РЕШЕНИЕ

352/20.06.2014г., гр.Монтана

 

В името на народа

 

Административен съд Монтана, в открито заседание на тринадесети юни  две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Огнян Евгениев

                                                                                            Членове: Мария Ницова

                                                                                                            Бисерка Бойчева

 

 

при секретаря Д.Д. и с участието на прокурора Г.Александрова

като разгледа докладваното от съдия Ницова адм. д. №202 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 от Административнопроцесуалния кодекс

/АПК/, вр. чл. 32 ал. 2 от Закона за администрацията / ЗА/, вр. чл. 45 ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/.

            Образувано е по оспорване на Областен управител на Област Монтана, обективирано в негова заповед № АК- 04-13/1/10.04.2014г., против решение №358 от протокол №30/13.02.20134г. , прието от Общински съвет Г.Дамяново, с което е изменена и допълнена/изм.на чл.15, отп.на чл.19, ал.5 и доп.с чл.19а/ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите / НОАМТЦУ/.

            В заповедта се твърди незаконосъобразност на оспореното решение, изменени и допълнени членове на посочената Наредба, поради  допуснати нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Сочи се, че приемайки обжалваната редакция на чл.19а от НОАМТЦУ, ОбС Г.Дамяново нарушил изискванията на императивните разпоредби на чл.8, ал.5 и 6 и на чл.71 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл.64 ЗМДТ, а с т.8 и разпоредбите на АПК и ДОПК. Нарушена е изискуемата форма за промяна, отмяна и допълнение на нормативен акт /чл.10, ал.2 и чл.11 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. Няма данни за спазване на процедурата по издаването на нормативен акт, в това число чл.77 АПК и чл.80 АПК във връзка с глава трета на ЗНА. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2 ЗНА „ Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.”  Като не изпълнил това изискване, приемайки оспорените членове на НОАМТЦУ, Общинският съвет нарушил и определената със Закона за нормативните актове йерархия на нормативните актове, съгласно която по- ниският по степен акт следвало да съответства на по- високия по степен. Поради това се иска от съда да отмени решение №№358 от протокол №30/13.02.20134г. , прието от Общински съвет Г.Дамяново, с което е изменена и допълнена/ чл.15, чл.19, ал.5 и чл.19а/ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите / НОАМТЦУ/. Претендира се присъждането на направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

            Ответната страна- Общински съвет Г.Дамяново, редовно призовани чрез председателя на съвета, не изразява становище по оспорването.

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана, дава мнение за основателността на оспорването, поради изложените в него съображения. Пледира за отмяната на обжалваните разпоредби от НОАМТЦУ.

            Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

            С докладна записка с вх.№558/06.02.2014г./ л.21 от делото/, Кметът на община Г.Дамяново е внесъл предложение до Общински съвет Г.Дамянова за изменение и допълнение на НОАМТЦУ, като не е изложил мотиви за предлаганите изменение и допълнение, само е посочено, че е във връзка с отделни разпоредби на ЗМДТ. Докладната записка е разгледана на заседание  на 13.02.2014г. от комисиите по здравеопазване и социални грижи..; териториално селищно устройство, общинска собственост и строителство..;и икономика, бюджет и финанси, като е приета от комисиите без да се излагат мотиви за това/л.22-27 от делото/. На същата дата 13.02.2014г. на заседание на ОбС Г.Дамяново е прието  и оспореното решение №358 от протокол №30/ л.33 и л.44 от делото/.

            Въпреки дадените изрични указания в с.з. на 30.05.2014г., относно спазване на процедурата по чл.77 във вр.с чл.80 АПК/ чл.26, ал.2 и чл.28, ал.2 и 3 ЗНА/л.146 и 148 от делото/, доказателства за това не бяха ангажирани от страна на ОбС Г.Дамяново.

            Препис от протокол №30 от заседанието на ОбС Г.Дамяново , проведено на 13.02.2014г. е депозиран в Областна администрация Монтана на 13.03.2014г. – вх.№АК-01-33/ виж гърба на л.72 от делото/. С изх.№АК-08-11/19.03.2014г. , вх.№588/21.03.2014г. ОбС Г.Дамяново, областният управител на област Монтана със заповед №АК-04-13/19.03.2014г. е върнал за ново обсъждане  решение №358 от заседание на ОбС Г.Дамяново от 13.02.2014г./л.73 -75 от делото/.  Същата е внесена като т.1 от проекта за д.ред на заседанието на ОбС Г.Дамяново за 04.04.2014г./ л.77 от делото/, както и на трите комисии към ОбС , но комисиите, без да са изложени мотиви ,  са взели решение същата да не бъде включена като точка от дневния ред на заседанието на 04.04.2014г. на ОбС Г.Дамяново /л.79 – 83 от делото/. Предвид което така предложената точка от проекта за дневен ред на заседанието на ОбС Г.Дамяново  е  отпаднала/ протокол на л.84 от делото/. С писмо вх.№641/10.04.2014г. е депозирано оспорване със заповед № АК-04-13/1/10.04.2014г. на областен управител на област Монтана.

            Предвид  така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

              По разбиране на настоящия състав предмет на обжалване в настоящото производство, макар да е решение №358 по протокол №30/13.02.2014г на ОбС Г.Дамяново, но всъщност  са разпоредби от подзаконов нормативен акт. Последният вид административни актове, съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК могат да бъдат оспорени без ограничение във времето. Обективиращата обжалването заповед изхожда от субект с нормативно призната активна легитимация да обжалва актовете на Общински съвет Г.Дамяново, а именно областен управител на област Монтана - чл. 32, ал. 2, изр. І- во от ЗА, вр. чл. 45 ал. 4, вр. чл. 21 ал. 1, т.7  и ал.2 от ЗМСМА. Поради тези съображения, съдът приема оспорването за допустимо. Разгледано по същество е и основателно.

            Като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, общинските съвети решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по- висока степен обществени отношения с местно значение. С разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия по ал. 1 от същата правна норма, общинските съвети са овластени да издават и подзаконови нормативни актове, вкл. наредби. Дейността по издаване на нормативни административни актове е неотменимо задължение именно на органите, осъществяващи управлението и тази дейност следва да е подчинена на основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 АПК - за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност.
            Съгласно чл. 26, ал. 1 ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, а според предписанието на ал. 2 преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, респ. доклада и предоставя 14-дневен срок за предложения и становища от заинтересованите лица.
            Процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана императивно в защита на публичния интерес, ето защо неспазването на 14-дневния срок е съществено нарушение. Нормата на чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие с чл. 77 АПК, задължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта с направените становища, предложения и възражения, което не е изпълнено и представлява нарушение на императивните правни норми, съдържащи се в нормативен акт с по-висока степен.
Цитираната правна норма сочи, че изброените задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране на основни принципи - принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на приемащия орган ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства, за да се приемат регулиращите определени обществени правила по един разумен, компетентен и стабилен начин.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА указва, че срокът за мнения и становища следва да е най-малко 14-дневен, т.е. това е минимално предвиденият срок, който следва да бъде даден на заинтересованите лица. В случая  не е налице  доказателство за спазване на това изискване. Докладната записка е внесена в ОбС Г.Дамяново на 06.02.2014г. – вх.№558/л.21 от делото/, няма данни същата де  публикувана, нито да е осигурен 14- дневният срок преди внасяне на предложението за гласуване, което е станало на 13.02.2014г., в който заинтересованите лица са могли да направят предложения и вземат становище по проекта. По делото не са представени доказателства за наличието или липсата на постъпили предложения или становища, както и доказателства, че общественото обсъждане се е състояло.
            В контекста на изложеното настоящият състав приема, че не е спазено императивното изискване на чл. 26, ал. 2 ЗНА, съгласно което преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

            Следващото процесуално правило, предвидено с нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА при издаването на нормативни актове изисква проектът да бъде придружен с мотиви, които съдържат: причините, които налагат приемането на акта; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. В разглеждания случай, съдът намира, че в докладната записка от кмета на община Г.Дамяново не са налице надлежни мотиви относно обстоятелствата по чл. 28, ал. 2 т. 1- т. 5 от ЗНА, обосноваващи изменението на чл.15, отпадане на чл.19, ал.5 и допълнение с чл.19а от НОАМТЦУ. Липсата на съдържание на мотивите към докладната записка за изменение и допълнение на НОАМТЦУ по отношение на оспорените в настоящото производство разпоредби сочи, че Общински съвет Г.Дамяново е нарушил чл. 28, ал. 3 от ЗНА, който предвижда, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, отговарящ на изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. Констатираното нарушение е съществено такова, доколкото разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА е императивна по своя характер.

            С оглед така  установеното, съдът намира, че  решението на Общинския съвет е прието при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила, предвид което е излишно да обсъжда останалите доводи за незаконосъобразност на решението, същото следва да бъде отменено като постановено незаконосъобразно.

            С оглед изричната претенция за присъждане на разноски за настоящата инстанция, заявена от процесуалния представител на областен управител на област Монтана, както и предвид изхода на делото, ответникът дължи направените от оспорващата страна разноски в размер на 320 лева, от които 300 лева юрисконсултско възнаграждение, определено по размер съгласно чл. 8 във вр. чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/ 09. 07. 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и 20 лева - държавна такса за съобщаване на оспорването чрез „ Държавен вестник”, които следва да бъдат плетени от бюджета на юридическото лице община Г.Дамяново.

 

            Предвид изложеното и на основание чл. 193, ал. 1, предл. ІІ- ро и предл. ІV- то, и чл. 143, ал. 1 вр. чл. 196 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №358 от протокол №30, прието от ОбС Г.Дамяново на заседание, проведено на 13.02.2014г., като незаконосъобразно.

            ОСЪЖДА Община Г.Дамяново  да заплати на областен управител на област Монтана,  сумата от 320/триста и двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

                                                                            Председател:                                             

 

                                                                                    Членове: