Р Е Ш Е Н И Е №261

 

гр. Монтана, 10 май 2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 25.04.2014 г. в състав:

                                                        Председател: Огнян Евгениев

       Членове: Мария Ницова

                                                                              Рени Цветанова

                                                                         

при участието на секретаря: Д. и Прокурор: Илиева като докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, КАНД № 19 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по протест на Районен прокурор при РП Лом срещу чл. 16  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Якимово, прието с решение № 277 по протокол № 30 от 23.06.2009 г. на общински съвет с. Якимово. С протеста се навеждат съображения за противоречие на оспорената разпоредба с текстовете на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ, тъй като с последните е установена поредност при прилагане на начините за определяне размера на таксата за битови отпадъци, което не е направено с оспорения чл. 16 от наредбата. Моли да се обяви нищожност на чл. 16 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Якимово.

            Ответната страна намира протеста за неоснователен и моли същия да бъде отхвърлен като неоснователен.   

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана дава мотивирано заключение, че оспорването е основателно, като изцяло поддържа съображенията в протеста.  

По делото са представени като доказателства оспорената наредба, решение на Общински съвет Якимово за приемане на наредбата, докладна записка на кмета на Общината и обявление на АС Монтана за образуване и насрочване на делото в ДВ бр. 24, стр. 72.   

 

Настоящият състав при административен съд Монтана след като обсъди наведените в жалбата възражения и при извършената служебна проверка, съгласно чл. 146 от АПК намира следното.

Оспорването е допустимо, предвид изричната разпоредба на чл. 187, ал. 1 от АПК, поради което следва да бъде разгледано по същество.    

Съгласно действащия до 01.01.2015 г. текст на чл. 67, ал. 1 и 2 от ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи това количество, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет.

            При действащата правна уредба настоящият състав намира, че в конкретния случай административният орган – общински съвет Якимово е нарушил материалния закон като не е спазил императивно определената в закона последователност на способите при определяне размера на таксата за битови отпадъци. Изключвайки възможността размерът на таксата за битови отпадъци да бъде определена според количеството на битовите отпадъци, която е основен и първопричинен способ за определяне размерът на този вид такса, общинският съвет е постановил незаконосъобразен акт в съответната част, който е незаконосъобразен, не и нищожен, каквото е твърдението в протеста.

При този изход на делото съдът следва да уважи искането за присъждане на направените в производството разноски, представляващи 20 лв. за публикуване на съобщението за оспорване.   

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира оспорената разпоредба за издадена от компетентен орган, но в противоречие с материалния закон.   

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 195, 196, 172 и 173 от АПК съдът  

 

Р Е Ш И :

                                              

 

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 16  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Якимово.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Якимово да заплати на Районна Прокуратура Лом сума в размер на 20 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дн.ср. пред ВАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

     ЧЛЕНОВЕ :