Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 400

                                                       гр.Монтана

                                                      17.07.2014г.

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Монтана ,на единадесети юли ,през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                    Председател: ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                                           БИСЕРКА БОЙЧЕВА

                                                                                           РЕНИ ЦВЕТАНОВА

при секретаря….Д.Д. .............…..и с участието на прокурора…Вержиния Савчева…..…………….……като разгледа      докладвано от……съдията БОЙЧЕВА…………адм.д.№249/2014 г. по описа на съда…за да се произнесе взе предвид:

 

Съдебното производство е по раздел ІІІ ,глава 10 от АПК/чл.185-196 от АПК/ във връзка с Наредба№2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Чипровци ,приета с решение №66 от 19.03.2008г.  на Общински съвет –гр.Чипровци.

 Образувано е по протест на  Емил О*** - прокурор при Районна Прокуратура-гр.Монтана  , с който се атакува разпоредбата на чл.17 от Наредба№2 за определянето и администрирането на местни такси и и цени на услуги на територията на община Чипровци ,приета с решение №66 от 19.03.2008г.  на Общински съвет –гр.Чипровци.В протеста на прокуратурата се твърди ,че текстът на чл.17 от Наредбата противоречи на разпоредбата на чл.67 от ЗМДТ,поради което иска да бъде обявен за нищожен ,а с молба,вх.№1140/09.07.2014г. прави уточнение ,че иска отмяната на разпоредбата не само като нищожна ,но и като незаконосъобразна. В съдебно заседание Районна прокуратура -Монтана не изпраща представител и не взема становище.

Ответникът-Общински съвет-гр.Чипровци не изпраща процесуален представител и не взема становище по протеста.

Представителят на ОП-Монтана намира протеста за основателен и моли да бъде уважен.

 Административен съд Монтана , след преценка на събраните по делото писмени доказателства , становищата на страните и въз основа на закона, приема следното:

Доколкото оспорването на подзаконовите нормативни актове не е ограничено със срок във времето, на основание чл.187,ал.1 от АПК и доколкото законът дава право на прокурора да  протестира същите,на основание чл.186,ал.2 от АПК ,протеста ,като подаден от легитимирано лице  е допустим за разглеждане. Той е допустим ,както по отношение на искането за нищожност ,така и по отношение на искането за отмяна на оспорената разпоредба от Наредбата като незаконосъобразна. Разгледан по същество се явява и основателен,като  съображенията за това на съда  са следните:

 По разбиране на настоящата инстанция,основателно в протеста се поддържа,че разпоредбата на чл.17 от цитираната по-горе Наредба №2 за определянето и администрирането на местни такси и  цени на услуги на територията на община Чипровци ,приета с решение №66 от 19.03.2008г.  на Общински съвет –гр.Чипровци е в противоречие с разпоредбата на чл.67 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/.Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ, размерът на таксата за битови отпадъци се определя според  количеството на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално, върху основа, определена от Общинския съвет.Разграничени са 2 режима за определяне на таксата-по количеството битови отпадъци по декларация ,подадена от собственика до 30 ноември на предходната година,че няма да ползва имота през цялата следваща година -чл. 67,ал.1 от ЗМДТ и без подадена декларация,по общия ред- в левове на ползвател или пропорционално, върху основа, определена от Общинския съвет. С изменението на разпоредбата в ДВ,бр.101/2013г. в сила от 01.01.2015г.е въведено ограничение тази основа да не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.Независимо от факта ,че тази процесуална разпоредба влиза в сила от 01.01.2015г. ясна е волята на законодателя ,че основата не може да бъде данъчната оценка на имота,която е основата ,по която се определя такса битови отпадъци в по-ниския по степен акт-цитираната по-горе Наредбата№2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Чипровци. Изрично в чл.17 от същата се казва ,че размерът на таксата се определя в левове ,по т.1 за жилищни и по т.2 за нежилищни имоти ,като за трите вида услуги ТБО се събира пропорционално по данъчната оценка на имота/за жилищни имоти/,респективно върху отчетната стойност на активите/за нежилищни имоти/,но като взема за основа данъчната оценка на имота ,респективно балансовата стойност на активите ,Наредбата влиза в противоречие с чл.67,ал.2 от ЗМДТ-в случаите ,в които таксата се определя по общия ред-без декларация.Предвидения привилегирован ред в Наредбата за събиране на ТБО по декларация –в промили също използва като основа за определяне на ТБО данъчната оценка на имота ,респ. балансовата стойност на активите ,което също е в противовес с чл.67,ал.2 ЗМДТ.Затова и по разбиране на съда,оспорения подзаконов акт ,в оспорената му част-чл.17 ,е в противоречие с акта с по-висша юридическа сила-чл.67 от ЗМДТ, поради което в този му вид същия следва да се отмени в частта относно процедурата по която се определя ТБО –разпоредбата на чл.17 от Наредбата.Отмяната на разпоредбата на чл.17 от Наредбата се налага и от чл.187,ал.2 от АПК ,който не допуска последващо оспорване на подзаконов нормативен акт на същото основание ,от което следва ,че същата не би могла да се оспори с ново искане за незаконосъобразност или нищожност след влизане в сила на изменението на разпоредбата на чл.67 ,ал.2 от ЗМДТ от 01.01.2015г. ,което налага настоящата й отмяна.

Оттук се налага извода ,че оспорената разпоредба на чл.17 от Наредбата е издадена от компетентен орган-ОС-Чипровци,в установената форма и при спазване на административно-производствените правила ,но в противоречие с акт с по-висша юридическа сила-чл.67 от ЗМДТ ,поради което противоречи и на целта на закона.

В отговор на изложените в протеста възражения,че разпоредбата на чл.17 от Наредбата е нищожна ,настоящата инстанция намира това възражение за неоснователно,доколкото същата е издадена от ОС-Чипровци ,в компетентността на който се включва приемане на подзаконови актове ,каквито са наредбите. Съгласно чл.21,ал.2 от ЗМСМА в  изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.В този смисъл ,същата е приета от компетентен орган,в предвидената от закона форма и не е нищожна.Доколкото обаче същата противоречи на материалния закон и целта на закона , се явява незаконосъобразна и следва да се отмени.Протестът,като основателен  следва да се уважи.

Водим от гореизложените мотиви, административният съд

 

Р      Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ  чл.17 от Наредба№2 за определянето и администрирането на местни такси и и цени на услуги на територията на община Чипровци ,приета с решение №66 от 19.03.2008г.  на Общински съвет –гр.Чипровци ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба/протест/ пред ВАС  в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването му.

                                                     

                                                                               

                                                        

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            

 

 

 

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:1.         

 

 

                                                                                               2.