Р Е Ш Е Н И Е

585/16.11.2015г., гр. Монтана

 

В  името на народа

            Административен съд Монтана, ІІ-ри състав, в открито  заседание на единадесети ноември две хиляди и петнадесета  година, в състав:   

                                                                            Административен съдия: Мария Ницова

при секретаря А.Л.

като разгледа докладваното  от  съдия Ницова адм. дело №573  по описа за 2015 г.  и   за да  се  произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.459 от Избарния кодекс/ИК/.

            Образувано е по жалба от З.И. ***,  кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници в община Я*** , издигнат от коалиция ”Народан съюз” и посочен на първо място в кандидатската листа на коалицията, против решение на Общинската избирателна комисия ОИК Я*** от 26.10.2015г., с което на основание чл.247 от ИК и  въз основа на получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии /СИК/ са обявени за избрани общинските съветници в община Я*** , съобразно разпределението на мандатите между отделните кандидати - политически партии и коалиции от партии.

            Жалбоподателят  оспорва решението на ОИК като твърди, че „фактическото основание за вземане на решението е негодно. В получен протокол от СИК №123800005, с.Д*** , на стр.6  има поправки и зачертавания и неверен аритметичен сбор  на гласовете получени от коалиция ”Народен съюз”. Броят на бюлетините без преференция, подаден  за Народен съюз е 5, преференциално за мен е 4 гласа отразено в колана 2, третият 7 преференциални гласа, а деветият 1…сборът е 17,  на стр.4 е отразено 14...”, т.е. твърди, че в колана две цифрата е 4, а не 1 както е видно от протокола, публикуван на интернет страницата на ОИК Я*** . Твърди, че на застъпниците на „Народен съюз” не са били предоставени  копия от протоколите от СИК №2,№4, №7 и №8, прави искане да бъдат предоставени тези протоколи, както и „всички определени от СИК за невалидни бюлетини, подадени за „Народен съюз”. Моли да бъдат допуснати застъпници, които да установят, че годни бюлетини за Народен съюз са обявени за недействителни без правно основание за това.

            Искането е съдът да отмени решението на ОИК от 26.10.2015г. за избиране на общински съветници, с което са обявени изборните резултати от проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници на община Я*** , и да постанови решение, с което да обяви избора за недействителен.

            В съдебно заседание и по съществото на спора, жалбоподателят и пълномощника му адв.К*** поддържат жалбата, без обаче да представят и сочат никакви конкретни доказателства за твърденията си. След като безспорно се установи, от представените по тяхно искане протоколи за секции 12380002, 123800004, 123800007 и 123800008, че в същите няма нанесени никакви поправки за „Народен съюз” и аритметичните сборове от стр.6 са правилно отрезени на стр.4 от протоколите, като във всичките протоколи броят на недействителните гласове за „Народен съюз” е 0/нула/. Видно и от обобщения протокол на ОИК от 26.10.2015г. за „Народен съюз” недействителните гласове са 0/нула/. Жалбоподателят представи копие от протокол на СИК 12380005, където на стр.4 са отразени 14 действителни гласа за „Народен съюз” и 0/нула/ недействителни, а на стр.6 според него в колона 2 цифрата е 4, а не 1, което всъщност въобще не се установява от представеното копие, т.к. ясно е изписана1, макар и леко удебелена/ но така е изписана и на още места в пратакала/, като всички данни от протокола се засичат и за същия никой от членовете на СИК не е имал никакви забележки или възражения/ л. 63-70 от делото/.

            След което жалбоподателят и пълномощника адв.К*** , изразиха становище, че макар да няма недействителни гласове за „Народен съюз” отразени в протоколите, съдът следва да извърши проверка на всичките 614 недействителни бюлетини във всички секции и да установи, че там най-вероятно има действителни бюлетини точно за „Народен съюз”.

            Ответникът, Общинска избирателна комисия Я*** , чрез председателя й, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и недоказана. Счита, че от събраните по делото писмени доказателства не се установява нявярно отразяване на действителни и недействителни гласове за „Народен съюз”, още повече, че недействителни въобще няма за „Народен съюз”, като големия брой недействителни гласове са в общата колона ” празни, в които са посочени повече от една листа или в които не може да се установи вотът..последната колона на стр.4 от протокола..”. Изложените съображения за непредоставяне на копия от протоколите на застъпниците на ”Народен съюз” не отговаря на истината и по този въпрос е постановено решение №109/30.10.2015г. на ОИК Я*** , което не е обжалвано от З.. Твърди, че при общинска квота от 186 гласа, за „Народен съюз” са постъпили и отразени 181 гласа, при което правилно е решението на ОИК, т.к.  не са достигнали общинската избирателна квота. Не са установени твърдяните нарушения, дори да се приеме, че има някакви пропуски те не са съществени и не опорочават  вота, което да обосновава касация на изборите, поради което намира за недоказани твърденията за нарушаване на изборното законодателство. Моли съдът да постанови решение, с което да остави без уважение жалбата на З..

            От заинтересованите страни - лицата, обявени с оспореното решение на ОИК Я*** за избрани общински съветници в община Я*** и явили се в съдебно заседание, двама представители допускат, че сигурно е имало някакви пропуски, щом З. е решил да обжалва, другите оспорват жалбата като неоснователна. Останалите двама А.Р.М. и В.И.И., редовно призовани, не се явява и представлява в съдебно заседание и не изразяват становище по направеното оспорване.

            Настоящият съдебен състав, след преценка на събраните по делото доказателства, направените в жалбите възражения и доводи, становищата на страните, и като извърши проверка за валидност и законосъобразност на оспореното решение, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок, от активно легитимирано лице по смисъла на чл.459, ал.1 от ИК /решение №59/22.09.2015г. на ОИК Я*** и удостоверение №82/22.09.2015г. , изд. от ОИК Я*** / л.60-62от делото/, против решение на ОИК Я*** - индивидуален административен акт, подадена пред надлежния административен съд.

Разгледана по същество, същата е недоказана и неоснователна.

            На проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници в община Я*** е гласувано в 9 избирателни СИК, по делото не са представени и  приети като доказателства всички протоколи от СИК, т.к. жалбоподателят  изрично е посочил кой четири протокола желае да бъдат представени. Въпреки това протоколите  са достъпни на интернет страницата на ОИК Я*** и съдът служебно се е запознал с тях, като е приложен само обобщеният  протокол на ОИК от 26.10.2015г. Я*** / л.71-77 от делото/.  Съдът констатира, че  протоколите на СИК и ОИК не са оспорени и оборени по предвидения в чл. 193 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК ред, поради което следва да се ползват с обвързваща доказателствена сила. В тях е отразено, че няма спорове между членовете на СИК за действителността на бюлетините, няма постъпили жалби и възражения след откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването, както и че изборите са протекли в свободна, спокойна, нормална обстановка. Протоколите са подписан от всички членове на СИК и без особено мнение на член на комисия. Там, където има нанесени поправки в протокол, те са подписани от членовете на СИК. Въз основа на данните от представените на ОИК протоколи на СИК и на основание чл.449, ал.1, т.1, чл.450 и чл.451 от ИК, е съставен протокол от 26.10.2015г., в който са отразени обобщените данни от протоколите на СИК, в това число: брой на избирателите според част I и част II на избирателните списъци при предаването им на СИК -  3662, брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части I и II на избирателните списъци - 8, брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци -  2655, брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници -  2665, от които недействителни гласове (бюлетини) -  614, действителни гласове (бюлетини) - 2041. За коалиция ”Народен съюз”, чиято кандидатската листа води  жалбоподателят З., са отчетени 181 получени действителни гласове и 0/нула/ недействителни. В протокола на ОИК е отразено, че няма спорове и възражения между членовете на комисията относно представените от СИК протоколи и посочените в тях резултати, няма постъпили жалби и заявления след откриването на изборния ден и при отчитането на резултатите от гласуването в ОИК, както и че изборите са протекли в спокойна обстановка. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК Я*** , без особени мнения/ л.77 от делото/.

            След разпределение на получените действителни гласове по кандидатски листи е издадено обжалваното решение от 26.10.2015г.,  след като съгласно разпределение по по Хеър-Ниймаер от изборите за общински съвет на община Я*** :
Сума от всички действителни гласове за 1238. Якимово: 2041
Брой мандати за общински съветници: 11
Общинска избирателна квота: 186, като не е констатирала независими кандидати за общински съветници, разпределила е мандатите за общински съветници по кандидатски листи на три политически партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, и е обявила избраните за общински съветници кандидати на партиите, съобразно разпределението на мандатите между отделните кандидати - политически партии – ПП”БСП”; ПП”Г*** ” и ПП” Б*** н*** д*** ”. К***  ”Н*** с*** ”  не са получили мандат в общински съвет Я*** , поради недостигане до определената общинска избирателна квота от 186 действителни гласа, са получили 181 действителни гласа. Решението на ОИК Я*** е подписано от всички членове на ОИК и без особено мнение на член на комисията, която компетентният да го издаде орган.  

 

 

 

Съобразно въведения в чл.3 от ИК основен принцип за провеждане на изборите - въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, и в съответствие с приложимите законови разпоредби, съдът следва да прецени налице ли са нарушения на изборния процес и дали ли са отражение на крайния резултат. Основание за обявяване за недействителен на съответния избор са не всички нарушения на изборния процес, а само съществените такива, т.е. тези, които, ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил друг.

По делото не бяха ангажирани доказателства за допуснати съществени нарушения на изборния процес с последица опорочаване на изборния резултат. Твърдяното невярно отчитане на бюлетините, съгласно характеристиките на  чл.437 от ИК, обуславящо недействителност на проведения избор, е недоказано и неоснователно.

Жалбоподателят не оспори в първото по делото заседание истинността на протоколите на СИК и протокола на ОИК, поради което не беше открито от съда производство по оспорване истинността на посочените официални документи по реда на чл. 193 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, досежно верността на удостоверените с тях факти и обстоятелства. При това положение съдът не допусна исканото от страната „ да бъдат представени всички невалидни бюлетини, подадени за „Народен съюз”..” и проверка на същите, т.к. няма отразени такива в нито един протокол на СИК.  Както се посочи, всички протоколи на СИК и протокола на ОИК са подписани от техните членове, без особени мнения, без спорове и възражения между членовете на комисиите, без постъпили жалби и заявления след откриването на изборния ден и при отчитането на резултатите от гласуването в ОИК, включително и от страна на присъствалите страни и застъпници, при протичане на изборния процес в спокойна обстановка. На основание чл.179 от ГПК, тези официални документи имат обвързваща съда материална доказателствена сила относно изявленията пред членовете на комисиите и извършените от тях и пред тях действия.

Предвид изложеното съдът намира за неоснователни, като недоказани в производството, оплакванията за допуснати нарушения при отчитането на изборния резултат и конкретно - за броя на подадените за кандидата действителни и недействителни гласове, за извършено неправилно определяне на недействителни бюлетини за действителни и обратно.  Съдът намира  за недоказано и възражението, че в копието на представения от жалбоподателя протокол на СИК 12380005 има неправилен аритметичен сбор, т.к. в колона 2 на л.6  цифром е записано 4, а не 1, т.к. според съда ясно е изписана цифрата 1, а от друга страна в протокола няма разминаване по контролните цифри.

            Относно твърденията, че на застъпниците на коалицията не са представяни копия от протоколи, жалбоподателят е сезирал ОИК, която се е произнесла с решение №109/30.10.2015г., като същото подлежи на оспорване пред ЦИК., предвид което настоящият състав не е компетентен да се произнася по тези оплаквания. Но в този смисъл, съдът дължи отговор на въпроса дали тези нарушения представляват съществени такива на изборния процес съобразно отражението им върху действителността на отчетените и удостоверени резултати от гласуването, респективно, на обявения изборен резултат. Съгласно разпоредбите на ИК, ОИК определя резултатите от избора и обявява резултатите от гласуването за общински съветници въз основа на данните от протоколите на СИК, а не въз основа на данните от извлеченията от протоколите на СИК. Доколкото истинността на всички протоколи на СИК и протокола на ОИК не е оспорена и оборена в настоящото производство, допуснатите нарушения, изразяващи се в неизпълнение на служебно задължение от длъжностно лице, не водят до невярност на съдържанието на протоколите и до ненадлежно упражнено избирателно право, нито обосновават недействителност на избора. Същите не представляват съществени нарушения, опорочаващи проведения избор, тъй като се касае за последващи действия, които не биха могли да повлияят върху валидността на упражненото право на глас и на установения, отчетен и обявен резултат от гласуването. Освен това, по делото няма доказателства за недопускане в проведения избор на представители, застъпници, наблюдатели и др. Обратно, във всеки един протокол на СИК са посочени присъствалите такива при отваряне на избирателната урна и при установяване на резултатите от гласуването. Не на последно място е нужно да се отбележи, че не се спори от жалбоподателите, че СИК са изпълнили задължението си да обявят на общодостъпно място окончателните резултати от гласуването.

Неоснователни са възраженията за недействителност на избора, свързани с непредставяне на копия от протоколите на СИК на застъпниците на коалиция”Народен съюз”, т.к. дори да е така, това не води до промяна на избирните резултати.

Не е опровергана по делото с допустими и относими доказателства отразената в протоколите на СИК спокойна обстановка на проведения избор и липса на подадени жалби и възражения.

Останалите наведени в жалбата възражения са общи, в сферата на предположенията, поради което и не следва да се обсъждат, при липса на конкретни факти и обстоятелства, подлежащи на проверка от съда с оглед отражението им върху законосъобразността на оспореното решение на ОИК. Всяка страна установява с предвидените в АПК и ГПК доказателствени средства твърдяните от нея факти и обстоятелства. Без представяне и ангажиране по делото на надлежни доказателства, съдът няма как да обсъди и прецени тези доводи. Наред с това, съдът не дължи произнасяне и по възражения, касаещи трети лица, неучастващи като жалбоподатели, тъй като никой не може да защитава собствени права, засягайки чужди такива.

С оглед изложеното съдът приема за неоснователни, като необосновани и недоказани с допустимите от закона доказателствени средства, твърденията в жалбата за допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да се отразяват на крайния изборен резултат до степен, обуславяща недействителност на проведения избор, нито се установи твърдението за приложимост на нормата на чл.459, ал.10 от ИК, поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането.

            Решението на ОИК Я*** не страда от пороци, водещи до неговата отмяна. Същото следва да бъде потвърдено, като валидно и законосъобразно - издадено от овластен за това орган, в кръга на неговата компетентност, в изискуемата форма, при липса на допуснати съществени процесуални нарушения на изборния процес.

            Предвид горното и на основание чл.459, ал.7 и ал.10 от ИК, Административен съд Монтана, втори състав,

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА оспореното от З. Д*** З., решение №100/26.10.2015г. на ОИК Я*** , с което на основание  чл.247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК са обявени за избрани общинските съветници в община Я*** , съобразно разпределението на мандатите между отделните кандидати - политически партии.

            Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7 - дневен срок от обявяването му.

 

                                                      

                                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: