Р Е Ш Е Н И Е  597

 

гр. Монтана, 18 ноември 2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 11.11.2015 г. в състав:

Председател: РЕНИ ЦВЕТАНОВА

 

при секретаря: Д.Д. като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, V състав, А.д. № 571 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 459 от ИК.   

            Образувано е по жалба на М.П.В.,*** против Решение № 391/01.11.2015 г. на ОИК Монтана, с което е обявен за избран за кмет на кметство Д*** Р*** , обл. Монтана на втори тур Л.П.А., издигнат от Коалиция „БСП – Лява промяна за Монтана”. В жалбата се твърди, че са допуснати редица съществени нарушения на членовете на СИК, които са констатирани след приключване на изборния ден. Нарушенията се изразяват в следното: разгъване на бюлетините, с които е гласувано; извършване на агитация по време на изборния ден; нарушаване на процедурата по броене на бюлетини; съществено отличаване на представения в ОИК протокол и този предаден на застъпника П*** С*** П.. В съдебно заседание адв. В.Д. подържа жалбата и моли изборът да бъде обявен за недействителен, като за целта се позовава на извършения от съда оглед и преброяване на действителните и недействителни бюлетини и твърдението, че три от бюлетините, с които е гласувано за кандидат с пореден № 8, който кандидат е избран за кмет, са недействителни.

            Ответната страна - ОИК Монтана, представлявана от председателя Г.Д. оспорва жалбата. В писмено становище ОИК Монтана навежда съображения, че само СИК са компетентните органи да извършват определяне действителността, респ. недействителността на бюлетините, както и тяхното преброяване, поради което направените в тази насока възражения на страните не са меродавни. Моли съдът да потвърди оспореното решение на ОИК Монтана.

            Конституираните заинтересовани страни, както следва: Избраният кмет Л.П.А. от  Коалиция "БСП - Лява промяна за Монтана" и Коалиция "БСП - Лява промяна за Монтана" оспорват жалбата и молят решението на ОИК Монтана да бъде потвърдено, а представителят на Коалиция „БСП – Лява промяна за Монтана” моли шест броя бюлетини, с които е гласувано за кандидат с пореден № 1 да бъдат обявени за недействителни.

            Доказателствата по делото са писмени и гласни. Извършен е и оглед и преброяване на действителните и недействителните бюлетини.  

Административен съд Монтана след като обсъди сочените в жалбата основания във връзка със събраните по делото доказателства и при служебната проверка за законосъобразност на административния акт по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, приема за установено следното:

С Решение № 391-МИ/01.11.2015 г. на ОИК Монтана е обявен за избран за кмет на кметство Д*** Р*** , обл. Монтана на втори тур Л.П.А., издигнат от Коалиция „БСП – Лява промяна за Монтана”. Решението е обявено на 01.11.2015 г. в 23.05 ч. и публикувано на 01.11.2015 г. в 23.49 ч.   

По делото са приети като доказателства още Протокол на ОИК от 01.11.2015 г. 21.57 ч. за избиране на кмет на кметство, Решение на ОИК Монтана – Приложение № 86-МИ, протокол на СИК в избирателна секция № 122900069, изпратен от ЦИК, както и екземпляра, предаден на застъпника П*** П., който е заверен и представен от жалбоподателя по делото, удостоверение за регистрация на жалбоподателя за кандидат за кмет на кметство с. Д*** Р*** , избирателен списък – част І за гласуване на 1 ноември 2015 г.   

Разпитаните по делото свидетели, членове на СИК в избирателна секция № 122900069, включително и председателят на комисията установяват, че преди още да са извършили преброяване на гласовете за съответните кандидати, са подписали протокола, като целта им е била да спестят време. Двама от членовете на СИК – Д.К. и Ц.И. твърдят, че са имали възражения в хода на изборния ден и след неговото приключване, но такива, респ. особени мнения не са отразявани в протокола. Възраженията на Д.К. – зам. председател на СИК са били свързани с обстоятелството, че при пускане на бюлетините в избирателната кутия, последните се разгъвали и имало възможност да се види какъв е отбелязаният, върху тях, вот, а тези на Ц.И. - член на комисията, с реда, по който е ставало броенето и преглеждането на бюлетините, което се е извършвало единствено от председателя на комисията, но след което възражение, бюлетините са предадени за преглеждане и преброяване на още две лица от тази комисия.

При извършения на основание чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК оглед на действителните и недействителни бюлетини съдът, в насроченото о.с.з. на 12.11.2015 г. и по отношение на направените в с.з. възражения за действителността на 12 броя от общия брой действителни бюлетини за кандидати с № 1 и № 8, констатира в протокола /л. 4 и 5 от същия/, че в 6-те броя бюлетини, зачеркнати за № 1, знакът "Х" е поставен в квадратчето, като същият е повторен и удебелен; 3 броя от бюлетините, зачеркнати за № 8 също са с повторен и удебелен знак "Х"; в една от бюлетините знакът „Х” излиза извън квадратчето, но без да навлиза в полето на другия кандидат; една от бюлетините е с налична лепкава зелена субстанция по крайщата, а в последната личи многобройно удебеляване и повтаряне върху знака „Х”, както и странични линии по него, сякаш е задраскван.  

                                                                                                                                            

            При така изложената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:      

 

            Жалбата е подадена от заинтересована страна, имаща правен интерес от оспорването.

    Предмет на настоящото производство е Решение № 391-МИ/01.11.2015 г. на ОИК Монтана, същата компетентна да обяви резултатите от гласуването за кметове по партии, коалиции и независими кандидати, както и да издава удостоверения на избраните кметове, в който смисъл е разпоредбата на чл. 452, ал. 2 от ИК, а предвид проведения втори тур за избор на кмет, за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове, съгл. чл. 452, ал. 6 от ИК.

Жалбата е подадена на 06.11.2015 г. в предвидения седемдневен срок, считано от 01.11.2015 г. от обявяване на решението на ОИК Монтана, т.е. същата е допустима за разглеждане по същество.

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ИК при изпълнение на своите правомощия членовете на секционната избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Съгласно чл. 179, ал. 1 и 2 от ГПК официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия. Официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите.

Съгласно чл. 99, ал. 5 от ИК членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

Съгласно чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за опровергаване съдържанието на официален документ.

В хода на проведенето съдебно производство не се установиха възраженията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на чл. 434 и сл. от ИК. За да бъдат приети определени нарушения за съществени, то същите следва да са довели до друг правен резултат. От една страна в протокола на съответната СИК липсват вписани възражения, респ. особени мнения на членовете на комисията, което е надлежният ред за отразяване на съответно несъгласие, както е предвидено в чл. 441, ал. 3 от ИК. Този протокол представлява годно доказателствено средство за извършените от комисията действия, предвид законовата хипотеза на чл. 179 от ГПК. В тази връзка следва да се има предвид че секционните избирателни комисии са съставени от представители на различни политически партии с противоположни интереси в изборния процес, които са имали процесуалната възможност да направят своевременно своите възражения.

Въпреки че по делото са разпитани като свидетели членове на СИК, то техните показания, по отношение на извършените от тях действия, не могат да бъдат кредитирани, имайки предвид разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, където законодателят изрично въвежда забрана за допускане на свидетелски показания за опровергаване съдържанието на официални документи, какъвто е протоколът на СИК, а намерението за отразяване на особено мнение няма правно значение, след като същото не е надлежно направено. Извън и отделно от тази законова забрана, самите свидетели не установяват обстоятелства, които да представляват нарушения във връзка с проведения избор за кмет на кметство Д*** Р*** . В тази връзка и възраженията на един от членовете на СИК Ц.И., свързани с реда, по който е осъществявано броенето, по начин, по който е познат на това лице от предишни избори, от една страна не съставлява нарушение, а от друга същата свидетелка установява, че след това нейно възражение, бюлетините са прегледани и преброени и от други членове на комисията.

Във връзка с допуснатите и извършени от съда процесуални действия по оглед и преброяване на действителните и недействителните бюлетини подадени в СИК № 122900069, същият изложи своите съображения в протоколно определение от 11.11.2015 г. на настоящото административно дело. По отношение на направеното от представителя на ОИК Монтана възражение в с.з. на 12.11.2015 г., че преброяване на бюлетините се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии, в който смисъл е и Решение № 8 от 07.10.2009 г. на КС по к. д. № 9/2009 г. в РБ, настоящият състав намира, че с извършване на горните процесуални действия не е извършил процесуално нарушение, било то съществено или не, след като такива /оглед - чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, респ. извършването на прости аритметични действия по събиране, в случая на броя подадени гласове, за които действия не се изискват специални знания - арг. от чл. 195, ал. 1 от ГПК/ доказателствени средства са допустими по закон. От друга страна това процесуално действие не противоречи на цитираното от ответната страна решение на КС, а безспорното обстоятелство, че в извън съдебната фаза в правомощията на СИК е преброяването на бюлетините от гласуването, не означава, че съдът се лишава от последващото право на контрол, в случаите когато прецени, че такъв е необходим.  

Въз основа на извършения оглед и преброяване на бюлетините /последното изрично поискано от представителя на ОИК Монтана – л. 4 от протокола на о.с.з. от 12.11.2015 г./ съдът намира, че протоколът на СИК в избирателна секция № 122900069 е истински документ, тъй като не се доказа неистинността му в производството по неговото оспорване.  

При условията на чл. 204, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК съдът отрази, в протокола от 12.11.2015 г., констатациите от извършения оглед, по което описание страните не изразиха възражения, поради което и не се наложи  бюлетините да бъдат приложени към делото.

По отношение възраженията на адв. Д. спрямо шест броя от действителните бюлетини с вот за кандидат за кмет № 8 се установи, че три от тези бюлетини са с повторен и удебелен знак, а това не видоизменя знакът „Х” в друг такъв, респ. не прави тези бюлетини недействителни. Указанията за действителни и недействителни са изрично изброени в ИК и няма текст, който да указва, че бюлетината е недействителна, когато върху поставения, предвиден от законодателя, знак е поставен същият като втори такъв. Повтарянето, респ. одебеляването на знака не променя този знак в друг, различен от него. Същото е направено и със знаците поставени върху шестте бюлетини, за кандидата за кмет № 1, по които направи възражения заинтересованата страна - представителят на „БСП – Лява промяна за Монтана”, поради което за тези бюлетини членовете на СИК правилно са установили тяхната действителност.    

По отношение на установената зацапана бюлетина, то изрично в чл. 437, ал. 2, т. 8 от ИК е указано, че гласът е действителен, когато върху бюлетината има механични увреждания или зацапвания. По нея не се установи вписването на други знаци и/или символи като букви, цифри или друго, в който смисъл е чл. 437, ал. 3, т. 2 от ИК или тази бюлетина също правилно е отчетена като действителна.

По отношение на бюлетината, при която знакът „Х” излиза ивън квадратчето, то съгласно чл. 437, ал. 2, т. 7 от ИК след като същият не влиза в квадратчето на другата листа и по еднозначен начин определя вота на избирателя, то гласът е действителен. Не може да се приеме, че това излизане извън квадратчето е допълнителен знак, респ. символ, в който смисъл е чл. 437, ал. 3, т. 2 от ИК, тъй като не е самостоятелен и отделен от поставения в квадратчето знак.

По отношение на бюлетината с много на брой повторения на знака в квадратчето, включително и такива, които могат да бъдат приети като задрасквания на знака, респ. същата да бъде отнесена към хипотезата на чл. 437, ал. 3, т. 2 от ИК за вписването на друг знак, то дори и същата да се приеме за недействителна, това не променя резултата от избора.

С оглед на извършените при огледа констатации, същите надлежно отразени в проткола от 12.11.2015 г., в който смисъл е чл. 204, ал. 3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, съдът намира, че членовете на СИК правилно и в съответствие със законовите текстове са определяли действителността, респ. недействителността на подадените бюлетини. 

По отношение на извършената от членовете на секционната избирателна комисия, поправка в протокола, която не е отразена в екземпляра предаден на застъпника П*** П., съдът намира тази поправка за несъществено разминаване между този екземпляр и предаденият в ОИК Монтана. По същността си поправката се свежда до отстраняване на очевидна фактическа грешка, която няма пречка да бъде отстранена и след обявяване на изборния резултат, тъй като не се отразява върху последния. В тази връзка от значение е текстът на чл. 441, ал. 2 от ИК, според който очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата. Доколко в протокола е записано, че няма извършени поправки, а такава е извършена, то това обстоятелство също не променя крайният резултат, като същевременно предвид вида и характера на същата, а именно: очевидна фактическа грешка, то нейното извършване е допустимо да стане и след окончателното оформяне и приключване на протокола, респ. след като от него е предадено копие на съответните правоимащи.  

Възраженията, свързани с нарушаване на чл. 3 от ИК, който предвижда, че гласуването е тайно, респ. забраната за агитация в изборния ден, което представялва нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК, са ирелевантни за настоящото производство, тъй като за тяхното отстраняване е налице друг процесуален ред, който към момента вече е без правно значение, а именно: приложими  са административнонаказателните разпоредби на ИК, респ. сигнализиране на ОИК, която, съгласно чл. 87, т. 22 от ИК, разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на секционните избирателни комисии и в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден. Доколко тези факти и обстоятелста са станали известни на кандидата за кмет едва след приключване на изборния ден, то същите освен, че не могат да бъдат проверени и остават единствено в сферата на възможните хипотези, не се отразяват върху крайният резултат от избора. Възраженията за нарушения на чл. 236 от ИК също са с характер, който подлежи на проверка в деня на изборите и няма правен механизъм за установяването им след този момент.

Като краен резултат дори да се приеме, че членовете на СИК са допуснали някакви нарушения на ИК, то същите не водят до основното твърдение в жалбата, че по този начин се е стигнало до преброяване на недействителни бюлетини за действителни и обратно, т.е. до различен от обявения краен изборен резултат, последното обстоятелство надлежно опровергано с извършения от съда оглед и преброяване на гласовете от проведения избор.

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира оспореният административен акт за издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и в съответната форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправни норми, и в съответствие с целта на закона.

Мотивиран от горното и на основание чл. 459, ал. 10 от ИК съдът 

 

Р Е Ш И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно Решение № 391/01.11.2015 г. на ОИК Монтана.   

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: