Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

586/16.11.2015 г.

 

гр. Монтана

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

          Административен съд – Монтана, ІІІ състав в публичното заседание на десети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:                               

 

                                                                          Председател:  Момчил Таралански

 

при секретаря А.Л., като разгледа докладваното от съдия Таралански административно дело № 557 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по жалба срещу решение на Общинска избирателна комисия за обявяване на изборни резултати за избор на кмет с правно основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

           Жалбоподателят Е.А.А.,***, издигнат от „Коалиция за възраждане и развитие на Община Медковец“ обжалва решение № 105/27.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Медковец за обявяване на изборните резултати от проведения избор за кмет на Община Медковец. В жалбата си твърди, че в течение на изборите са извършвани редица нарушения на изборния процес, довели до незаконосъобразност на крайния акт на ОИК – решението, с което е обявен изборния резултат. Твърди се, че ОИК не е отчела подправените протоколи от секционните избирателни комисии, липсата на подписи от членовете на СИК. Поддържа се, че на застъпници били предадени различни по съдържание протоколи от тези, които са били публикувани на интернет страницата на ЦИК, което обосновавало тезата, че същите протоколи били нищожни. Твърди се също така, че в секциите не са били допуснати наблюдатели от неправителствени организации при преброяване на бюлетините, както и че обжалваното решение е било обявено преди ОИК да се произнесе по депозирани жалби. Поддържа се, че съществено нарушение е и разминаването в един от протоколите на една от СИК – Медковец на броя бюлетини, които били с 50 по-малко от приетите. Моли съда да отмени обжалваното решение, като обяви изборния резултат, определен с него като недействителен.

         Ответниците по жалбата Общинска избирателна комисия – Медковец, чрез Председателя си в съдебно заседание, моли съда да потвърди решение № 105/27.10.2015 г. на ОИК – Медковец, като законосъобразно, като навежда фактически доводи за липса на нарушения на изборния процес и за пороци на обжалваното решение на ОИК. Поддържа, че разликата от 50 бюлетини е вследствие на техническа грешка, изразяваща се в приемането на 650 бюлетини, но погрешно записани в приемо-предавателния протокол 700 броя, при което впоследствие се явила визираната разлика в броя на бюлетините.

         Окръжна прокуратура – Монтана, чрез своя представител в съдебно заседание, изразяват становище за неоснователност на жалбата, като представя подробно писмено становище. Основните доводи за законосъобразност на обжалваното решение, респективно за неоснователност на жалбата са свързани с липсата на доказателства, които да оборват материалната доказателствена сила на официалните документи – протоколите на СИК и ОИК – Медковец.

 

По допустимостта на жалбата.

 

Жалбата е предявена в законовия 7-дневен срок по чл.459, ал.1 от ИК и е срещу решение на ОИК по обявяване на изборните резултати, което има характер на краен административен акт и съгласно закона и константната съдебна практика подлежи на съдебен контрол. Обжалвалият кандидат има пряк личен интерес от оспорването на акта, с който се засягат неговите права и интереси. По изложените съображения съдът приема, че жалбата е допустима, като предявена в срок от лице, което съгласно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК има право на оспорване.

 

По основателността на жалбата.

 

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбоподателят по делото Е.А.А.,***, издигнат от „Коалиция за възраждане и развитие на Община Медковец“, с решение № 46/22.09.2015 г. на ОИК – Медковец е регистриран за участие в изборите за кмет на Община Медковец. За участие в изборите за кмет на Община Медковец са били регистрирани както следва: с № 1 И*** С*** П*** – ПП „Г*** “; с № 2 – К*** С*** С*** – коалиция “Народен съюз“; с № 4 Т*** Е*** М*** – коалиция „З*** за Медковец“; с № 5 – В*** Е*** К*** – МК „БСП – А*** Медковец“ и с № 6 – Е.А.А. – „Коалиция за възраждане и развитие на община Медковец“.

От протоколите на секционните избирателни комисии, приложени към делото, се установи, че на територията на община Медковец са били разположени 8 избирателни секции, както следва: 122600001 – с. С*** ; 122600002 – с. П*** ;  122600003 – с. Медковец; 122600004 – с. Медковец; 122600005 – с. А*** ; 122600006 – с. Р*** ; 122600007 – с. Р*** и 122600008 – подвижна избирателна секция с. Медковец. От приложените протоколи и протокола на ОИК (л.104-108 по делото) се установи, че общия брой на избирателите в общината е 3609. Общият брой на гласувалите избиратели е 2504, колкото са намерените в избирателните кутии бюлетини. Недействителните гласове са 141, а действителните гласове 2 363. Тези действителни гласове са подадени както следва:

за № 1 – И*** С*** П*** – ПП „Г*** “ – 181 гласа;

за № 2 – К*** С*** С*** – коалиция “Народен съюз“ – 47 гласа

за № 4 Т*** Е*** М*** – коалиция „З*** за Медковец“ – 29 гласа;

за № 5 – В*** Е*** К*** – МК „БСП – А*** Медковец“ – 1188 гласа и

за № 6 – Е.А.А. – „Коалиция за възраждане и развитие на община Медковец“ – 918 гласа.

Видно от приложените секционни протоколи, изчисленията на ОИК отговарят на общия сбор подадени гласове, недействителните и действителните гласове, съгласно секционните протоколи.

С решение № 105/27.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Медковец за обявяване на изборните резултати от проведения избор за кмет на Община Медковец като кандидат, спечелил най-много гласове – 1188 гласа, за избран за кмет е обявен В*** Е*** К*** , а на второ място с 918 гласа е жалбоподателя Е.А.А., тъй като органа е приел, че получените от К*** действителни гласове са повече от половината от общия брой действителни гласове. Съдът установи, че при общ брой действителни гласове 2363, за К*** са подадени 1188, а за останалите кандидати 1175 гласа.

В производството, на основание чл.193, ал.3 от ГПК във връзка с чл.154, ал.1 от ГПК, не бяха оспорени от жалбоподателя приложените официални документи – протоколите от секционните комисии и протокола на ОИК, съответно съдът намира, че следва да основе изводите си на тези официални документи, които се ползват с материална доказателствена сила, съгласно разпоредбата на чл.179, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК и във връзка с чл.459 от ИК.

От събраните гласни доказателства – разпит на свидетелите Ф*** , Д*** , А. и З*** , които съдът кредитира като достоверни, се установи, че по време на изборния процес в някои от секциите първоначално при броенето не са били допуснати наблюдатели (двама от които са бил св. Димитров и св. А.). След намесата на председателя на ОИК, наблюдателите са били допуснати в секцията, за да присъстват при преброяване на бюлетините. В секция 007 в с. Р*** е забелязан представител на инициативен комитет да записва в тетрадка имената на гласуващите, която тетрадка е била иззета от председателя на секционната комисия.

Св. Захариев твърди, че в качеството му на застъпник на ПП „Г*** “, му е бил представен протокол от секционна комисия от секция 005 в с. А*** , който не бил подписан от членовете на СИК, а впоследствие на интернет сайта бил публикуван друг протокол. Показанията на свидетеля З*** съдът не кредитира, тъй като на въпроса къде е този протокол, за който твърди, че му е връчен, същия отговаря, че не му е даден. Тези показания съдържат очевидно противоречие и не следва да бъдат кредитирани като явно недостоверни.

От приложената прокурорска преписка вх. № 1856/2015 г. е видно, че с постановление от 27.10.2015 г. на прокурор при Районна прокуратура – Л*** е отказано образуването на досъдебно производство по повод намерената у Р*** Т*** К*** тетрадка с отбелязани имена на гласоподаватели от с. Р*** , общ. Медковец, тъй като липсва състав на престъпление против избирателните права на гражданите.

От правна страна съдът намира, че ангажираните от страните в процеса по силата на чл.168, ал.1 от АПК доказателства, не установиха факти и обстоятелства, които да обосноват правния извод на съда за извършени съществени нарушения на избирателния процес. Само и единствено наличието на съществени нарушения е основание за обявяване на недействителност на избора.

Следва да се отбележи, че наведените в жалбата твърдения и въз основа на това направените искания по доказателствата, част от тях претендирани и в съдебно заседание, са свързани с явно неразбиране за хода на изборния процес и правата и задълженията на участниците в него. Освен разпоредбите на чл.114, ал.1, т.1-12 от ИК и на чл.120, ал.1, т.1-8 от ИК, които предоставят определени права на наблюдателите и застъпниците, разпоредбите на чл.89-100 от ИК подробно уреждат статута и правомощията на членовете на секционните избирателни комисии в страната. Членовете на тези комисии са представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и на други партии и коалиции (аргумент от чл.91, ал.2 от ИК), като представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционна избирателна комисия, а председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция (чл.92, ал.3 от ИК). Правата на застъпници и наблюдатели за присъствие в изборното помещение са регламентирани в разпоредбата на чл.232 от ИК. По този начин законът е, образно казано, диферсифицирал и ограничил риска от субективни вмешателства в изборния процес на всяка една от фазите. Както се установи в съдебното производство, във всяка от СИК е имало представители на политическите партии и коалиции, регистрирали кандидати за местните избори 2015 г., включително и от „Коалиция за възраждане и развитие на община Медковец“, издигнала жалбоподателя като кандидат за кмет на община Медковец.

В нито един от представените секционни протоколи на всичките осем избирателни секции в Община Медковец няма отбелязване, възражение или особено мнение на член на СИК, които да указват на някакви нарушения при провеждане на изборния процес – обстановката около изборните секции, гласуването, отчитането и преброяването на бюлетините след края на изборния ден, в т.ч. спорове по действителността или недействителността на гласовете, взетите от СИК решения и бележките и възраженията на членовете на СИК по взетите решения. Законът дава право на всеки един член на СИК и ОИК да изрази своите резерви чрез писмени възражения, които са отразяват в протокола. Такива липсват. Също така разпоредбата на чл.222, ал.1 от ИК дава право на всяка СИК да преустанови гласуването при наличие на съществени нарушения на изборния процес. Липсват данни за жалби и искания в тази насока.

За всяко от тези евентуални нарушения жалбоподателят би могъл без особени трудности да представи надлежни и допустими от закона доказателствени средства под формата на писмени доказателства – сигнали, жалби и възражения, ако са депозирани. Непредставянето, а оттам и недоказването на твърденията за съществени нарушения на изборния процес води до извода за липса на такива, а оттам и за законосъобразност на оспорения административен акт. Тежестта на доказване, въпреки наличието и на служебно начало в административния процес, е процесуално задължение на оспорващия. Искането за повторно преброяване на бюлетините, както правилно е отбелязал и представителя на Окръжна прокуратура – Монтана, цитирайки т.6 на Решение № 9 по конституционно дело № 8/2009 г. на КС на РБ, е допустимо само когато от протоколите на СИК е видно, че са съществували спорове между членовете на СИК относно резултата, отразен в протокола. Както вече се отбеляза по-горе, секционните протокол са подписани без възражение и особено мнение, при което искането за повторно преброяване се явява неоснователно, като искане за недопустимо доказателствено средство от една страна, а от друга страна е опит за явна злоупотреба с процесуални права.

На практика основното възражение, което има отношение към броя на бюлетините, респективно към законосъобразността на извода на административните органи СИК и ОИК е възражението за разминаване на броя на получените по реда на чл.215 от ИК бюлетини в секция 004, намираща се в с. Медковец от 50 броя, което с оглед на подадените за К*** само 5 гласа над необходимия брой от 1183 действителни гласа за избор на кмет, правело вероятно незаконосъобразността на крайния извод на ОИК за избор на кмет на Община Медковец. Съдът намира възражението за неоснователно, тъй като преди началото на изборния ден по реда на чл.215, ал.1, т.2 от ИК, СИК в секция 122600004 в с. Медковец е получила 650 бюлетини. Неправилно са записани като получени 700, тъй като кочаните с бюлетини са били седем (шест по 100 бюлетини и един от 50 бюлетини) и поради недоглеждане е сметнато, че седемте кочана с бюлетини са общ брой от 700, а не както в действителност са били 650 бюлетини. Впоследствие в протокола (л.97-98) са отбелязани правилно общия брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК – 650, както и броя на неизползваните бюлетини 229.

На последно място основния въпрос, отговора на който следва да обоснове правния извод на съда дали са налице съществени нарушения на изборния процес, а оттам и за пороци на административния акт – решението за обявяване на изборните резултати, е дали наличието на тези нарушения би повлияло на крайния резултат от изборите. Изводът на съда е, че не се установиха твърдяните от жалбоподателя съществени нарушения на изборния процес, при което не може да се направи извод за недействителност на избора на кмет на Община Медковец. Установените от свидетелите нарушения – първоначално недопускане на наблюдатели в изборното помещение и отбелязване в тетрадка пред секцията на гласували избиратели са несъществени и не могат да повлияят на действителността на избора, най-вече с оглед на липсата в протоколите на СИК на каквито и да било възражения, бележки и особени мнения от членовете на секционните комисии.

По изложените мотиви, съдът счита оспореното решение № 105/27.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Медковец за обявяване на изборните резултати от проведения избор за кмет на Община Медковец за законосъобразен акт, което на основание чл.459, ал.10, предл. І във връзка с ал.7 от ИК, следва да бъде потвърдено, поради което съдът                                                          

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 105/27.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Медковец за обявяване на изборните резултати от проведения избор за кмет на Община Медковец, по жалбата на Е.А. ***, кандидат за кмет на Община Медковец, издигнат от „Коалиция за възраждане и развитие на Община Медковец“, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за страните.

         

                                                                      

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: