Р Е Ш Е Н И Е  547

 

гр. Монтана, 30.10.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 15 октомври 2015 г. в състав:

Председател: РЕНИ ЦВЕТАНОВА

 

при секретаря: Д.Д. като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, V състав, А.д. № 420 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗГР, във връзка с чл. 99а и чл. 92 от ЗГР.  

Образувано е по жалба на М*** Д.К.,*** против Заповед № 1488/05.08.2015 г. на Кмета на Община Монтана, с която е заличена адресната регистрация по настоящ адрес, извършена с адресна карта № 68 от 23.04.2015 г. от адрес: с. С*** , ул. „Ш*** ” № * . Твърди, че заповедта е немотивирана, издадена в нарушение на материалните и процесуални норми, поради което моли същата да бъде отменена.

Ответната страна, чрез юрк П*** оспорва жалбата и моли издадената заповед да бъде оставен в сила като законосъобразна.

Доказателствата по делото са писмени.   

 

Административен съд Монтана след като обсъди сочените в жалбата основания във връзка със събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

С оспорената заповед на жалбоподателя е заличена адресната регистрация по настоящ адрес, извършена с адресна карта № 68 от 23.04.2015 г. от адрес: с. С*** , ул. „Ш*** ” № * .

С протокол от 04.08.2015 г., назначена при Община Монтана, комисия е установила, че на проверявания адрес, общият брой живеещи лица са 2 броя по постоянен и 11 бр. по настоящ адрес. Отразила е че проверяваното жилище е с 60-70 кв.м., което към момента на проверката е обитавано единствено от двама собственици. Направила е извод, че е възможно нарушение на чл. 99а от ЗГР.

По делото са представени още адресни карти и удостоверения за постоянен и настоящ адрес на регистрираните на адрес: с. С*** , ул. „Ш*** ” № * .

 

При така изложената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

 

            Жалбата е подадена от страна, имаща правен интерес от оспорването – адресата на акта, в законоустановения 14 дневен срок – заповедта е получена на 10.08.2015 г., а жалбата е подадена на 24.08.2015 г., поради което е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

 

Съгласно § 16, ал. 1 и 3 от ЗГР в тридневен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини или на райони издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. В тридневен срок от извършването на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.

Съгласно чл. 99а от ЗГР в сила от 21.07.2015 г. случаите на промяна на адресната регистрация по постоянен или настоящ адрес броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Съгласно 92, ал. 10 от ЗГР броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание. В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

Видно от представената заповед № 1302 от 21.07.2015 г. на Кмета на община Монтана, съставът на комисията е надлежно определен, съгласно изискванията на § 16, ал. 1 и 3 от ЗГР и включва служителите на посочените в закона администрации и органи.

За да бъде издадена оспорената заповед следва да се констатира нарушение на 99а, във връзка с чл. 92 от ЗГР, а именно: надвишаване на двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, респ. в определените случаи трикратният брой, каквото в настоящия случай не е установено по категоричен и безспорен начин. В тази връзка в текста на  § 1, т. 1 от ДР на ЗГР, се казва, че по смисъла на този закон:  "лица, които обичайно могат да обитават жилище" е максималният брой лица, които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 10 кв.м жилищна площ.

В настоящия случай административният орган нито е установил надлежно жилищната площ, нито е установил какъв е общият брой регистрирани на адрес с. С*** , ул. „Ш*** ” № * , лица, предвид възможността едно лице да е регистрирано на един и същи постоянен и настоящ адрес. Самата жилищна площ 60-70 кв.м., предполага допустим общ брой обитатели за регистрация на съответния адрес или 12 или 14 броя, а от представените по делото доказателства, след изрични указания на съда, дадени при условията на чл. 171, ал. 4 от АПК с разпореждане от 15 септември 2015 г. и резолюция от 30.09.2015 г., се установява, че общо регистрираните по постоянен и настоящ адрес лица, са общо 11 на брой, тъй като двама от регистрираните са собственици и съпрузи същевременно, и са регистрирани с един и същи административен адрес за постоянен и настоящ. 

Основателни са възраженията в жалбата за липса на мотиви в оспорената заповед, въпреки че такива могат да бъдат изложени и в друг акт, различен от крайният такъв. В случая в протоколът от 04.08.2015 г. на междуведомствената комисия са описани фактическите обстоятелства, но липсват всякакви мотиви, обосноваващи взетото решение. Самата фактическа обстановка е описана непълно и неясно, а именно: квадратурата на жилището не е посочена еднозначно, имайки предвид, че същата има значение за преценка дали има извършено нарушение на чл. 99а, във връзка с чл. 92 от ЗГР, т.е. дали има надвишаване на двукратния брой на лицата, които обичайно имат право да обитават даденото жилище.

За пълнота следва да се отбележи и обстоятелството, че нито комисита, нито самият административен орган са убедени има или няма нарушение – посочено е, „че е възможно да е налице нарушение”, а този протокол е послужил като основание за издаване на оспорената заповед.  

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира оспореният административен акт за издаден в нарушение на  материалния закон. 

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 172 от АПК съдът

 

Р Е Ш И :

                       

            ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 1488/05.08.2015 г. на Кмета на Община Монтана.

 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: