Р Е Ш Е Н И Е  241

 

гр. Монтана, 18 април 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 08.04.2016 г. в състав:

                                                                  Председател: Огнян Евгениев

                                                                         Членове: Бисерка Бойчева

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: Д. и Прокурор: Александрова, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, КАНД № 43 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест на Районен прокурор при РП Лом срещу чл. 16, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец, приета от общински съвет Медковец на 28.02.2003 г., с който моли разпоредбата да бъде обявена за нищожна, респ. отменена като незаконосъобразна. Уточнение на нормативния акт, от който е оспорената разпоредба е направено с молба вх. № 233/05.02.2016 г. на АС Монтана.

С протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорената разпоредба с текстовете на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ. Твърди се, че приетият режим на изчисляване размера на таксата и цената на услугата е в противоречие със закона, както и че този начин дава възможност на общинската администрация незаконосъобразно да определя размера на таксите събирани от физически и юридически лица свързани със събирането и извозването на битовите отпадъци.  Моли да се обяви нищожност или се отмени разпоредбат на чл. 16 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Якимово.

            Ответната страна Община Медковец, чрез процесуалния си представител адв. М*** Ц*** намира протеста за недопустим, поради липса на правен интерес, респ. за неоснователен, тъй като оспорената разпоредба изцяло възпроизвежда законова норма и не може законов текст да противоречи на законов.     

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана заявява, че не поддържа протеста, тъй като оспорваната норма урежда начина на определяне на таксата в годишен размер, който напълно съответства на чл. 66 от ЗМДТ, а не размерът на таксата, който е уреден в чл. 67 от същия закон.     

По делото са представени като доказателства оспорената наредба, решение № 209 /л. 49/ и 210 /л. 29/ от протокол № 27/19.12.2013 г. на Общински съвет Медковец и обявление на АС Монтана за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 13/2016 г.  

 

Настоящият състав при административен съд Монтана след като обсъди наведените в жалбата възражения и при извършената служебна проверка, съгласно чл. 146 от АПК намира следното.

По отношение допустимостта на протеста.

Разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от АПК не предвижда срок при оспорване, респ. протестиране на подзаконов нормативен акт. Оспорената подзаконова разпоредба /чл. 16/ е действаща норма, както към момента на оспорването, така и към момента на постановяване на решението, поради което не може да се приеме, че липсва предмет на оспорване, а от там и липса на правен интерес, поради което настоящият случай не е аналогичен със случая разглеждан в решение № 4228 по адм.д. № 13924/2013 г. на ВАС.   

 С оглед на изложеното настоящият състав намира протеста за допустим за разглеждане по същество.   

По отношение законосъобразността на протестираната разпоредба.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план - сметка, включваща необходимите разходи за: 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно дейсващия чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

С ДВ бр. 101/2013 г., в сила от 1 януари 2017 г., втората алинея на чл. 67 от цитирания закон е допълнена, като е прието, че основата за определяне размерът на таксата за битови отпадъци не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Настоящият състав не установява противоречие на текста на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец със законовата разпоредба на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

На първо място оспорената разпоредба напълно съответства на текста на законовата норма на чл. 66 от ЗМДТ, поради което не може да бъде споделено твърдението в протеста, че със същата общинската администрация има възможност незаконосъобразно да определя размера на таксите по събиране и извозване на битовите отпадъци. Тези разпоредби /законовата и подзаконовата/ определят необходимите като цяло база и разходи на общината за извършване на услугите по събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци, включително такива по поддържане на депо и чистота за населеното място като цяло. Следва да се има предвид, че законодателят е дал възможност на общинските съвети да определят размера на таксите за битови отпадъци с решения, които поради характера си на общи административни актове, подлежат на самостоятелно обжалване извън приетата Наредба.

На следващо място текста на чл. 16 от Наредбата не противоречи на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, в който смисъл са твърденията в протеста, тъй като с последната норма се определят индивидуалните критерии и основа за размера на таксата за битови отпадъци за конкретен ползвател на имот, а оспорената разпоредба, както се посочи по-горе в мотивите, урежда други отношения, които имат различен правен характер, поради което това твърдение не може да бъде споделено от настоящия състав.

В ЗМДТ не се констатира норма, на която оспорената такава да противоречи. Липсата на законова разпоредба, на която реално да противоречи оспорената подзаконова такава е пречка и съдът да извърши проверка доколко са спазени изискванията на чл. 28 от ЗНА, поради което и неизпълнението на дадените с определение от 16 март 2016 г. указания не се отразява върху крайният правен резултат на постановеното решение.    

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира протеста за неоснователен.   

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 193 и 172 от АПК съдът  

 

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Районна прокуратура гр. Лом против чл. 16, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Медковец.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховен Административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ :