Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

        № 492

   19.07.2013г.

 

 Административен съд - Монтана, в публичното съдебно заседание на  дванадесети юли ,през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ

                                                                      Членове: БИСЕРКА БОЙЧЕВА

                                                                                       РЕНИ ЦВЕТАНОВА

                                                                       

при секретаря……...А.Л. ……………………….............и с участието на прокурора……...К.Цветкова…………………..като разгледа............................................

докладваното от съдията………….БИСЕРКА БОЙЧЕВА.................................................

а.д.№352/2013г. по описа на Административен         съд-Монтана..........................................

 

Съдебното производство е по раздел ІІІ ,глава 10 от АПК/чл.185-196 от АПК/ във връзка с Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом  ,приета с решение №321  по Протокол №40/23.04.2013г. на Общински съвет –гр.Лом.

                Образувано е по протест на  Соня Камарашка-Районен прокурор при Районна Прокуратура-гр.Лом  , с който се атакува разпоредбата на чл.5,ал.3,в частта „могат” ,чл.6,ал.7 в частта „ и маркират” и чл.6,ал.9 ,изречение второ „Кучетата са под надзор и грижите на организациите за защита на животните или други лица” от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом  ,приета с решение №321  по Протокол №40/23.04.2013г. на Общински съвет –гр.Лом.С определение №365/31.05.2013г. ІІ състав на АС-Монтана е присъдинил към настоящето дело ,адм.д.№365/2013г. по описа на съда ,образувано по жалба на Дружеството за защита на животните „Лом-2003”срещу същия подзаконов нормативен акт,който се обжалва в неговата цялост.В протеста на прокуратурата се твърди ,че трите текста на чл.5,ал.3 ,в частта”могат”,чл.6,ал.7в частта „и маркират” и  чл.6,ал.9,         изречение второ от Наредбата противоречат на материалноправни разпоредби от по-висш нормативен акт- чл.41,ал.2 и ал.5 ,чл.47,ал.1 и ал.3 от Закона за защита на животните,поради което се иска отмяната им.В жалбата си Дружеството за защита на животните „Лом-2003” иска отмяна на Наредбата в нейната цялост, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при нейното приемане и противоречие с материално-правни разпоредби. В съдебно заседание Районна прокуратура и жалбоподателят не изпращат представители ,но представляващият Окръжна прокуратура-Монтана прокурор поддържа така предявеният протест и счита същият за основателен , а жалбоподателят Дружеството за защита на животните „Лом-2003”,представлявано от неговия председател К*** П*** В*** изпраща писмено становище ,в което иска да бъде обявена Наредбата за нищожна и да му се присъдят разноските по делото.

Ответникът-Общински съвет-Лом не изпраща процесуален представител и не взема становище по протеста и жалбата.

Представителят на ОП-Монтана намира протеста и жалбата за основателни.

 Административен съд Монтана , след преценка на събраните по делото писмени доказателства , становищата на страните и въз основа на закона, приема следното:

Доколкото оспорването на подзаконовите нормативни актове не е ограничено със срок, на основание чл.187,ал.1 от АПК и доколкото законът дава право на прокурора да  протестира същите,на основание чл.186,ал.2 от АПК,а също на организации,чийто права ,свободи и законни интереси за засегнати от него,на основание чл.186,ал.1 от АПК ,протеста и жалбата са подадени от легитимирани лица и са  допустими за разглеждане. Разгледани по същество са основателни, като съображенията за това на съда  са следните:

 По разбиране на настоящата инстанция,основателно в протеста се поддържа,че разпоредбата на чл.5,ал.3 в частта „могат” ,чл.6,ал.7 в частта” и маркират” и  чл.6,ал.9 изречение второ „Кучетата са под надзор и грижите на организациите за защита на животните или други лица”от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом  ,приета с решение №321  по Протокол №40/23.04.2013г. на Общински съвет –гр.Лом противоречи на чл.41,ал.2 и ал.5,чл.47,ал.1 и ал.3 от Закона за защита на животните.Това е така ,защото чл.41,ал.2 от ЗЗЖ задължава органите на местната власт да изграждат приюти за безстопанствени животни,докато съгласно чл.41,ал.5 от ЗЗЖ организациите за защита на животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени животни.,т.е. предвидена е само възможност за последните да изграждат приюти ,при което чл.5,ал.3 от Наредбата в частта „могат”противоречи на императивните разпоредби на чл.41,ал.2 и ал.5 от ЗЗЖ,доколкото нормата на чл.41,ал.2 от ЗЗЖ е императивна за общината.В чл.6,ал.7 от Наредбата е записано ,че всички уловени безстопанствени кучета се кастрират ,обезпаразитяват,ваксинират срещу бяс и маркират,като в частта „маркират”  същата противоречи на чл.47,ал.1 от ЗЗЖ ,където е записано ,че кучетата, настанени в приют, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс,тъй като маркирането е предвидено само в Наредбата и в този смисъл противоречи на акт с по-висша юрицическа сила ,какъвто е ЗЗЖ.В разпоредбата на чл.6,ал.9 от Наредбата ,изречение второ е вменено задължение безстопанствените кучета да са единствено под надзора  и грижите на организациите за защита на животните или други лица,което противоречи на чл.47,ал.3 от ЗЗЖ ,изречение второ,който съдържа императивното изискване ,че Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и 50 .,т.е. надзора и грижите са предоставени законодателно и на общината ,а не както е указано в Наредбата –само на организациите за защита на животните или други лица,при което чл.6,ал.9 ,изречение второ противоречи на Закона за защита на животните.В този смисъл протеста на Районна прокуратура и жалбата на дружеството за защита на животните са основателни и цитираните по-горе текстове от Наредбата следва да се отменят като противоречащи на материално-правни разпоредби на ЗЗЖ.

В жалбата си Дружеството за защита на животните „Лом-2003”изтъква и други противоречия с норми от ЗЗЖ ,които се споделят от настоящата инстанция.В чл.8,от раздел 3 от Наредбата  е записано ,че „При случай на причинена смърт по време на акция се съставя констативен протокол с описание на обстоятелствата ,довели до леталния край.Протокола се подписва от двама служители на екипа”.Тази разпоредба противоречи на чл.45,т.7 от ЗЗЖ ,където е разписано ,че „Ветеринарният лекар по чл.43,ал.1,т.2 от Закона съставя констативен протокол при смърт на животно ,в което се посочват времето ,причината и диагнозата за смъртта”.Освен това така приет чл.8,раздел ІІІ не гарантира ,че служителите в екипа за залавяне на безстопанствените кучета ще направят всичко възможно при залавянето да се изпълнят изискванията на чл.42,ал.1 от ЗЗЖ ,според който „Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.В чл.12,ал.3 от раздел ІІІ от Наредбата, ОС-Лом е приел,че  „заловеното и настанено в приюта куче-компаньон може да бъде получено от собственика му само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса за притежаване на куче”,докато в чл.53,ал.3 от ЗЗЖ е разписано ,че „кучетата-компаньони се връщат на собственика им след представяне на ветеринарно медицински паспорт и заплащане на разходите по престоя”.Поразбиране на съда ,тези разпоредби  от Наредбата,като противоречащи на ЗЗЖ следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Отделно от противоречия с материално- правни разпоредби , при приемането на Наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения ,обуславящи отмяната и в нейната цялост.Процесната Наредба не се издава на основание Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом ,както изисква чл.40,ал.5 от ЗЗЖ.Нещо повече –предметният им обхват е различен,доколкото Наредбата преповтаря в отделни части ЗЗЖ ,а в други му противоречи.Съгласно чл.75,ал.2 отАПК нормативни административни актове се издават по прилагане на закона ,но недопустимо е да се уреждат с наредби обществени отношения ,уредени вече с нормативен акт от по-висока степен.Не е спазено и изискването на чл.40,ал.6 от ЗЗЖ ,че „Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1 и наредбите по ал. 5”.,т.е. не е дадена разписаната в закона възможност организации ,в това число Дружеството за защита на животните „Лом-2003” ,да участват  в изработване на проекта на наредбата ,което представлява нарушение на административнопроизводствените правила при нейното приемане.Същата не е и публично обсъждана ,както и мотивите към нея ,т.к. проекта не е публично оповестен на сайта на ОС-Лом.Съгласно чл.26,ал.2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. От друга страна ,изготвените към проекта на обжалваната наредба доклад и мотиви не съдържат задължителните реквизити по чл.28,ал.2 от ЗНА-в мотивите към проекта липсват финансови и други средства за прилагане на новата уредба ,очакваните резултати от прилагането й  и анализ за съответствие с правото на ЕС.Всички тези процесуални нарушения са от категорията на съществените и обуславят отмяната на Наредбата в нейната цялост.

В отговор на възражението в писмено становище на Дружеството за защита на животните”Лом-2003” ,че наредбата е нищожна настоящата интанция намира ,че в компетентността на ОС-Лом се включва приемане на подзаконови актове ,каквито са наредбите. Съгласно чл.21,ал.2 от ЗМСМА в  изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.В този смисъл ,наредбата е приета от компетентен орган,в предвидената от закона форма и не е нищожна.Доколкото същата противоречи на материалния и процесуалния закон и целта на закона ,същата се явява незаконосъобразна и следва да се отмени.Протестът и жалбата ,като основателни следва да бъдат уважени.

Водим от гореизложените мотиви, административният съд

 

Р      Е       Ш      И :

 

ОТМЕНЯ   Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом  ,приета с решение №321  по Протокол №40/23.04.2013г. на Общински съвет –гр.Лом в нейната цялост ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ОСЪЖДА Общински съвет-Лом да заплати на Дружеството за защита на животните „Лом-2003”,представлявано от К*** П*** В*** разноски по делото в размер на 10/десет/лв. ,представляващи държавна такса за образуване на делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба/протест/ пред ВАС  в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването му.

                                                     

                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ:1.                          2.