Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      

578/12.11.2015г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Монтана, I-ви състав в съдебно заседание на девети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

       Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

 

при секретар       А.Л.                                                 разгледа

Адм.дело №553/2015г. по описа на   

Административен съд Монтана

 

Производството е по реда на чл.459 Избирателен кодекс (ИК) във вр. с чл.145 и сл. Административно процесуален кодекс (АПК).

         Образувано е по жалба на В.П.Д. с настоящ адрес ***, регистрирана като кандидат за общински съветник в Община Г. Д*** срещу Решение №144-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Г. Д*** (ОИК Г. Д*** ), с което на основание чл.453 ал.5 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници. В жалбата са развити доводи за допуснати нарушения на изборния процес в изборите за общински съветници за Община Г. Д*** , като се поддържа, че изборния процес е незаконосъобразен, тъй като при броенето на бюлетините и определяне на окончателните резултати действителни бюлетини са отчетени като недействителни, а недействителни бюлетини са отчетени като действителни.. В съдебно заседание оспорващият се явява лично, като поддържа жалбата си и моли да бъде отменен оспорения административен акт като незаконосъобразен, като доразвива доводите изложени в жалбата. 

         Ответникът ОИК Г. Д*** , чрез председателя Н*** А. оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено оспореното решение като законосъобразно.

         Заинтересованите страни Е. М*** и В.М. вземат становище, че жалбата е неоснователна и молят да се отхвърли.  

         Заинтересованите страни С.И. и Т.Т. вземат становище, че жалбата е основателна и молят да бъде уважена и бъде отменен оспорения административен акт.

         Останалите заинтересовани страни не вземат становище по спора.

         Прокурора дава мотивирано заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, като доводи излага и в писмено становище по делото.

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба извършвайки служебна проверка на оспорения акт по реда на чл.168 ал.1 АПК намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Предмет на спора е законосъобразността на Решение №144-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Г. Д*** (ОИК Г. Д*** ), с което на основание чл.453 ал.5 ИК са обявени: общинска избирателна квота от 141 гласа, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи ( ПП „Г*** ” – 5, БСП – 3, Народен съюз – 2 и „З*** за Г. Д*** ” – 2) и са обявени избраните общински съветници.

От фактическа страна, а и не се спори между страните, се установява следното:

Видно от приетите на л.38-169 по делото Протоколи от Секционни избирателна комисия (СИК) всичките с дата 25.10.2015г. в секция №121400001 с.В*** , в секция №121400002 с.Г*** Г*** , в секция №121400003 с. Г. Д*** , в секция №121400004 с.Г*** , секция №121400005 с.Г*** , в секция №121400006 с.Д*** С*** , секция №121400007 с.Д*** дел, в секция №121400008 с.Е*** , в секция №121400009 с.К*** рикса, в секция №121400010 с.К*** , в секция №121400011 с.М*** , в секция №121400012 с.Ч*** , в секция №121400013 с.Г*** и секция №121400014 с.К*** е проведен избор за общински съветници в общински съвет Г. Д*** . е проведен избор за общински съветници в общински съвет Г. Д*** . Протоколите от всичките СИК са подписани от членовете им без в тях да са отразени особени мнения и възражения. С Протокол на ОИК за избиране на общински съветници на Община Г. Д*** от 26.10.2015г. (л.20-26 по делото – съответно четливо копие с данните на л.8-10) са отразени резултатите от проведените избори за общински съветници. С оспореното в настоящето производство Решение №144-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Г. Д*** (ОИК Г. Д*** ), с което на основание чл.453 ал.5 ИК са обявени: общинска избирателна квота от 141 гласа, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи ( ПП „Г*** ” – 5, БСП – 3, Народен съюз – 2 и „З*** за Г. Д*** ” – 2) и са обявени избраните общински съветници, като то е оспорена с жалба вх.№214/31.10.2015г. подадена от В.П.Д. с настоящ адрес ***, регистрирана като кандидат за общински съветник в Община Г. Д*** , която видно от приетото на л.7 по делото удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник е регистрирана като кандидат, тоест жалбата е подадена в законоустановения седмодневен срок от лице с активна легитимация и е процесуално допустима.

От така описаната фактическа обстановка съдът въз основа на събраните по делото писмени доказателства стига до следните правни изводи:

 Предвид събраните по делото доказателства настоящата съдебна инстанция счита, че не се събраха годни доказателства, които да дават основание да се приеме, че са налице съществени нарушения на изборния процес, които са опорочили вота на избирателите в такава степен, че да се налага отмяна на оспорения административен акт, с които е обявен за резултата от проведения избор за общински съветници в Община Г. Д*** на изборите проведени на 05.10.2015г. Това е така, тъй като оспорващия не ангажира с хода на съдебното производство доказателства, които да дават основание да се приеме, че проведения избор за общински съветници в Община Г. Д*** в такава степен е бил опорочен, че това да е повлияло на крайния резултат от проведения избор. На първо място следва да се отбележи, че протоколите на секционните избирателни комисии, съдържанието на които е посочено в чл.440 ИК, а начина на подписването им от членовете на секционните избирателни комисии е посочен в чл.441 ИК,  представляват официалени документи по смисъла на чл.179 Гражданско процесуален кодекс (ГПК) във връзка с чл.144 АПК, който има материална доказателствена сила до доказване на неистинността му. В настоящето съдебно производство протоколите от СИК от избора за общински съветници в Община Г. Д*** проведен на 25.10.2015г. отразен съответно за секция №121400001 с.В*** , за секция №121400002 с.Г*** Г*** , за секция №121400003 с. Г. Д*** , за секция №121400004 с.Г*** , за секция №121400005 с.Г*** , за секция №121400006 с.Д*** С*** , за секция №121400007 с.Д*** дел, за секция №121400008 с.Е*** , за секция №121400009 с.К*** рикса, за секция №121400010 с.К*** , за секция №121400011 с.М*** , за секция №121400012 с.Ч*** , за секция №121400013 с.Г*** и за секция №121400014 с.К*** не бяха оспорени в хода на настоящето съдебно производство и доколкото в тях липсва каквото и да е отбелязване по реда на чл.441 ал.3 ИК от страна на член на секционната избирателна комисия, че не е съгласен с отразеното в него то следва да се приеме, че изборите за общински съветници за Община Г. Д*** са преминали в нормална обстановка, като съдът счита, че отразеното в протоколите не бе оборено в хода на съдебното производство, тоест те като официални документи по смисъла на чл.179 ГПК във вр. с чл.144 АПК следва да бъдат приети за надеждно доказателство, че изборния процес е преминал нормално без съществени нарушения, като в тях точно и надлежно са отразени действителните и недействителните бюлетини подадени за всеки от кандидатите, респективно следва да се приеме, че не е налице съществен порок опорочил волята на избирателите или осуетил правото им да упражнят волята си по реда на ИК.

Съдът не приема за доказан и основателен довода, че действителни бюлетини подавани за кандидатите са отчитани за недейстителни, а недействителни бюлетини подавани за кандидатите са отчитани като действителни, тъй като не бяха ангажирани каквито и да е доказателства в тази насока, тоест в случая меродавно е отразеното в протоколите на СИК, които както стана дума по-горе са подписани без особени мнения от членовете на секционните комисии и като официални документи, чиито доказателствена сила не е оборена в хода на съдебното производство са надлежен и достоверен източник на информация за точния брой на действителните и недействителните бюлетини, които са подадени за кандидатите за общински съветници.

Съдът не приема за доказан и основателен довода, че преброяването на подадените бюлетини не е проведено надлежно, тъй като в протоколите на СИК са отразени данните за подадени бюлетини, брой на гласове за кандидатите, броя на действителните и недействителните бюлетини и други релевантни обстоятелства за изборния процес, като не бе установена в хода на съдебното производство да са налице съществени пороци в тази насока, тоест предвид обстоятелството, че протоколите на СИК имат материална доказателствена сила, като официални документи по смисъла на чл.179 ГПК във вр. с чл.144 АПК следва да бъде кредитиран изцяло, като съдът счита, че липсата на каквито и да е възражения по реда на чл.441 ал.3 ИК от страна на член на избирателната комисия е още една индикация, че изборния процес и броенето на гласовете е преминало без съществени нарушения, които да налагат отмяна на административния акт, с които е обявен изборния резултат.

Съдът счита за необходимо да отбележи с оглед изчерпателност, че съгласно разпоредбата на чл.438 ал.3 ИК, когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол, като протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. В настоящият случай в протоколите на СИК липсват отбелязвания да са налице подадени бюлетини, които да са предизвикали спор при отчитането им, като това обстоятелство даде основание на настоящата съдебна инстанция да кредитира изцяло отразеното в протоколите на СИК, който както стана дума по-горе имат материална доказателствена сила като валидни официални документи, и да отхвърли като недопустимо искането на оспорващия, съдът да извърши повторно преброяване на подадените бюлетини от избора за общински съветници за Община Г. Д*** проведен на 25.10.2015г.

Съдът, извършвайки служебна проверка на приетите и неоспорени по делото Протоколи от Секционни избирателна комисия (СИК) всичките с дата 25.10.2015г. в секция №121400001 с.В*** , в секция №121400002 с.Г*** Г*** , в секция №121400003 с. Г. Д*** , в секция №121400004 с.Г*** , секция №121400005 с.Г*** , в секция №121400006 с.Д*** С*** , секция №121400007 с.Д*** дел, в секция №121400008 с.Е*** , в секция №121400009 с.К*** рикса, в секция №121400010 с.К*** , в секция №121400011 с.М*** , в секция №121400012 с.Ч*** , в секция №121400013 с.Г*** и секция №121400014 с.К*** , установява, че отразеното в Протокол на ОИК за избиране на общински съветници на Община Г. Д*** от 26.10.2015г. (л.20-26 по делото – съответно четливо копие с данните на л.8-10) отговаря на отразеното, като при цялостната проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 АПК, съдът констатира, че е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила, съгласно материално правните разпоредби и в съответствие с целта на закона.

Съобразно гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че оспореното Решение №144-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Г. Д*** (ОИК Г. Д*** ), с което на основание чл.453 ал.5 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата да се отхвърли като неоснователна предвид, което на основание чл.459 ал.10 ИК, I-ви състав на Административен съд Монтана

 

                                                Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №144-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Г. Д*** (ОИК Г. Д*** ), с което на основание чл.453 ал.5 ИК са обявени: общинска избирателна квота, мандатите на общинските съветници по кандидатски листи и са обявени избраните общински съветници в Общински съвет Г. Д*** .     

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: