърди се, че ОИК е отчела при определяне на окончателните резултати недействителни бюлетини, а като недействителни са били отчетени действителни бюлетини; също така поради небрежност и/или недобросъвестност от страна на членовете на СИК не били отчетени преференции, така както са били отбелязани в изборните бюлетини. Поддържа, че тези нарушения са довели до незаконосъобразност на крайния административен акт – решението на ОИК – Монтана, с което са обявени избраните за общински съветници. Моли съда да отмени обжалваното решение, като незаконосъобразно и да се върне преписката на ОИК – Монтана за обявяване на действителните резултати. В пледоарията по същество в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа искане за отмяна на обжалваното решение, в частта за избор на общински съветници, като незаконосъобразно. Молят присъждане на направените разноски, като алтернативно искат намаляване на присъдените разноски на ответната страна и представляваната от процесуален представител заинтересована страна поради прекомерност на възнаграждението.

 

         Ответниците по жалбата Общинска избирателна комисия – Монтана, чрез Председателя си и упълномощения си процесуален представител в съдебно заседание, молят съда да потвърди решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана, като законосъобразно, като навеждат фактически доводи за липса на нарушения на изборния процес и за пороци на обжалваното решение на ОИК. Поддържат, че твърденията в жалбата за нарушения на изборния процес не са доказани и като такива са неоснователни, като претенциите за неотбелязване на преференциалния вот в секция № 122900050 са необосновани, доколкото както в официалния екземпляр на протокол на СИК и черновата на протокола, намираща се в торбата с изборните книжа, така и в бланката – чернова за отбелязване на преференциалния вот са отбелязани точно броя на подадените преференции за всеки кандидат за общински съветник от всяка партия или коалиция. Поддържат също така, че обстоятелството, че същото е направено от СИК с окончателно число, а не с чертички, каквито са били указанията на ЦИК, не може да обоснове извод за съществено нарушение на административно-производствените правила, доколкото окончателните числа на преференциите са идентични във всички изборни книжа, липсват каквито и да било възражения, особени мнения или забележки на членовете на СИК и жалби от останалите участници в изборния процес – наблюдатели и застъпници на кандидатите. Молят съда да потвърди обжалваното решение.

Заинтересованата страна И*** Ц.И., чрез процесуалния си представител в съдебно заседание, заявява, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес у жалбоподателя да атакува в цялост решение № 377-МИ/28.10.2015 г. Алтернативно оспорва жалбата и навежда доводи, че дори всички гласували за тази коалиция в секция № 122900050 да се приеме, че са подали преференциален вот за жалбоподателя, то гласовете за същия пак биха били недостатъчни за спечелване на мястото на общински съветник в ОбС – Монтана, с оглед на дадените преференции за другите кандидати от същата листа.

Заинтересованите страни К.Ц.Т., Г.П.Л.-И., Ц.М.К., избрани за общински съветници от листата на Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, не вземат становище по жалбата.

Заинтересованите страни А.Г.А., А.И.П., Б.Г.Д., В.Т.Г., В.В.А., Г.Н.А., Д.С.Д., Е.И.Н., И.П.П., И.Д.Д., И.Г.С.-П., И.Д.Г., И.М.Д., К.Ф.Х., К.Б.А., Л.К.Д., Л.Т.И., Л.Т.А., М.Н.М., М.Б.С., М.М.Н., М.К.Н., Н.И.Н., П.Ц.Ц., Р.Г.К., С.В.В., Т.И.Т., Х.Й.К. и Ю.Д.А., не вземат становище по жалбата.

 

По допустимостта на жалбата.

 

С решение № 3577/29.03.2016 г. по дело № 13914/2015 г. на ВАС, ІV о. е отменено решение 584/13.11.2015 г. по дело № 542/2015 г. на Административен съд – Монтана, с което е отменено решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана. Делото е върнато за ново разглеждане в частта, с която е отменено решението относно кандидата В.Й.В. под № 17 от листата на Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“ със задължителни указания по събирането и анализа на доказателства, както следва: приемане на оригинала на протокола на СИК от секция № 122900050, както и торбата с изборните книжа от секцията, в която е черновата на протокола, както и сравнение на броя на преференциите, отбелязани в бланката-чернова, съдържаща се в торбата с изборните книжа с броя на преференциите, отбелязани в протокола.

Жалбата е предявена в законовия 7-дневен срок по чл.459, ал.1 от ИК и е срещу решение на ОИК по обявяване на изборните резултати, което има характер на краен административен акт и съгласно закона и константната съдебна практика подлежи на съдебен контрол. Обжалвалият кандидат има пряк личен интерес от оспорването на акта, с който се засягат неговите права и интереси. В жалбата и от жалбоподателя и неговия процесуален представител в съдебни заседания се заявяват различни искания – за отмяна на цялото решение и/или за връщане на изборните книжа в ОИК – Монтана за обявяване на действителните резултати, при което съдът прецени, че следва да се конституират по делото като заинтересовани страни не само избраните от Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“ общински съветници, съгласно указанията в отменителното решение на ВАС, но и всички избрани общински съветници, доколкото искането за отмяна на цялото решение пряко засяга техни лични права и законни интереси.

С оглед на решение № 3577/29.03.2016 г. по дело № 13914/2015 г. на ВАС, ІV о., възраженията на процесуалния представител на заинтересованата страна И.Ц.И. за недопустимост на жалбата не могат да бъдат споделени. Настоящият съдебен състав е обвързан, по силата на разпоредбата на чл.224 от АПК във връзка с чл.459 от ИК, с указанията на ВАС при новото разглеждане на делото.  

По изложените съображения съдът приема, че жалбата е допустима, като предявена в срок от лице, което съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК има право на оспорване.

 

 

По основателността на жалбата.

 

 

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят по делото В.Й.В. *** като кандидат за общински съветник в Общински съвет – Монтана, издигнат от Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, с номер 8 на бюлетината, под номер 17 в листата на коалицията. С решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана е определена общинската избирателна квота – 734 гласа, въз основа на която са избрани за общински съветници на Община Монтана тридесет и трима кандидати, от тях по мандати, както следва: Коалиция „Заедно за Монтана” – 13, ПП Герб – 8,  Коалиция "БСП - ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА" - 3, ПП АБВ – 1, Коалиция "Единни за Промяна" – 1, Коалиция "Бъдеще за Монтана" – 5 и ПП БДЦ – 2.

В т. ІV от решението е обявено разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партии и коалиции, получили съответните мандати. По делото са приети като доказателства още Предложение за протокол на ОИК – Монтана за избиране на общински съветници на "Информационно обслужване" АД от 26.10.2015 г.; Протокол на ОИК за избиране на общински съветници – Приложение № 83-МИ-х-ОС; Решение на ОИК – Монтана за избиране на общински съветници от 27.10.2015 г. - Приложение № 85-МИ;  Решение на ОИК – Монтана за избиране на кмет на община от 26.10.2015 г. - Приложение № 86-МИ; Протокол № 46/28.10.2015 г. от 28.10.2015 г. на ОИК – Монтана; Писмо изх. № МИ-15-1675/28.10.2015 г. на ЦИК; Протокол № 52/03.11.2015 г. на ОИК – Монтана; Протоколи на СИК от секция № 1 до секция № 87, приложени в два класьора; Приемо-предавателни разписки за СИК от секция № 1 до секция № 87 на „Информационно обслужване“ АД и протокол на СИК в избирателна секция № 122900050, изпратен от ЦИК, както и при новото разглеждане на делото оригиналния екземпляр, при ОИК – Монтана, на протокол на СИК от избирателна секция № 122900050 (л.241-246); писмо изх. № МИ-15-548/08.04.2016 г. на ЦИК, ведно със заверено копие от оригинала, при ЦИК, на протокол на СИК от избирателна секция № 122900050 (л.247-253), протоколи от всичките изборни секции, събрани в приложените класьори №№ 1-3, както и след проверка на съдържащите се в торба изборни книжа на секция № 122900050 и снета констатация от черновата на протокола, в която са отбелязани броя на преференциите с числов резултат и сравнение с оригинала на протокола, в който не са отбелязани броя на преференциите за листа № 8 „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“ (стр.9 от протокола, на л.245 по делото) и констатация от бланката-чернова за отчитане на преференциите в секция № 122900050, където преференциите са отбелязани с числов резултат. 

Съгласно решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана общинската избирателна квота е от 734 гласа, въз основа на която са избрани 33-ма общински съветници. По този факт по делото няма спор. Не се спори и относно разпределението на мандатите между участващите в изборите партии и коалиции. На практика, въпреки отразеното в жалбата и заявено в съдебно заседание искане за отмяна на цялото решение, жалбоподателят оспорва същото само в частта относно неотчитането на преференциалния вот, подаден за коалицията, от която е регистриран като кандидат, като поддържаната от него теза е, че поради неправилното отчитане на подадените преференции за него не е избран за общински съветник.  

От съвкупните доказателства, приложени към делото, в това число и приложенията – класьори №№ 1-3, се установи, че броя на преференциите в секция № 122900050, подадени за кандидата за общински съветник В.Й.В. са 11. Този брой не е изрично отбелязан на стр. 9 от оригинала на протокола от секция № 122900050, но е отбелязан на черновата от протокола и на бланката-чернова за отчитане на преференциите в секция № 122900050, където преференциите са отбелязани само с общ числов резултат, а не с отделна чертичка за всеки отделен преференциален вот.

В производството, на основание чл.193, ал.3 от ГПК във връзка с чл.154, ал.1 от ГПК, не бяха оспорени от жалбоподателя приложените официални документи – протоколите от секционните комисии и протокола на ОИК, съответно съдът намира, че следва да основе изводите си на тези официални документи, които се ползват с материална доказателствена сила, съгласно разпоредбата на чл.179, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и във връзка с чл.459 от ИК.

В жалбата е направено искане за ново преброяване на всички действителни и недействителни бюлетини от всички секции на територията на Община Монтана. В производството по делото това искане беше направено отново само за тези от секция № 122900050. Съдът, възприема разбирането, застъпено в решение № 9/26.11.2009 г. на КС по к. д. № 8/2009 г., че повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. От всички проверени протоколи в Община Монтана, в нито един от тях не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един член на секционна избирателна комисия не е подписал секционен протокол с възражение или особено мнение. Поради това и искането за повторно преброяване на бюлетините във всички секции, респективно искането за повторно преброяване на бюлетините в секция № 122900050, бяха оставени без уважение.

От правна страна съдът намира, че ангажираните от страните в процеса по силата на чл.168, ал.1 от АПК доказателства, не установиха факти и обстоятелства, които да обосноват правния извод на съда за извършени съществени нарушения на избирателния процес. Само и единствено наличието на съществени нарушения е основание за обявяване на недействителност на избора. Неправилното оформяне на протокола от секция № 122900050, в който на лист 2 не са отбелязани преференциите за партиите и коалициите от № 7 до № 14, включително, сред които и на листа № 8, в която като регистриран кандидат под № 17 е жалбоподателя В.Й.В. действително е нарушение на нормата на чл.440, ал.2 от ИК. Правнорелевантният въпрос е дали това е съществено нарушение на изборната процедура, респективно налице ли е основанието за отмяна на обжалваното решение по чл.146, т.3 от АПК – съществено нарушение на административно-производствените правила. Видно от приложените секционни протоколи, изчисленията на ОИК отговарят на общия сбор подадени гласове, недействителните и действителните гласове, съгласно секционните протоколи. В този смисъл принципно правилно е становището на процесуалния представител на заинтересованата страна И.И., че дори всички действителни бюлетини от секция № 122900050, подадени за листа № 8 – Коалиция БСП – 34 на брой (л.242 по делото) да съдържат преференциален вот за жалбоподателя, то той пак не може да бъда избран, доколкото резултата му от всички избирателни секции е под преференциите, подадени за избраните кандидати от Коалиция БСП – К.Ц.Т. – 800 преференции, Г.П.Л.-И. – 129 преференции и Ц.М.К. – 127 преференции.

Следва да се отбележи, че наведените в жалбата твърдения и въз основа на това направените искания по доказателствата, част от тях претендирани и в съдебно заседание, са свързани с явно неразбиране за хода на изборния процес и правата и задълженията на участниците в него. Освен разпоредбите на чл.114, ал.1, т.1-12 от ИК и на чл.120, ал.1, т.1-8 от ИК, които предоставят определени права на наблюдателите и застъпниците, разпоредбите на чл.89-100 от ИК подробно уреждат статута и правомощията на членовете на секционните избирателни комисии в страната. Членовете на тези комисии са представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и на други партии и коалиции (аргумент от чл.91, ал.2 от ИК), като представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционна избирателна комисия, а председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.92, ал.3 от ИК). Правата на застъпници и наблюдатели за присъствие в изборното помещение са регламентирани в разпоредбата на чл.232 от ИК. По този начин законът е, образно казано, диферсифицирал и ограничил риска от субективни вмешателства в изборния процес на всяка една от фазите. Както се установи в съдебното производство, във всяка от СИК е имало представители на политическите партии и коалиции, регистрирали кандидати за местните избори 2015 г., включително и от Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, парламентарно представена политическа сила, в чиято листа е регистриран жалбоподателя като кандидат за общински съветник.

Законът дава право на всеки един член на СИК и ОИК да изрази своите резерви чрез писмени възражения, които са отразяват в протокола. Такива липсват. Също така разпоредбата на чл.222, ал.1 от ИК дава право на всяка СИК да преустанови гласуването при наличие на съществени нарушения на изборния процес. Липсват данни за жалби и искания в тази насока. За всяко от тези евентуални нарушения жалбоподателят би могъл без особени трудности да представи надлежни и допустими от закона доказателствени средства под формата на писмени доказателства – сигнали, жалби и възражения, ако са депозирани. Непредставянето, а оттам и недоказването на твърденията за съществени нарушения на изборния процес води до извода за липса на такива, а оттам и за законосъобразност на оспорения административен акт. Тежестта на доказване, въпреки наличието и на служебно начало в административния процес, е процесуално задължение на оспорващия. Искането за повторно преброяване на бюлетините, съгласно цитираното по-горе Решение № 9 по конституционно дело № 8/2009 г. на КС на РБ, е допустимо само когато от протоколите на СИК е видно, че са съществували спорове между членовете на СИК относно резултата, отразен в протокола. Както вече се отбеляза по-горе, секционните протокол са подписани без възражение и особено мнение, при което искането за повторно преброяване се явява неоснователно, като искане за недопустимо доказателствено средство.

Неоснователно е оплакването в жалбата, че действителни бюлетини подавани за кандидатите са отчитани за недействителни, а недействителни бюлетини, подавани за кандидатите, са отчитани като действителни, тъй като не бяха ангажирани каквито и да е доказателства в тази насока. Протоколите на СИК имат материална доказателствена сила, като официални документи по смисъла на чл. 179, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК. Съдът счита, че липсата на каквито и да е възражения по реда на чл. 441, ал.3 ИК от страна на член на избирателната комисия е още една индикация, че изборния процес и броенето на гласовете е преминало без съществени нарушения, които да налагат отмяна на административния акт, с които е обявен изборния резултат. Съгласно разпоредбата на чл. 438, ал.3 ИК, когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол, като протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. В протоколите на СИК липсват отбелязвания за подадени бюлетини, които да са предизвикали спор при отчитането им, като това обстоятелство дава основание на съда да кредитира изцяло отразеното в протоколите на СИК, които, както стана дума по-горе, имат материална доказателствена сила като официални документи.

На практика основното възражение, което има правнорелевантно значение е неотбелязването на броя на преференциите в протокола на секция № 122900050. Както вече се отбеляза, на първо място не беше оспорен официалният писмен документ – протокола на СИК, при което същия съставлява доказателство, въз основа на чл.179, ал.1 от ГПК, за отразените в него факти. На следващо място наличието на това нарушение не е повлияло на крайния резултат. Нарушението не може да е съществено, доколкото не се отразява на крайния резултат нито в протокола на СИК, нито на решението на ОИК, с което се определя квотата и се разпределят мандатите, измежду спечелилите съответния процент от действителните гласове партии и коалиции, като се вземат предвид и направените преференции. Това нарушение не засяга и правата на жалбоподателя, доколкото същия с или без тези преференции не събира повече от избраните от Коалиция БСП кандидати К.Ц.Т. – 800 преференции, Г.П.Л.-И. – 129 преференции и Ц.М.К. – 127 преференции. В този смисъл искането за прилагане на разпоредбата на чл.459, ал.10, предл. ІІ е неоснователно, доколкото липсва техническа грешка или грешка в пресмятането, които биха били основание за връщане на изборните книжа на ОИК за обявяване на действителните резултати. Такова връщане не би имало смисъл с оглед невъзможността да се прави ново преброяване. В този смисъл обявените с решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана резултати от изборите са действителните.

По изложените мотиви, съдът счита оспореното решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Монтана за обявяване на изборните резултати от проведения избор за общински съветници в Община Монтана за законосъобразен акт, което на основание чл.459, ал.10, предл. І във връзка с ал.7 от ИК, следва да бъде потвърдено.

По отношение на разноските, по делото е направено искане от процесуалния представител на заинтересованата страна И.И. за присъждане на разноски в размер на 300 лева адвокатско възнаграждение.

Направеното алтернативно искане от процесуалния представител на жалбоподателя за прекомерност на разноските е частично основателно, доколкото размера на адвокатското възнаграждение на заинтересованата страна И*** И. е в минимума на предвидените в Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Размерът на възнаграждението на процесуалния представител на ОИК – Монтана от 400 лева следва да бъде намалено на 300 лева, с оглед разпоредбата на §1 от ДР на Наредбата.

Водим от изложеното, съдът                                                           

 

 

 

Р     Е     Ш     И:

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 377-МИ/28.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Монтана за обявяване на общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и за обявяване на избраните общински съветници, по жалбата на В.Й.В. ***, кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА“, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА В.Й.В. да заплати на Общинска избирателна комисия – Монтана направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева.

ОСЪЖДА В.Й.В. да заплати на И.Ц.И. направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за страните.

         

                                                                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: