Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      

580/12.11.2015г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Монтана, I-ви състав в съдебно заседание на девети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

       Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

 

при секретар       А.Л.                                                 разгледа

Адм.дело №556/2015г. по описа на   

Административен съд Монтана

 

Производството е по реда на чл.459 Избирателен кодекс (ИК) във вр. с чл.145 и сл. Административно процесуален кодекс (АПК).

         Образувано е по жалба на „Коалиция за Възраждане и развитие на Община Медковец”, представлявана от д-р Е.А. *** срещу Решение №109 /27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Медковец (ОИК Медковец), с което на основание чл.453 и чл.454 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници. В жалбата са развити доводи за допуснати нарушения на изборния процес в изборите за общински съветници за Община Медковец, като се поддържа, че изборния процес е незаконосъобразен, тъй като окончателните резултати са отчетени неправилно, налице са процесуални нарушения свързани с произнасяне по постъпили жалби, недопускане на лица до гласуване и принуждаване на лица в неравностойно положение да гласуват. В съдебно заседание представителя на оспорващата коялиция се явява лично, като поддържа жалбата си и моли да бъде отменен оспорения административен акт като незаконосъобразен, като доразвива доводите изложени в жалбата. 

         Ответникът ОИК Медковец, чрез председателя В*** Н*** оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено оспореното решение като законосъобразно.

         Заинтересованите страни И.Т., Е.Ц., В.Г. и К.Б. вземат становище, че жалбата е неоснователна и молят да се отхвърли. 

         Останалите заинтересовани страни не вземат становище по спора.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба извършвайки служебна проверка на оспорения акт по реда на чл.168 ал.1 АПК намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Предмет на спора е законосъобразността на Решение №109 /27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Медковец (ОИК Медковец), с което на основание чл.453 и чл.454 ИК са обявени: общинска избирателна квота от 180 гласа, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи ( ПП „Г*** ” – 2, БСП – 6, „Коалиция за възраждане и развитие на Община Медковец– 3) и са обявени избраните общински съветници.

От фактическа страна, а и не се спори между страните, се установява следното:

От приетите на л.150-221 по делото писмени доказателства се установява, че „Коалиция за Възраждане и развитие на Община Медковец” е регистрирана за участие в местни избори 2015г., като е регистрирала кандидати за общински съветници. По делото се установява, че така регистрираната коалиция се представлявана от д-р Е.А. *** – решение за създаване на местна коалиция (л.203-205 по делото). Видно от приетите на л.69-149 по делото Протоколи от Секционни избирателна комисия (СИК) в секция №122600001 с.Медковец, в секция №122600002 с.Медковец, в секция №122600003 с.Медковец, в секция №122260004 с.Медковец, секция №122600005 с.А*** , в секция №122600006 с.Р*** , секция №122600007 с.Р*** и в секция №122600008 с.Медковец е проведен избор за общински съветници в общински съвет Медковец. Протоколите от всичките СИК са подписани от членовете им без в тях да са отразени особени мнения и възражения. С оспореното в настоящето производство Решение №109 /27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Медковец (ОИК Медковец), с което на основание чл.453 и чл.454 ИК са обявени: общинска избирателна квота от 180 гласа, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи ( ПП „Г*** ” – 2, БСП – 6, „Коалиция за възраждане и развитие на Община Медковец– 3) и са обявени избраните общински съветници, като то е оспорена с жалба вх.№131/03.11.2015г. подадена от „Коалиция за Възраждане и развитие на Община Медковец”, представлявана от д-р Е.А. ***, която е регистрирана за участие в изборите за общински съветници, тоест жалбата е подадена в законоустановения седмодневен срок от лице с активна легитимация и е процесуално допустима.

От така описаната фактическа обстановка съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства стига до следните правни изводи:

 Предвид събраните по делото доказателства настоящата съдебна инстанция счита, че не се събраха годни доказателства, които да дават основание да се приеме, че са налице съществени нарушения на изборния процес, които са опорочили вота на избирателите в такава степен, че да се налага отмяна на оспорения административен акт, с които е обявен за резултата от проведения избор за общински съветници в Община Медковец на изборите проведени на 25.10.2015г. Това е така, тъй като оспорващия не ангажира с хода на съдебното производство доказателства, които да дават основание да се приеме, че проведения избор за общински съветници в Медковец в такава степен е бил опорочен, че това да е повлияло на крайния резултат от проведения избор. На първо място следва да се отбележи, че протоколите на секционните избирателни комисии, съдържанието на които е посочено в чл.440 ИК, а начина на подписването им от членовете на секционните избирателни комисии е посочен в чл.441 ИК,  представляват официалени документи по смисъла на чл.179 Гражданско процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл.144 АПК, който има материална доказателствена сила до доказване на неистинността му. В настоящето съдебно производство протоколите от СИК от избора за общински съветници в Медковец проведен на 25.10.2015г. отразен съответно за секция в секция №122600001 с.Медковец, в секция №122600002 с.Медковец, в секция №122600003 с.Медковец, в секция №122260004 с.Медковец, секция №122600005 с.А*** , в секция №122600006 с.Р*** , секция №122600007 с.Р*** и в секция №122600008 с.Медковец не бяха оспорени в хода на настоящето съдебно производство и доколкото в тях липсва каквото и да е отбелязване по реда на чл.441 ал.3 ИК от страна на член на секционната избирателна комисия, че не е съгласен с отразеното в него то следва да се приеме, че изборите за общински съветници за Община Медковец са преминали в нормална обстановка, като съдът счита, че отразеното в протоколите не бе оборено в хода на съдебното производство, тоест те като официални документи по смисъла на чл.179 ГПК във вр. с чл.144 АПК следва да бъдат приети за надеждно доказателство, че изборния процес е преминал нормално без съществени нарушения, като в тях точно и надлежно са отразени действителните и недействителните бюлетини подадени за всеки от кандидатите, респективно следва да се приеме, че не е налице съществен порок опорочил волята на избирателите или осуетил правото им да упражнят волята си по реда на ИК. С оглед изясняване на релевантни за спора въпроси свързани с протичането на изборния ден и реда по които са отразявани изборните резултати, съдът допусна до разпит свидетелите Н*** Ф*** , Н*** Д*** и Т*** А., чиито свидетелски показания се кредитират от съдът, като достоверни и обективни. Свидетелите установяват, че във връзка с изборния процес евентуално са налице действия, които са свързани с указване на неправомерно влияние на гласоподаватели, нарушение свързани с допускане на застъпници в секционните избирателни комисии, но тези данни не дават основание да се приеме, че по делото се установяват съществени пороци на изборния процес, които до такава степен да е опорочен, че да се налага избора да бъде обявен за недействителен. Доколкото свидетелите не установиха конкретни данни за лица и действия, които да са опорочили изборния процес, но изнесоха данни за наличието на евентуални закононарушения, протокола от съдебно заседание бе изпратен на съответната прокуратура, която в рамките на производство по реда на НПК е компетентна да установява наличието на престъпление по смисъла на НК, като настоящият съдебен състав отбелязва, че свидетелите в настоящето съдебно производство не изнесоха конкретни данни, които да водят до извод за съществено нарушение на изборния процес.   

Съдът, не приема за доказан и основателен довода, че изборния процес е незаконосъобразен, тъй като окончателните резултати са отчетени неправилно, налице са процесуални нарушения свързани с произнасяне по постъпили жалби, недопускане на лица до гласуване и принуждаване на лица в неравностойно положение да гласуват., тъй като не бяха ангажирани каквито и да е доказателства в тази насока, тоест в случая меродавно е отразеното в протоколите на СИК, които както стана дума по-горе са подписани без особени мнения от членовете на секционните комисии и като официални документи, чиито доказателствена сила не е оборена в хода на съдебното производство са надлежен и достоверен източник на информация за точния брой на действителните и недействителните бюлетини, които са подадени за кандидатите за общински съветници.

Съдът, приема за доказано, че преброяването на подадените бюлетини е проведено надлежно, тъй като в протоколите на СИК са отразени данните за подадени бюлетини, брой на гласове за кандидатите, броя на действителните и недействителните бюлетини и други релевантни обстоятелства за изборния процес, като не бе установена в хода на съдебното производство да са налице съществени пороци в тази насока, тоест предвид обстоятелството, че протоколите на СИК имат материална доказателствена сила, като официални документи по смисъла на чл.179 ГПК във вр. с чл.144 АПК следва да бъде кредитиран изцяло, като съдът счита, че липсата на каквито и да е възражения по реда на чл.441 ал.3 ИК от страна на член на избирателната комисия е още една индикация, че изборния процес и броенето на гласовете е преминало без съществени нарушения, които да налагат отмяна на административния акт, с които е обявен изборния резултат. Следва да се посочи, че извършените в протоколите на СИК поправки изцяло съответстват на реда предвиден за отстраняване на фактически грешки в чл.451 ал.5 във вр. с ал.4 ИК, като липсата на подпис на всички членове на комисията при нанесената поправка не води до недействителност на протокола на СИК,

Съдът, счита за необходимо да отбележи с оглед изчерпателност, че съгласно разпоредбата на чл.438 ал.3 ИК, когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол, като протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. В настоящият случай в протоколите на СИК липсват отбелязвания да са налице подадени бюлетини, които да са предизвикали спор при отчитането им, като това обстоятелство даде основание на настоящата съдебна инстанция да кредитира изцяло отразеното в протоколите на СИК, който както стана дума по-горе имат материална доказателствена сила като валидни официални документи, и да отхвърли като недопустимо искането на оспорващия, съдът да извърши повторно преброяване на подадените бюлетини от избора за общински съветници за Община Медковец проведен на 25.10.2015г.

Съдът, извършвайки служебна проверка на приетите и неоспорени по делото протоколите от СИК от избора за общински съветници в Медковец проведен на 25.10.2015г. отразен съответно за секция в секция №122600001 с.Медковец, в секция №122600002 с.Медковец, в секция №122600003 с.Медковец, в секция №122260004 с.Медковец, секция №122600005 с.А*** , в секция №122600006 с.Р*** , секция №122600007 с.Р*** и в секция №122600008 с.Медковец, установява, че отразеното в Протокол на ОИК за избиране на общински съветници на Община Медковец (данни от интернет страница на ЦИКМИ 2015г.) отговаря на отразеното, като при цялостната проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 АПК, съдът констатира, че е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила, съгласно материално правните разпоредби и в съответствие с целта на закона.

Съобразно гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че оспореното Решение №109 /27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Медковец (ОИК Медковец), с което на основание чл.453 и чл.454 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата да се отхвърли като неоснователна предвид, което на основание чл.459 ал.10 ИК, I-ви състав на Административен съд Монтана

 

                                                Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №109 /27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Медковец (ОИК Медковец), с което на основание чл.453 и чл.454 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници.   

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: