Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      

               496/06.10.2015 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Монтана, І-ви състав в съдебно заседание на първи октомври през две хиляди и петнадесета година в състав

 

                                                                    Председател : ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

 

при секретар  А.Л.                                                        разгледа

Адм.дело №425/2015г. по описа на   

Административен съд Монтана

 

            Производството е по реда на чл.92 ал.13 Закон за гражданската регистрация (ЗГР) във вр. с чл.145 и сл. Административнопроцесуален кодекс (АПК).

         Образувано е по жалба на Г.П.Г. с адрес ***, подадена чрез адвокат К.К., упълномощен от законния представител на оспорващия майка му Т*** Т*** А*** срещу Заповед №1494/05.08.2015г.. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.44 ал.2 Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с §16 ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за гражданската регистрация (ПЗР ЗИДЗГР) и протокол на междуведомствена комисия от 04.08.2015г. е наредено на оспорващия да бъде заличена адресната регистрация по настоящ адрес, извършена с адресна карта №74/23.04.2015г. от адрес с.С*** , ул.”Ш*** ” №* . В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като се поддържа искането за неговата отмяна. В съдебно заседание оспорващият, чрез пълномощника си адвокат К. поддържа жалбата си и развива доводи, че оспорения административен акт е незаконосъобразен.

         Ответникът по жалбата не взема становище по спора. 

Настоящият състав на Административен съд Монтана, като взе в предвид оплакванията в жалбата, доводите на страните, събраните по делото доказателства и приложимата нормативна уредба извършвайки служебна проверка на обжалваната заповед по реда на чл.168 ал.1 АПК намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА, като съображенията за това са следните:

Предмет на спора е законосъобразността на Заповед №1494/05.08.2015г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.44 ал.2 Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с §16 ал.3 от Закон за изменение и допълнение на Закон за гражданската регистрация (ЗИДЗГР) и протокол на междуведомствена комисия от 04.08.2015г. е наредено на оспорващия да бъде заличена адресната регистрация по настоящ адрес, извършена с адресна карта №74/23.04.2015г. от адрес с.С*** , ул.”Ш*** ” №* . Административния акт е мотивиран с констатациите на Протокол на междуведомствена комисия от 04.08.2015г., като в него са посочени и правни основания за издаването му.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

От приетата на л.14 по делото, Адресна карта №74/23.04.2015г. се установява, че оспорващия, със закон представител майка му Т*** А*** , е заявил искане и е бил адресно регистриран от Кмет на кметство с.С*** . От Нотариален акт №46, том І, дело №69/1996г. (л.17 по делото) и Нотариален акт №51, том ІІ, дело №146/1995г. (л.18 по делото) се установява, че собственик масивна жилищна сграда и стопански постройки разположени в поземления имот е А*** Д*** Ц*** , която с два броя декларации от 23.04.2015г. (л.15, 16 по делото) е декларирала, че е съгласна на настоящия и адрес с.С*** , ул.”Ш*** ” №* (административен адрес на имота) да бъдат регистрирани по настоящ адрес 8 броя лица, сред които и законния представител на оспорващия майка му Т*** А*** .

Със Заповед №1302/21.07.2015г. на Кмета на Община Монтана (л.7 по делото) е определен състав на комисия, която в срок до 21.08.2015г. да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а ЗГР за извършените адресни регистрации или промяна на адрес в периода 01.07.2014 – 30.04.2015г., като състави протокол за резултатите от проверката. След извършена проверка на адресните регистрации на всички населени места на територията на Община Монтана, с Протокол от 04.08.2015г. на комисията определена от Кмета на Община Монтана (л.4-6 по делото) са направени констатации, като в т.23 от протокола са отразени резултатите от проверката за с.С*** и е дадена констатация, че е възможно наличието на нарушение на чл.99а ЗГР. Въз основа на Протокол от 04.08.2015г. на комисията определена от Кмета на Община Монтана, Кмета на Община Монтана е издал Заповед №1494/05.08.2015г., която видно от приетата на л.3 по делото обратна разписка е връчена на оспорващия чрез законния му представител майка му Т*** А*** на 10.08.2015г., тоест жалбата с вх.№94 Г-397/24.08.2015г., с която е сезирана настоящата съдебна инстанция е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

От така описаната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото писмени доказателства, съдът извежда следните правни изводи по същество на спора:

Съгласно разпоредбата на §16 ал.3 ПЗР ЗИДЗГР, в тридневен срок от извършването на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението, тоест след като в случая административния акт е издаден по повод протокол на междуведомствена комисия определена на основание §16 ал.1 ПЗР ДИДЗГР е налице компетентност на административния орган издал оспорения административен акт.

По разбиране на настоящата съдебна инстанция в случая по безспорен начин в хода на съдебното дирене се установява, че са налице материалноправните предпоставки за издаване на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на §16 ал.1 ПЗР ЗИДЗГР, в тридневен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини или на райони издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92. или чл. 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като в случая това изискване на материалния закон е спазено с издаването на Заповед №1302/21.07.2015г. на Кмета на Община Монтана, с която е определен и надлежен състав на комисията. Съгласно §16 ал.2 ПЗР ЗИДЗГР, срокът за извършване на проверките е един месец от влизането в сила на този закон, за резултатите от проверката се съставя протокол, който се оповестява публично, като това изискване на материалния закон е спазено, като за констатациите на извършениите проверки е съставен Протокол от 04.08.2015г. на Комисията определена със заповед на Кмета на Община Монтана. В т.23 от Протокол от 04.08.2015г. на Комисията определена със заповед на Кмета на Община Монтана е констатирано, че през проверявания период с адресни регистрации по настоящ адрес с номера от 65 до 74 всичките от 27.04.2015г., всичките за адрес с.С*** , ул.Ш*** ” №* , както се установява от приетите от л.30 до л.54 адресни карти за настоящ адрес, удостоверения за настоящ адрес и извлечения от Национална база „Население”, общия брой на лицата, живеещи на този адрес става 2 бр по постоянен и 11 бр. по настоящ адрес. Комисията е извършила проверка на място и е установила, че на място има двуетажна жилищна сграда с разгърната застроена площ от 60-70 кв.м., разпределена в три стаи, като е направила констатация, че е възможно да е налице нарушение на чл.99а ЗГР, което е мотивирало административния орган да издаде оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.99а ЗГР, в случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, като при определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание, а в случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. По разбиране на настоящият съдебен състав в случая безспорно при извършване на адресната регистрация е допуснато нарушение на изискването броя на регистрираните лица да не надвишава двукратно определения брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, тъй като в случая става въпрос за регистрирани общо 11 броя лица по настоящ адрес, които да обитават около 60-70 кв.м., тоест на около 6 кв.м. за всяко лице.

В ЗГР не е дадена регламентация на въпроса каква площ обичайно могат да ползват обитателите на съответното жилище, така че следва по аналогия да се търси отговор на този въпрос от Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство приета с ПМС № 31 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., в която с разпоредбата на чл.2 ал.1 са определят следните норми за жилищни нужди на длъжника и членовете на неговото семейство: 1.на едночленно семейство - 25 кв. м жилищна площ; 2. на двучленно семейство - 40 кв. м жилищна площ; 3. на тричленно семейство - 55 кв. м жилищна площ; 4 на четиричленно семейство - 70 кв. м жилищна площ;. на семейство с 5 и повече членове - по 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове. Видно е, че с подзаконов нормативен акт е прието, че минималната жилищна площ, която обичайно следва да обитава едно лице е поне 15 кв.м., тоест в случая следва да се приеме, че адресните регистрации са извършени в нарушение на разпоредбата на чл.99а ЗГР, тъй като реално за обитаване от всяко от адресно регистрираните лица на адрес с.С*** , ул.”Ш*** ” №* остават около 6 кв.м.

Пълнотата изисква да се посочи, че с Тълкувателно решение №16/31.03.1975г. на ОСГК изрично се приема, че мотивите към административния акт или към резолюцията за отказ за издаване на административен акт могат да бъдат изложени и отделно от самия акт най-късно до изпращането на жалбата срещу акта на по-горния административен орган, като липсата на мотиви към първоначалния административен акт не съставлява съществено нарушение на закона и в случаите, при които по-горният административен орган е потвърдил акта, като е изложил съображения, позволяващи да се провери законосъобразността му при обжалването му по съдебен ред. По разбиране на настоящият съдебен състав позоваването на констатациите на Протокол на междуведомствена комисия от 04.08.2015г. в мотивите на оспорения административен акт, респективно изложените в т.23 от него мотиви свързани с нарушение на разпоредбата на чл.99а ЗГР дават основание да се приеме, че не е налице порок във формата свързан с липсата на фактически основания мотивирали административния орган.. След като безспорно в Протокол на междуведомствена комисия от 04.08.2015г. е налице точно и детайлно описание на извършеното нарушение на чл.99а ЗГР, то не следва да се приеме, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила и липса на мотиви в оспорения административен акт, като административния орган с издаването на оспорения административен акт е направил волеизявление, че приеме предположението на комисията за наличие на извършено нарушение на материалноправна разпоредба регламентираща реда за регистрация по постоянен или настоящ адрес.

При цялостната проверка законосъобразността на оспореният административен акт на основанията по чл. 146 АПК, съдът констатира, че е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила, съгласно материално правните разпоредби и в съответствие с целта на закона.

Съобразно гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че оспорената Заповед №1494/05.08.2015г. на Кмета на Община Монтана е законосъобразна и следва да бъде потвърдена, а жалбата да се отхвърли като неоснователна предвид, което на основание чл.172 ал.2 АПК, І-ви състав на Административен съд Монтана

 

                                                Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на Г.П.Г. с адрес ***, подадена чрез адвокат К.К., упълномощен от законния представител на оспорващия майка му Т*** Т*** А*** срещу Заповед №1494/05.08.2015г.. на Кмета на Община Монтана.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: