Р Е Ш Е Н И Е  104

 

гр. Монтана, 21 февруари 2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА, в открито съдебно заседание на 14.02.2014 г. в състав:

                                                                  Председател: Момчил Таралански

                                                                         Членове: Бисерка Бойчева

                                                                                        Рени Цветанова

 

при участието на секретаря: Л. и Прокурор: Цветкова, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЦВЕТАНОВА, КАНД № 731 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на П.В.И.,*** и С.П.С.,***, в качеството си на родители на децата Д*** Р*** И. и П*** Ц*** П*** , които посещават подготвителна група в ЦДГ № 2 „Н*** ”, гр. Монтана срещу чл. 24, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана, според който текст за ползване на детски ясли и детски градини, родителите на всички деца заплащат месечни такси. С жалбата се навеждат съображения за противоречие на оспорената разпоредба с чл. 20, ал. 2 от закона за народната просвета /ЗНП/ и чл. 30, ал. 2 от ППЗНП, поради което молят същата да бъде отменена.

            Ответната страна чрез адв. Ц*** оспорва жалбата като твърди, че средствата са за храна на децата, които средства не се включват в отпусканите за издръжка средства, поради което моли жалбата да бъде оставена без уважение.  

            Представителят на Окръжна прокуратура Монтана дава мотивирано заключение, че оспорването е основателно, тъй като е допуснато съществено процесуално нарушение на административнопроизводствените правила, поради което предлага наредбата в оспорената част да бъде отменена.

По делото са представени като доказателства оспорената наредба, решения на МС, доказателства за платени такси за ползване на целодневна детска градина № 2 от Д*** Р*** И. и П*** Ц*** П*** , ведно с удостоверения от директора на ЦДГ № 2 гр. Монтана, че децата са записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка и са записани в книгата за подлежащите на задъжително обучение деца до 16 годишна възраст, решение на Общински съвет Монтана, докладна записка на кмета на Общината и писмо на гл. секретар на Министерството на образованието, младежта и науката. 

 

Настоящият състав при административен съд Монтана след като обсъди наведените в жалбата възражения и при извършената служебна проверка на обжалваното решение, съгласно чл. 146 от АПК намира оспорването за допустимо.  

Разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана гласи: за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на всички деца заплащат месечни такси, както следва: за дневни детски ясли, целодневни детски градини и полудневни групи в Монтана, при които е осигурено храненето на децата – 40 лв.; за целодневни детски градини и полудневни групи в селата на община Монтана, при които е осигурено храненето на децата – 30 лв.; за полудневни групи, при които не е осигурено хранене за децата /с изключение на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца/ - 10 лв.

Съгласно чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗНП предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Предучилищната подготовка на децата се осъществява в подготвителни групи в детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението.   

Съгласно чл. 30, ал. 1 и 2 от ППЗНП за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси. Родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас.

Съгласно чл. 27, ал. 1 и 2 от ППЗНП детските градини са целодневни, полудневни, седмични и специални - за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Към детските градини или към училища могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от предучилищна възраст.  

Съгласно чл. 26 от ППЗНП детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗНП родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

            Съгласно чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът, съдържат както следва: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            При действащата правна уредба настоящият състав намира, че в конкретния случай административният орган – общински съвет Монтана е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, когато е приел изменение в оспорената разпоредба на чл. 24, ал. 1 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана. В доклада от кмета на община Монтана, за приемане на предложените от него промени в цитираната наредба /л. 59/ липсва, както финансова обосновка, така и обосновка по очакваните резултати от прилагането и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Разпоредбата на чл. 28 от ЗНА е императивна и е приложима, както при приемане на нормативните актове, така и при тяхното изменение, а изброените изисквания са кумулативни, поради което неизпълнението, на което и да било от тях, е такова процесуално нарушение, което води до опорочаване на издадения акт. В подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗНА, според който текст, проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съдържащи изброените в предходната алинея изисквания, не се обсъжда от компетентния орган.

Посещаването на 5-6 годишните деца в предучилищни групи на детските градини, независимо от задължителния характер на предучилищната подготовка, включва различни видове услуги, като отглеждане, възпитание и обучение, в който смисъл и сам законодателят е направил съответното разграничение. Нормата на чл. 20, ал. 2 от ЗНП освобождава родителите или настойниците само и единствено от плащането на такса за обучение.

Твърдението на процесуалния представител на ответната страна, че платените такси са за услуги извън обхвата на образователната такава, дори и да се окаже вярно, е обстоятелство, което не може да се установи нито от начина, по който това е регламентирано в оспорената разпоредба, нито от представения доклад.

Действително, при формиране месечната издръжка за едно дете за престоят му в детско заведение, се вземат предвид разходите по предоставяните три вида услуги, а това са такива по отглеждане, което от своя страна включва и разходи за храна, както и възпитание, и обучение. Предвид обстоятелството, че за децата, посещаващи предучилищни групи, не се дължи такса за обучение, то стойността на този вид услуга следва да бъде отделно и самостоятелно посочена, както в доклада, така и в нормативния акт, с оглед ясното и недвусмислено разграничение на различните видове услуги, а и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност.   

Липсата на задължителните по закон изисквания са пречка съдът да осъществи надлежен контрол, с оглед спазване разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, според който текст, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

При тези съображения и тъй като естеството на спора не позволява решаването му по същество, преписката следва да бъде върнато на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с дадените в в мотивите на решението указания.  

 

С оглед на изложеното и предвид изричната разпоредба на чл. 168, ал. 1 от АПК съдът намира оспореният административен акт за издаден от компетентен орган, но в противоречие с материалния и процесуалния закон.    

                                              

Мотивиран от горното и на основание чл. 193, 196, 172 и 173, ал. 2 от АПК съдът  

 

Р Е Ш И :

                                              

 

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.

 

ИЗПРАЩА административната преписка на Общински съвет Монтана за ново произнасяне съобразно дадените в мотивите на решението указания.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дн.ср. пред ВАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

     ЧЛЕНОВЕ :